مشاهده اطلاعات نماد : گاز مایع پالایش نفت آبادان در رینگ بین الملل

Tick 0.01000
حداکثر حجم خرید 2000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 274: 32932:-3951881
نماد تجاری ILGABPRBEX0020907
نام تولید کننده شرکت پالایش نفت آبادان
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1402/08/30
نام تجاری کالا گاز مایع پالایش نفت آبادان در رینگ بین الملل
حجم عرضه 2000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله کشف پريميوم
قیمت پایه -125.0000
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف بين الملل
حداقل قیمت مجاز -125125.00
حداکثر قیمت مجاز 124875.00
حداقل حجم خرید 1000
حداقل خرید جهت کشف قیمت 100
تعداد حجم قیمت
1 1000 -112.78
1 1000 -110.78
1 1000 -98
1 1000 -94
1 2000 -150
تعداد حجم قیمت
1 2000 -125
تاریخ حجم قیمت
1402/08/30 1000 -94
1402/08/30 1000 تن -98
تاريخ حجم قيمت
1402/07/26 1000 تن -110
1402/07/12 1000 تن -80
1399/04/16 5000 تن -79.98
1399/03/26 1000 تن -80
1399/03/26 2000 تن -80
1399/03/26 3000 تن -80
1399/03/26 1000 تن -80
1399/03/26 1000 تن -80
1399/03/19 2000 تن -54
1399/03/19 1000 تن -60
123