مشاهده اطلاعات نماد : نفتا (حاصل از پالایشگاه نفت و پتروشیمی) پارس بهین پالایش نفت قشم در رینگ بین الملل

Tick 0.01000
حداکثر حجم خرید 10000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 272: 32695:-3923405
نماد تجاری INNNGPRBFO0020912
نام تولید کننده پارس بهین پالایش نفت قشم
محل تحویل فوب
تاریخ عرضه 1402/08/30
نام تجاری کالا نفتا (حاصل از پالایشگاه نفت و پتروشیمی) پارس بهین پالایش نفت قشم در رینگ بین الملل
حجم عرضه 10000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله کشف پريميوم
قیمت پایه -65.0000
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف بين الملل
حداقل قیمت مجاز -65065.00
حداکثر قیمت مجاز 64935.00
حداقل حجم خرید 10000
حداقل خرید جهت کشف قیمت 1000
تعداد حجم قیمت
1 10000 -61.9
1 10000 -60
تعداد حجم قیمت
1 10000 -65
تاریخ حجم قیمت
1402/08/30 10000 -60
تاريخ حجم قيمت
اطلاعاتی وجود ندارد