اطلاعیه عرضه

گروه زیرگروه تولید کننده


از تاریخ
انتخاب تاریخ
تا تاریخ
انتخاب تاریخ
بازار هدف
نام کالا واحد عرضه حجم عرضه حداکثر افزایش عرضه قیمت پایه نوع معاملهکارگزار عرضه کنندهتاريخ عرضهزمان عرضه پیوست
اکستراکت سبک DAE11 شرکت نفت ایرانول در رینگ بین الملل تن 312 - نقديصبا تامين1401/03/0414:45:00 -
اکستراکت سنگین DAE40 شرکت نفت ایرانول در رینگ بین الملل تن 520 - نقديصبا تامين1401/03/0414:30:00 -
اکستراکت سبك DAE10 شرکت نفت ایرانول در رینگ بین الملل تن 312 - نقديصبا تامين1401/03/0414:15:00 -
نفت سفید شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ داخلی ليتر 3 میلیون - نقديبانک آینده1401/03/0414:00:00 -
نفت سفید شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ داخلی ليتر 3 میلیون - نقديبانک ملت1401/03/0413:45:00 -
نفت سفید شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ داخلی ليتر 3 میلیون - نقديبانک سامان1401/03/0413:30:00 -
نفت سفید شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ داخلی ليتر 3 میلیون - نقديتوسعه فردا1401/03/0413:15:00 -
نفت سفید شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ داخلی ليتر 3 میلیون - نقديبانک ملي ايران1401/03/0413:00:00 -
نفت سفید شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ داخلی ليتر 3 میلیون - نقديبانک تجارت1401/03/0412:45:00 -
نفت سفید شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ داخلی ليتر 3 میلیون - نقديبورس بيمه ايران1401/03/0412:30:00 -
بنزین پیرولیز پتروشیمی شازند در رینگ بین الملل تن 2,000 - کشف پريميومبانک ملي ايران1401/03/0412:15:00 -
برش سنگین پتروشیمی بندر امام در رینگ بین الملل تن 200 - نقديبانک سپه1401/03/0412:00:00 -
فول رنج نفتا شرکت نفت ستاره خلیج فارس در رینگ بین الملل تن 105,000 - کشف پريميوممفيد1401/03/0314:15:00 -
نفتای میانی شرکت نفت ستاره خلیج فارس در رینگ بین الملل تن 35,000 - کشف پريميومنگاه نوین1401/03/0314:00:00 -
نفتای سبک شرکت نفت ستاره خلیج فارس در رینگ بین الملل تن 150,000 - کشف پريميومصبا تامين1401/03/0313:45:00 -
123