مشاهده اطلاعات نماد : برش سنگین پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی

Tick 1.00000
حداکثر حجم خرید 308
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 277: 33249:-3989938
نماد تجاری DHCBEFWBEX0020914
نام تولید کننده شرکت پتروشیمی بندر امام
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1402/08/30
نام تجاری کالا برش سنگین پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی
حجم عرضه 308
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله سلف
قیمت پایه 151626.0000
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلي
حداقل قیمت مجاز 106139.00
حداکثر قیمت مجاز 1516260.00
حداقل حجم خرید 22
حداقل خرید جهت کشف قیمت 11
تعداد حجم قیمت
4 44 151626
2 66 151626
تعداد حجم قیمت
1 308 151626
تاریخ حجم قیمت
1402/08/30 44 151,626
1402/08/30 44 تن 151,626
1402/08/30 66 151,626
1402/08/30 44 تن 151,626
1402/08/30 66 151,626
1402/08/30 44 تن 151,626
تاريخ حجم قيمت
1402/09/07 44 تن 157,138
1402/09/07 44 تن 157,138
1402/09/07 66 تن 157,137
1402/09/07 44 تن 157,137
1402/09/07 66 تن 157,137
1402/09/07 44 تن 157,137
1402/08/23 66 تن 151,101
1402/08/23 88 تن 151,101
1402/08/23 66 تن 151,101
1402/08/23 88 تن 151,101
12345...>>