مشاهده اطلاعات نماد : گاز مایع پالایش نفت اصفهان در رینگ بین الملل

Tick 0.01000
حداکثر حجم خرید 5000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 272: 32692:-3923091
نماد تجاری ILGESPRBEX0020907
نام تولید کننده شرکت پالایش نفت اصفهان
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1402/08/30
نام تجاری کالا گاز مایع پالایش نفت اصفهان در رینگ بین الملل
حجم عرضه 5000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله کشف پريميوم
قیمت پایه -100.0000
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف بين الملل
حداقل قیمت مجاز -100100.00
حداکثر قیمت مجاز 99900.00
حداقل حجم خرید 2000
حداقل خرید جهت کشف قیمت 300
تعداد حجم قیمت
1 2000 -89.7
1 2000 -88
1 2000 -81.7
1 3000 -125
1 3000 -100
1 3000 -97
تعداد حجم قیمت
1 5000 -100
تاریخ حجم قیمت
1402/08/30 2000 -81.7
1402/08/30 2000 تن -88
تاريخ حجم قيمت
1402/07/30 2000 تن -90.3
1402/07/19 500 تن -80
1402/07/19 500 تن -80
1402/06/22 4000 تن -20
1402/05/23 2000 تن -19.99
1402/05/23 2000 تن -20
1402/04/14 1000 تن -50
1402/04/14 1000 تن -50
1402/04/03 3000 تن -110
1399/04/18 1000 تن -70
12