مشاهده اطلاعات نماد : بنزین پیرولیز(PGH) پتروشیمی ایلام در رینگ داخلی.عمده

Tick 1.00000
حداکثر حجم خرید 600
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 276: 33132:-3975864
نماد تجاری DPGPICABFC0020907
نام تولید کننده شرکت پتروشیمی ایلام
محل تحویل تحويل کالا به حمل کننده در مبدا
تاریخ عرضه 1402/08/30
نام تجاری کالا بنزین پیرولیز(PGH) پتروشیمی ایلام در رینگ داخلی.عمده
حجم عرضه 600
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 300000.0000
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلي
حداقل قیمت مجاز 210000.00
حداکثر قیمت مجاز 3000000.00
حداقل حجم خرید 300
حداقل خرید جهت کشف قیمت 60
تعداد حجم قیمت
2 300 230000
4 300 240000
2 600 290000
تعداد حجم قیمت
1 600 290000
تاریخ حجم قیمت
1402/08/30 600 290,000
تاريخ حجم قيمت
اطلاعاتی وجود ندارد