مشاهده اطلاعات نماد : هیدروکربن سنگین پتروشیمی بوعلی سینا در رینگ بین الملل

Tick 0.01000
حداکثر حجم خرید 4000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 275: 33042:-3965074
نماد تجاری IHHBOCABFC0020907
نام تولید کننده شرکت پتروشیمی بوعلی سینا
محل تحویل تحويل کالا به حمل کننده در مبدا
تاریخ عرضه 1402/08/30
نام تجاری کالا هیدروکربن سنگین پتروشیمی بوعلی سینا در رینگ بین الملل
حجم عرضه 4000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 707.9000
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف بين الملل
حداقل قیمت مجاز -707192.10
حداکثر قیمت مجاز 708607.90
حداقل حجم خرید 500
حداقل خرید جهت کشف قیمت 100
تعداد حجم قیمت
تعداد حجم قیمت
1 4000 707.9
تاریخ حجم قیمت
تاريخ حجم قيمت
1401/05/19 1000 تن 896.57
1401/05/11 500 تن 927.53
1401/05/11 500 تن 927.53
1401/05/04 500 تن 922.01
1401/05/04 500 تن 922.01
1401/05/04 500 تن 922.01
1401/05/04 500 تن 922.01
1401/04/29 500 تن 967.05
1400/09/16 500 تن 637.39
1400/09/16 1000 تن 620.18
12345