مشاهده اطلاعات نماد : MTBE شرکت پتروشیمی بندر امام در رینگ بین الملل

Tick 0.01000
حداکثر حجم خرید 276
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 250: 30057:-3606892
نماد تجاری IMEBECABFC0020908
نام تولید کننده شرکت پتروشیمی بندر امام
محل تحویل تحويل کالا به حمل کننده در مبدا
تاریخ عرضه 1402/09/01
نام تجاری کالا MTBE شرکت پتروشیمی بندر امام در رینگ بین الملل
حجم عرضه 276
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 1067.1800
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف بين الملل
حداقل قیمت مجاز -1066112.82
حداکثر قیمت مجاز 1068247.18
حداقل حجم خرید 69
حداقل خرید جهت کشف قیمت 28
تعداد حجم قیمت
1 138 1070.99
1 138 1072.99
1 207 1082.62
1 276 1087.56
تعداد حجم قیمت
1 276 1067.18
تاریخ حجم قیمت
1402/09/01 276 1,087.56
تاريخ حجم قيمت
1402/09/08 138 تن 1,117.77
1402/09/08 138 تن 1,112.68
1402/08/24 276 تن 1,048.6
1402/08/17 264 تن 1,048.55
1402/07/18 60 تن 1,396.98
1402/06/07 120 تن 1,375.9
1402/06/07 60 تن 1,375.85
1402/06/07 60 تن 1,375.85
1402/05/31 240 تن 1,414.14
1401/10/28 500 تن 1,355.44
12345...>>