تابلوی معاملات

ارزش کل معاملات
0
تعداد کل معاملات 0
ارزش معاملات مازاد
0
تعداد معاملات مازاد 0
نام تجاری کالا حجم عرضه قیمت پایه تاریخ عرضه زمان عرضه
برش سنگین پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی
220 تن
هر كيلوگرم 145,022 ریال
1401/03/03 10:00:00
نفتای سبک پالایش نفت کرمانشاه در رینگ داخلی
1,000 تن
هر كيلوگرم 196,236 ریال
1401/03/03 10:05:00
ریفورمیت پتروشیمی بوعلی سینا در رینگ داخلی
3,000 تن
هر كيلوگرم 220,160 ریال
1401/03/03 10:15:00
اکستراکت سبك DAE11 شرکت نفت ایرانول در رینگ داخلی
312 تن
هر كيلوگرم 148,000 ریال
1401/03/03 10:20:00
نیتروژن مایع شرکت فجر انرژی خلیج فارس در رینگ داخلی
200 تن
هر كيلوگرم 35,000 ریال
1401/03/03 10:25:00
هیدروکربن سنگین پتروشیمی بوعلی سینا در رینگ داخلی
3,000 تن
هر كيلوگرم 262,268 ریال
1401/03/03 10:30:00
رافینیت پتروشیمی بوعلی سینا در رینگ داخلی
1,000 تن
هر كيلوگرم 200,883 ریال
1401/03/03 10:35:00
گاز مایع صنعتی پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی
300 تن
هر كيلوگرم 202,188 ریال
1401/03/03 10:40:00
گاز بوتان صنعتی پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی
500 تن
هر كيلوگرم 203,132 ریال
1401/03/03 10:45:00
اکستراکت سبك DAE10 شرکت نفت ایرانول در رینگ داخلی
520 تن
هر كيلوگرم 148,000 ریال
1401/03/03 10:50:00
حلال 402 پالایش نفت بندرعباس در رینگ داخلی
3 میلیون ليتر
هر ليتر 210,525 ریال
1401/03/03 11:00:00
پنتان پالایش نفت کرمانشاه در رینگ داخلی
1,012 تن
هر كيلوگرم 415,762 ریال
1401/03/03 11:05:00
حلال 502 پتروشیمی بیستون در رينگ داخلي
600,000 ليتر
هر ليتر 220,551 ریال
1401/03/03 11:10:00
اکسیژن مایع شرکت فجر انرژی خلیج فارس در رینگ داخلی
75 تن
هر كيلوگرم 22,000 ریال
1401/03/03 11:20:00
میعانات گازی مجتمع گاز پارس جنوبی در رینگ داخلی
200,000 بشکه
هر بشکه 17 میلیون ریال
1401/03/03 11:30:00
نفت سفید شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ داخلی
3 میلیون ليتر
هر ليتر 193,828 ریال
1401/03/04 12:30:00
نفت سفید شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ داخلی
3 میلیون ليتر
هر ليتر 193,828 ریال
1401/03/04 12:45:00
نفت سفید شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ داخلی
3 میلیون ليتر
هر ليتر 193,828 ریال
1401/03/04 13:00:00
نفت سفید شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ داخلی
3 میلیون ليتر
هر ليتر 193,828 ریال
1401/03/04 13:15:00
نفت سفید شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ داخلی
3 میلیون ليتر
هر ليتر 193,828 ریال
1401/03/04 13:30:00
نفت سفید شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ داخلی
3 میلیون ليتر
هر ليتر 193,828 ریال
1401/03/04 13:45:00
نفت سفید شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ داخلی
3 میلیون ليتر
هر ليتر 193,828 ریال
1401/03/04 14:00:00
نام تجاری کالا حجم عرضه قیمت پایه تاریخ عرضه زمان عرضه
ریفورمیت پتروشیمی بوعلی سینا در رینگ بین الملل
3,000 تن
هر تن 859.99 دلار(سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران )
1401/03/03 12:00:00
هیدروکربن سنگین پتروشیمی بوعلی سینا در رینگ بین الملل
4,000 تن
هر تن 1,024.47 دلار(سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران )
1401/03/03 12:10:00
برش هیدروکربن های 5 کربنه و بالاتر (C7-C9) پتروشیمی تبریز در رینگ بین الملل
500 تن
هر تن 825 دلار(سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران )
1401/03/03 12:15:00
رافینیت پتروشیمی بوعلی سینا در رینگ بین الملل
2,000 تن
هر تن 784.69 دلار(سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران )
1401/03/03 12:20:00
برش سنگین شرکت پتروشیمی نوری در رینگ بین الملل
311,200 بشکه
هر بشکه -6.5 پریمیوم دلاری(سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران )
1401/03/03 12:25:00
متانول پتروشیمی فن آوران در رینگ بین الملل
1,000 تن
هر تن 380 دلار(سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران )
1401/03/03 12:30:00
رافينت شركت پتروشيمي نوري در رينگ بين الملل
20,000 تن
هر تن -45 پریمیوم دلاری(سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران )
1401/03/03 12:35:00
شرکت پتروشیمی شیمی بافت در رینگ بین الملل MTBE عمده
1,000 تن
هر تن 1,439.35 دلار(سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران )
1401/03/03 12:45:00
رافینت2 شرکت پتروشیمی شیمی بافت در رینگ بین الملل عمده
1,000 تن
هر تن 520 دلار(سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران )
1401/03/03 12:55:00
نفتای سبک شرکت نفت ستاره خلیج فارس در رینگ بین الملل
150,000 تن
هر تن -33 پریمیوم دلاری(سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران )
1401/03/03 13:45:00
نفتای میانی شرکت نفت ستاره خلیج فارس در رینگ بین الملل
35,000 تن
هر تن -36 پریمیوم دلاری(سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران )
1401/03/03 14:00:00
فول رنج نفتا شرکت نفت ستاره خلیج فارس در رینگ بین الملل
105,000 تن
هر تن -34.8 پریمیوم دلاری(سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران )
1401/03/03 14:15:00
برش سنگین پتروشیمی بندر امام در رینگ بین الملل
200 تن
هر تن 599 دلار(سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران )
1401/03/04 12:00:00
بنزین پیرولیز پتروشیمی شازند در رینگ بین الملل
2,000 تن
هر تن -50 پریمیوم دلاری(سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران )
1401/03/04 12:15:00
اکستراکت سبك DAE10 شرکت نفت ایرانول در رینگ بین الملل
312 تن
هر تن 580 دلار(سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران )
1401/03/04 14:15:00
اکستراکت سنگین DAE40 شرکت نفت ایرانول در رینگ بین الملل
520 تن
هر تن 580 دلار(سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران )
1401/03/04 14:30:00
اکستراکت سبک DAE11 شرکت نفت ایرانول در رینگ بین الملل
312 تن
هر تن 580 دلار(سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران )
1401/03/04 14:45:00
نام تجاری کالا حجم سفارش فروش حجم سفارش خرید قیمت پایه تاریخ عرضه
نام تجاری کالا حجم معامله شده در طول بازار حجم معامله شده در مازاد عرضه حجم باقی مانده قیمت پایه ارزش معاملات تاریخ عرضه
شرکت پتروشیمی شیمی بافت در رینگ داخلی MTBE
300
-
200
هر كيلوگرم 369,176 ریال
110.753 میلیارد ريال
1401/03/02
10:20:00
سی او پالايش نفت آبادان در رينگ داخلي
1,600
-
1,400
هر كيلوگرم 164,134 ریال
262.614 میلیارد ريال
1401/03/02
10:25:00
آيزوريسايكل پالايش نفت بندرعباس در رينگ داخلی
1,500
-
500
هر كيلوگرم 229,212 ریال
343.818 میلیارد ريال
1401/03/02
10:33:00
آيزوريسايكل پالايش نفت تبريز در رينگ داخلی
75
-
325
هر كيلوگرم 229,212 ریال
17.191 میلیارد ريال
1401/03/02
10:35:00
آيزوفيد پالايش نفت تبريز در رينگ داخلي
175
50
175
هر كيلوگرم 192,468 ریال
43.305 میلیارد ريال
1401/03/02
10:42:00
حلال 402 پالايش نفت تبريز در رينگ داخلي
690,000
-
1.11 میلیون
هر ليتر 210,525 ریال
145.262 میلیارد ريال
1401/03/02
10:50:00
متانول پتروشیمی مرجان در رینگ داخلی
100
-
1,200
هر كيلوگرم 66,703 ریال
6.67 میلیارد ريال
1401/03/02
11:15:00
پنتان پالايش نفت آبادان در رينگ داخلي
100
-
400
هر كيلوگرم 225,757 ریال
22.576 میلیارد ريال
1401/03/02
11:35:00
پنتان پتروشیمی تبریز در رینگ داخلی
20
-
40
هر كيلوگرم 431,274 ریال
8.625 میلیارد ريال
1401/03/02
11:45:00
آيزوريسايكل پالايش نفت تهران در رينگ داخلي
550
175
275
هر كيلوگرم 229,212 ریال
166.179 میلیارد ريال
1401/03/02
11:50:00
نام تجاری کالا حجم سفارش فروش حجم سفارش خرید حجم معامله شده متوسط قیمت معاملات ارزش معاملات تاریخ عرضه
نام تجاری کالا حجم سفارش فروش حجم سفارش خرید حجم معامله شده متوسط قیمت معاملات ارزش معاملات تاریخ عرضه