مشاهده اطلاعات نماد : هیدروکربن سنگین پتروشیمی بوعلی سینا در رینگ بین الملل دریایی

Tick 0.01000
حداکثر حجم خرید 233400
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 250: 30007:-3600875
نماد تجاری IHHBOPRBFO0020908
نام تولید کننده شرکت پتروشیمی بوعلی سینا
محل تحویل فوب
تاریخ عرضه 1402/09/01
نام تجاری کالا هیدروکربن سنگین پتروشیمی بوعلی سینا در رینگ بین الملل دریایی
حجم عرضه 233400
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله کشف پريميوم
قیمت پایه -7.5000
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف بين الملل
حداقل قیمت مجاز -7507.50
حداکثر قیمت مجاز 7492.50
حداقل حجم خرید 233400
حداقل خرید جهت کشف قیمت 23340
تعداد حجم قیمت
تعداد حجم قیمت
1 233400 -7.5
تاریخ حجم قیمت
تاريخ حجم قيمت
اطلاعاتی وجود ندارد