مشاهده اطلاعات نماد : ته مانده برج تقطیر اتمسفریک شرکت پالایش نفت آبادان در رینگ بین الملل

Tick 0.01000
حداکثر حجم خرید 5000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 274: 32899:-3947900
نماد تجاری ITTABPRBEX0020907
نام تولید کننده شرکت پالایش نفت آّبادان
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1402/08/30
نام تجاری کالا ته مانده برج تقطیر اتمسفریک شرکت پالایش نفت آبادان در رینگ بین الملل
حجم عرضه 5000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله کشف پريميوم
قیمت پایه -15.0000
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف بين الملل
حداقل قیمت مجاز -15015.00
حداکثر قیمت مجاز 14985.00
حداقل حجم خرید 500
حداقل خرید جهت کشف قیمت 500
تعداد حجم قیمت
تعداد حجم قیمت
1 5000 -15
تاریخ حجم قیمت
تاريخ حجم قيمت
اطلاعاتی وجود ندارد