اطلاعیه عرضه

گروه زیرگروه تولید کننده


از تاریخ
انتخاب تاریخ
تا تاریخ
انتخاب تاریخ
بازار هدف
نام کالا واحد عرضه حجم عرضه حداکثر افزایش عرضه قیمت پایه نوع معاملهکارگزار عرضه کنندهتاريخ عرضهزمان عرضه پیوست
گاز بوتان شرکت نفت ستاره خلیج فارس در رينگ بين الملل تن 3,000 - نقديتوانا1401/06/0112:45:00 -
فول رنج نفتا شرکت نفت ستاره خلیج فارس در رینگ بین الملل تن 70,000 - کشف پريميومخبرگان سهام1401/05/3112:30:00 -
نفتای میانی شرکت نفت ستاره خلیج فارس در رینگ بین الملل تن 35,000 - کشف پريميومنهايت نگر1401/05/3112:15:00 -
نفتای سبک شرکت نفت ستاره خلیج فارس در رینگ بین الملل تن 90,000 - کشف پريميومخبرگان سهام1401/05/3112:00:00 -
برق شرکت تدبیر سازان سرآمد-نیروگاه سیکل ترکیبی ارومیه کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 50,000 - نقديبانک توسعه صادرات1401/05/2911:20:00 -
برق شرکت تدبیر سازان سرآمد-نیروگاه سیکل ترکیبی ارومیه کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 50,000 - نقديبانک توسعه صادرات1401/05/2911:15:00 -
برق شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 20,000 - نقديحافظ1401/05/2911:10:00 -
برق شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 10,000 - نقديحافظ1401/05/2911:05:00 -
برق شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا - دوجانبه کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 10,000 - نقديحافظ1401/05/2911:00:00 -
نرمال اکتیل الکل (الکل سنگین) شرکت پتروشیمی شیمی بافت در رینگ داخلی (فرعی) تن 60 - نقديصبا تامين1401/05/2910:30:00 -
برش پنتان (پنتان پلاس) پتروپالایش کنگان در رینگ داخلی تن 2,002 - نقديخبرگان سهام1401/05/2910:25:00 -
پنتان پلاس پتروشیمی بوشهر در رینگ داخلی تن 88 - نقديبانک توسعه صادرات1401/05/2910:20:00 -
آيزوريسايكل پالايش نفت تبريز در رينگ داخلی تن 400 - نقديآرمون بورس1401/05/2910:15:00 -
آيزوفيد پالايش نفت تبريز در رينگ داخلي تن 600 - نقديآرمون بورس1401/05/2910:10:00 -
حلال 402 پالايش نفت تبريز در رينگ داخلي ليتر 1.2 میلیون 600,000 نقديآرمون بورس1401/05/2910:05:00 -
123