مشاهده اطلاعات نماد : ته مانده برج تقطیر شرکت نفت ستاره خلیج فارس در رینگ بین الملل

Tick 0.01000
حداکثر حجم خرید 6000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 249: 29900:-3588001
نماد تجاری ITTPGPRBEX0020908
نام تولید کننده شرکت نفت ستاره خلیج فارس
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1402/09/01
نام تجاری کالا ته مانده برج تقطیر شرکت نفت ستاره خلیج فارس در رینگ بین الملل
حجم عرضه 6000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله کشف پريميوم
قیمت پایه -20.0000
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف بين الملل
حداقل قیمت مجاز -20020.00
حداکثر قیمت مجاز 19980.00
حداقل حجم خرید 500
حداقل خرید جهت کشف قیمت 150
تعداد حجم قیمت
2 3000 -20
1 3000 -18
1 3000 -16
1 3000 -10.45
1 3000 -10.11
1 3000 -8.5
1 3000 -5.5
تعداد حجم قیمت
1 6000 -20
تاریخ حجم قیمت
1402/09/01 3000 -5.5
1402/09/01 3000 تن -8.5
تاريخ حجم قيمت
1402/07/10 3000 تن -24
1402/07/10 3000 تن -24
1402/05/18 3000 تن -22
1402/05/18 3000 تن -24.6
1402/05/18 3000 تن -24.8
1402/05/03 3000 تن -27
1402/05/03 3000 تن -27
1402/05/03 4000 تن -27