تابلوی معاملات

ارزش کل معاملات
1,312.369 میلیارد
تعداد کل معاملات 108
ارزش معاملات مازاد
412.989 میلیارد
تعداد معاملات مازاد 4
نام تجاری کالا حجم عرضه قیمت پایه تاریخ عرضه زمان عرضه
نام تجاری کالا حجم عرضه قیمت پایه تاریخ عرضه زمان عرضه
نفت سفید شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل
3,000 تن
هر تن -90 پریمیوم دلاری(سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران )
1402/03/16 14:00:00
نفت سفید شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل
3,000 تن
هر تن -90 پریمیوم دلاری(سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران )
1402/03/16 14:15:00
پروپان شرکت پتروشیمی خارک در رینگ بین الملل
12,000 تن
هر تن -80 پریمیوم دلاری(سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران )
1402/03/17 13:15:00
بوتان شرکت پتروشیمی خارک در رینگ بین الملل
8,000 تن
هر تن -80 پریمیوم دلاری(سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران )
1402/03/17 13:30:00
برش هیدروکربن های 5 کربنه و بالاتر (C7-C9) پتروشیمی تبریز در رینگ بین الملل
400 تن
هر تن 695 دلار(سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران )
1402/03/17 13:45:00
پنتان پتروشیمی تبریز در رینگ بین الملل
200 تن
هر تن 1,113 دلار(سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران )
1402/03/17 14:00:00
نفتا (حاصل از پالایشگاه نفت و پتروشیمی) پارس بهین پالایش نفت قشم در رینگ بین الملل
8,000 تن
هر تن -80 پریمیوم دلاری(سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران )
1402/03/17 14:15:00
نام تجاری کالا حجم سفارش فروش حجم سفارش خرید قیمت پایه تاریخ عرضه
بنزین پیرولیز پتروشیمی شازند در رینگ داخلی
تن 3,000
6,000
هر كيلوگرم 192,000 ریال
1402/03/16
11:35:00
گاز مایع صنعتی پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی
تن 200
300
هر كيلوگرم 150,266 ریال
1402/03/16
11:40:00
نام تجاری کالا حجم معامله شده در طول بازار حجم معامله شده در مازاد عرضه حجم باقی مانده قیمت پایه ارزش معاملات تاریخ عرضه
برش سنگین شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران در رینگ داخلی
50
-
350
هر كيلوگرم 249,000 ریال
12.45 میلیارد ريال
1402/03/13
10:30:00
گاز مایع شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل
2,000
3,000
1,000
هر تن -78 پریمیوم دلاری(سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران )
302.073 میلیارد ريال
1402/03/13
13:30:00
برش سنگین پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی
176
44
-
هر كيلوگرم 107,807 ریال
23.718 میلیارد ريال
1402/03/16
10:10:00
برش سنگین پتروشیمی جم در رینگ داخلی
250
50
-
هر كيلوگرم 107,807 ریال
32.342 میلیارد ريال
1402/03/16
10:20:00
برش سنگین پتروشیمی تبریز در رینگ داخلی
125
25
-
هر كيلوگرم 107,807 ریال
16.171 میلیارد ريال
1402/03/16
10:30:00
پنتان پتروشیمی تبریز در رینگ داخلی
20
-
40
هر كيلوگرم 317,174 ریال
6.343 میلیارد ريال
1402/03/16
10:40:00
نام تجاری کالا حجم سفارش فروش حجم سفارش خرید حجم معامله شده متوسط قیمت معاملات ارزش معاملات تاریخ عرضه
متانول پتروشیمی فن آوران در رینگ داخلی
1,512 تن
2,184
1,512
هر كيلوگرم 56,043.444ریال
84.738 میلیارد ريال
1402/03/16
11:05:00
متانول پتروشیمی مرجان در رینگ داخلی
1,000 تن
1,825
1,000
هر كيلوگرم 57,974.95ریال
57.975 میلیارد ريال
1402/03/16
11:15:00
MTBE شرکت پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی
300 تن
2,180
300
هر كيلوگرم 920,000ریال
276 میلیارد ريال
1402/03/16
11:30:00
نام تجاری کالا حجم سفارش فروش حجم سفارش خرید حجم معامله شده متوسط قیمت معاملات ارزش معاملات تاریخ عرضه
نیتروژن مایع پتروشیمی تبریز در رینگ داخلی
30 تن
36
30
هر كيلوگرم 49,000ریال
1.47 میلیارد ريال
1402/03/16
10:00:00
روغن سنگین قطرانی پالایش قطران ذغالسنگ در رینگ داخلی
500 تن
500
500
هر كيلوگرم 146,953ریال
73.476 میلیارد ريال
1402/03/16
10:45:00
سوخت کوره سبک پتروشیمی تبریز در رینگ داخلی
150 تن
1,075
150
هر كيلوگرم 200,000ریال
30 میلیارد ريال
1402/03/16
10:50:00
متانول پتروشیمی شيراز در رینگ داخلی
1,700 تن
2,795
1,700
هر كيلوگرم 61,439.965ریال
104.448 میلیارد ريال
1402/03/16
10:55:00
متانول پتروشیمی زاگرس در رینگ داخلی
3,600 تن
5,025
3,600
هر كيلوگرم 57,091.028ریال
205.528 میلیارد ريال
1402/03/16
11:00:00