ساير ضوابط و مقررات

عنوان نوع دریافت
آیین نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایرانآیین نامه دریافت فایل
آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشوییآیین نامه دریافت فایل
عنوان نوع دریافت
مصوبات هیات مدیره شرکت بورس انرژی در ارتباط با معاملات کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا در بورس انرژیمصوبات هیات مدیره دریافت فایل
مصوبه هیات مدیره شرکت بورس انرژی در ارتباط با کارمزد معاملات کالاها و قراردادهای سلف موازی استاندارد پذیرفته شده در بورس انرژیمصوبات هیات مدیره دریافت فایل
مصوبات جلسات مورخ 91/12/13 و 91/11/29 هیات مدیره شرکت بورس انرژیمصوبات هیات مدیره دریافت فایل
مصوبات جلسات مورخ 91/12/27 و 92/1/18 هیات مدیره شرکت بورس انرژیمصوبات هیات مدیره دریافت فایل
مصوبات جلسه مورخ 92/02/22 هیات مدیره شرکت بورس انرژیمصوبات هیات مدیره دریافت فایل
مصوبات جلسه مورخ 92/04/02 هیات مدیره شرکت بورس انرژیمصوبات هیات مدیره دریافت فایل
مصوبات جلسه مورخ 92/04/30 هیات مدیره شرکت بورس انرژی در ارتباط با معاملات کالاهای مشابهمصوبات هیات مدیره دریافت فایل
مصوبه هیات مدیره شرکت بورس انرژی در ارتباط با پیش پرداخت معاملات در رینگ بین المللمصوبات هیات مدیره دریافت فایل
مصوبات جلسه مورخ 93/7/6 هیات مدیره شرکت بورس انرژی در ارتباط با تغییر ساعت معاملات در رینگ بین الملل بازار فیزیکیمصوبات هیات مدیره دریافت فایل
مصوبات جلسه مورخ 21/7/92 هیات مدیره شرکت بورس انرژی-معاملات کد عام شرکت های تولید و توزیع نیروی برقمصوبات هیات مدیره دریافت فایل
مصوبه هیأت مدیره بورس انرژی ایران در خصوص امکان ارائه ضمانتنامه بانکی به عنوان پیش پرداخت در بازار فیزیکی بورس انرژی ایرانمصوبات هیات مدیره دریافت فایل
مصوبات هیات مدیره در ارتباط با فرم‌های جدید در بازار مشتقه و بازار سایر اوراق بهادار قابل معامله در بورس انرژی ایرانمصوبات هیات مدیره دریافت فایل
مصوبات هیات مدیره در ارتباط با روزهای معاملاتی و ساعت جلسه معاملاتی بازار "سایر اوراق بهادار قابل معامله" مصوبات هیات مدیره دریافت فایل
میزان پیش‌پرداخت در عرضه‌های رینگ داخلی تابلوی برق بازار فیزیکی بورس انرژی ایرانمصوبات هیات مدیره دریافت فایل
" اطلاعیه مهم در ارتباط با نرخ کارمزد پذیرش و معاملات بورس انرژی ایران در بازار سایر اوراق بهادار قابل معامله "مصوبات هیات مدیره دریافت فایل
" اطلاعیه مهم در ارتباط با حداقل تعداد سرمایه‌گذار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله اعم از صندوق سرمایه‌گذاری پروژه و صندوق‌های کالایی"مصوبات هیات مدیره دریافت فایل
ضابطه تعریف نماد معاملاتیمصوبات هیات مدیره دریافت فایل
ضوابط اجرایی بازار جبرانی قراردادهای آتی (مصوبه جلسه مورخ 1400/03/09)مصوبات هیات مدیره دریافت فایل
ضوابط اجرایی کمیته آتی (مصوبه جلسه مورخ 1400/12/01)مصوبات هیات مدیره دریافت فایل
ضوابط مجوز دسترسی کارکنان شرکتهای کارگزاریهای عضو به سامانه معاملاتی بورس انرژی ایرانمصوبات هیات مدیره دریافت فایل
مصوبات هیئت مدیره بورس انرژی ایران درخصوص مفاد مندرج در مواد 41، 42 و 44 دستورالعمل معاملات کالا و اوراق بهادار قابل معامله در بورس انرژی ایران-بازار فیزیکیمصوبات هیات مدیره دریافت فایل