آمار معاملات روزانه بازار فیزیکی بورس انرژی ایران

از تاریخ
انتخاب تاریخ
تا تاریخ
انتخاب تاریخ
رینگ بين المللرينگ داخلي مجموع
تاریخ جلسه معاملاتی حجم عرضه (تن) ارزش (ریال) حجم عرضه (تن) ارزش (ریال) حجم عرضه (تن) ارزش (ریال)
1402/09/13 20,000 4,549,118,250,000 14,788 3,099,986,693,000 34,788 7,649,104,943,000