مشاهده اطلاعات نماد : گاز بوتان شرکت نفت ستاره خلیج فارس در رينگ بين الملل

Tick 0.01000
حداکثر حجم خرید 8000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 272: 32691:-3922937
نماد تجاری IBTPGPRBEX0020907
نام تولید کننده شرکت نفت ستاره خلیج فارس
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1402/08/30
نام تجاری کالا گاز بوتان شرکت نفت ستاره خلیج فارس در رينگ بين الملل
حجم عرضه 8000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله کشف پريميوم
قیمت پایه -105.0000
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف بين الملل
حداقل قیمت مجاز -105105.00
حداکثر قیمت مجاز 104895.00
حداقل حجم خرید 2000
حداقل خرید جهت کشف قیمت 500
تعداد حجم قیمت
1 2000 -130
1 2000 -102
1 2000 -88
1 3000 -135
2 3000 -125
1 3000 -96.7
2 8000 -105
تعداد حجم قیمت
1 8000 -105
تاریخ حجم قیمت
1402/08/30 2000 -88
1402/08/30 3000 تن -96.7
1402/08/30 2000 -102
تاريخ حجم قيمت
1402/09/08 5000 تن -105
1402/08/22 2000 تن -87
1402/08/22 3000 تن -92
1402/03/24 2000 تن -108.5
1402/03/24 2000 تن -108.5
1402/03/24 6000 تن -110
1402/03/01 1000 تن -60
1402/02/18 2000 تن -56
1402/02/18 1000 تن -58
1402/02/18 5000 تن -59.99
12