تابلوی معاملات

ارزش کل معاملات
0
تعداد کل معاملات 0
ارزش معاملات مازاد
0
تعداد معاملات مازاد 0
نام تجاری کالا حجم عرضه قیمت پایه تاریخ عرضه زمان عرضه
MTBE شرکت پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی
120 تن
هر كيلوگرم 550,521 ریال
1402/07/12 10:00:00
هیدروکربن سنگین پتروشیمی بوعلی سینا در رینگ داخلی
3,000 تن
هر كيلوگرم 323,948 ریال
1402/07/12 10:10:00
نیتروژن مایع شرکت فجر انرژی خلیج فارس در رینگ داخلی
200 تن
هر كيلوگرم 49,000 ریال
1402/07/12 10:15:00
رافینیت پتروشیمی بوعلی سینا در رینگ داخلی
3,000 تن
هر كيلوگرم 231,066 ریال
1402/07/12 10:20:00
ریفورمیت پتروشیمی بوعلی سینا در رینگ داخلی
3,000 تن
هر كيلوگرم 391,673 ریال
1402/07/12 10:30:00
برش سبک شرکت پتروشیمی نوری در رینگ داخلی
4,000 تن
هر كيلوگرم 233,732 ریال
1402/07/12 10:35:00
برش پنتان پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس در رینگ داخلی
4,000 تن
هر كيلوگرم 228,810 ریال
1402/07/12 10:40:00
نرمال بوتان (بوتان) پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس در رینگ داخلی
400 تن
هر كيلوگرم 230,286 ریال
1402/07/12 10:50:00
نفت سفید شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ داخلی
3 میلیون ليتر
هر ليتر 269,152 ریال
1402/07/12 11:00:00
نفت سفید شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ داخلی
3 میلیون ليتر
هر ليتر 269,152 ریال
1402/07/12 11:10:00
نفت سفید شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ داخلی
3 میلیون ليتر
هر ليتر 269,152 ریال
1402/07/12 11:20:00
نفت سفید شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ داخلی
3 میلیون ليتر
هر ليتر 269,152 ریال
1402/07/12 11:30:00
نفت سفید شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ داخلی
3 میلیون ليتر
هر ليتر 269,152 ریال
1402/07/12 11:40:00
پنتان پلاس پتروشیمی پارس در رینگ داخلی
1,012 تن
هر كيلوگرم 196,911 ریال
1402/07/12 11:50:00
نام تجاری کالا حجم عرضه قیمت پایه تاریخ عرضه زمان عرضه
گاز مایع پالایش نفت آبادان در رینگ بین الملل.عمده
10,000 تن
هر تن -120 پریمیوم دلاری(سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران )
1402/07/12 13:00:00
گاز مایع پالایش نفت آبادان در رینگ بین الملل
5,000 تن
هر تن -80 پریمیوم دلاری(سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران )
1402/07/12 13:15:00
نفتای سبک (نفتای تصفیه شده HTN)شرکت پتروشیمی نوری در رینگ بین الملل
10,000 تن
هر تن - پریمیوم دلاری(سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران )
1402/07/12 13:30:00
رافينت شركت پتروشيمي نوري در رينگ بين الملل
20,000 تن
هر تن -25 پریمیوم دلاری(سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران )
1402/07/12 13:35:00
برش سنگین شرکت پتروشیمی نوری در رینگ بین الملل (زمینی)
2,000 تن
هر تن 865.14 دلار(سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران )
1402/07/12 13:40:00
MTBE شرکت پتروشیمی بندر امام در رینگ بین الملل
240 تن
هر تن 1,470.22 دلار(سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران )
1402/07/12 13:45:00
هیدروکربن سنگین پتروشیمی بوعلی سینا در رینگ بین الملل
4,000 تن
هر تن 865.14 دلار(سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران )
1402/07/12 13:50:00
رافينت شركت پتروشيمي نوري در رينگ بين الملل(زمینی)
1,000 تن
هر تن 637.06 دلار(سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران )
1402/07/12 13:55:00
سوخت هوایی (ای تی کی) شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل
4,000 تن
هر تن -10 پریمیوم دلاری(سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران )
1402/07/12 14:00:00
رافینیت پتروشیمی بوعلی سینا در رینگ بین الملل
3,000 تن
هر تن 617.07 دلار(سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران )
1402/07/12 14:05:00
رافینیت پتروشیمی بوعلی سینا در رینگ بین الملل دریایی
7,000 تن
هر تن -25 پریمیوم دلاری(سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران )
1402/07/12 14:10:00
ته مانده تصفیه شده واحد RCD پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند در رینگ بین الملل (ATR-140)
10,000 تن
هر تن - پریمیوم دلاری(سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران )
1402/07/12 14:15:00
هیدروکربن سنگین پتروشیمی بوعلی سینا در رینگ بین الملل دریایی
233,400 بشکه
هر بشکه -7 پریمیوم دلاری(سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران )
1402/07/12 14:20:00
برش پنتان پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس در رینگ بین الملل
3,000 تن
هر تن 611.06 دلار(سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران )
1402/07/12 14:30:00
نفت سفید شرکت نفت ستاره خلیج فارس در رینگ بین الملل دریایی
240,000 بشکه
هر بشکه -22 پریمیوم دلاری(سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران )
1402/07/12 14:45:00
نام تجاری کالا حجم سفارش فروش حجم سفارش خرید قیمت پایه تاریخ عرضه
نام تجاری کالا حجم معامله شده در طول بازار حجم معامله شده در مازاد عرضه حجم باقی مانده قیمت پایه ارزش معاملات تاریخ عرضه
حلال 400 پالايش نفت اصفهان در رينگ داخلي
168,000
12,000
324,000
هر ليتر 264,276 ریال
47.57 میلیارد ريال
1402/07/05
10:20:00
حلال 410 پالایش نفت اصفهان در رینگ داخلی
330,000
84,000
90,000
هر ليتر 261,852 ریال
108.407 میلیارد ريال
1402/07/05
10:55:00
بلندینگ نفتا پالایش نفت بندرعباس در رینگ داخلی
1,500
-
1,500
هر كيلوگرم 339,145 ریال
508.718 میلیارد ريال
1402/07/08
11:40:00
حلال 402 پالایش نفت بندرعباس در رینگ داخلی
60,000
-
2.94 میلیون
هر ليتر 283,493 ریال
17.01 میلیارد ريال
1402/07/09
11:30:00
آيزوريسايكل پالايش نفت شيراز در رينگ داخلی
20
-
2,980
هر كيلوگرم 285,100 ریال
5.702 میلیارد ريال
1402/07/10
10:20:00
آيزوفيد پالايش نفت شيراز در رينگ داخلی
500
-
500
هر كيلوگرم 239,397 ریال
119.698 میلیارد ريال
1402/07/10
10:30:00
آيزوريسايكل پالايش نفت اصفهان در رينگ داخلی
4,000
75
3,925
هر كيلوگرم 285,100 ریال
1,161.782 میلیارد ريال
1402/07/10
10:40:00
متانول پتروشیمی بوشهر در رینگ داخلی
400
-
600
هر كيلوگرم 83,018 ریال
33.207 میلیارد ريال
1402/07/10
11:10:00
نام تجاری کالا حجم سفارش فروش حجم سفارش خرید حجم معامله شده متوسط قیمت معاملات ارزش معاملات تاریخ عرضه
نام تجاری کالا حجم سفارش فروش حجم سفارش خرید حجم معامله شده متوسط قیمت معاملات ارزش معاملات تاریخ عرضه