مشاهده اطلاعات نماد : متانول شرکت متانول کاوه در رینگ داخلی

Tick 1.00000
حداکثر حجم خرید 1800
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 273: 32789:-3934738
نماد تجاری DMTKVCABEX0020904
نام تولید کننده شرکت متانول کاوه
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1402/08/29
نام تجاری کالا متانول شرکت متانول کاوه در رینگ داخلی
حجم عرضه 1800
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 83761.0000
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلي
حداقل قیمت مجاز 58633.00
حداکثر قیمت مجاز 8376100.00
حداقل حجم خرید 25
حداقل خرید جهت کشف قیمت 25
تعداد حجم قیمت
16 25 83761
4 50 83761
3 100 83761
1 150 83761
1 200 83761
1 225 83761
تعداد حجم قیمت
1 1800 83761
تاریخ حجم قیمت
1402/08/29 25 83,761
1402/08/29 100 تن 83,761
1402/08/29 25 83,761
1402/08/29 100 تن 83,761
1402/08/29 25 83,761
1402/08/29 25 تن 83,761
1402/08/29 25 83,761
1402/08/29 200 تن 83,761
1402/08/29 25 83,761
1402/08/29 25 تن 83,761
1402/08/29 25 83,761
1402/08/29 25 تن 83,761
1402/08/29 25 83,761
1402/08/29 25 تن 83,761
1402/08/29 50 83,761
1402/08/29 50 تن 83,761
1402/08/29 25 83,761
1402/08/29 25 تن 83,761
1402/08/29 25 83,761
1402/08/29 50 تن 83,761
1402/08/29 225 83,761
1402/08/29 50 تن 83,761
1402/08/30 150 83,761
1402/08/30 25 تن 83,761
1402/08/30 100 83,761
1402/08/30 25 تن 83,761
تاريخ حجم قيمت
1402/09/06 50 تن 81,652
1402/09/06 50 تن 81,652
1402/09/06 25 تن 81,652
1402/09/06 150 تن 81,652
1402/09/06 150 تن 81,652
1402/09/06 100 تن 81,652
1402/09/06 200 تن 81,652
1402/09/06 300 تن 81,652
1402/09/06 25 تن 81,652
1402/09/06 150 تن 81,652
12345...>>