مشاهده اطلاعات نماد : قطران ذوب آهن اصفهان در رینگ داخلی

Tick 1.00000
حداکثر حجم خرید 300
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 3092: 371080:-44529612
نماد تجاری DTAZEFWBEX0020414
نام تولید کننده شرکت ذوب آهن اصفهان
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1402/03/06
نام تجاری کالا قطران ذوب آهن اصفهان در رینگ داخلی
حجم عرضه 300
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله سلف
قیمت پایه 115500.0000
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلي
حداقل قیمت مجاز 80850.00
حداکثر قیمت مجاز 1155000.00
حداقل حجم خرید 75
حداقل خرید جهت کشف قیمت 15
تعداد حجم قیمت
3 75 115521
1 75 120679
1 75 125009
1 75 125679
1 75 129625
1 75 130019
1 75 130039
1 75 135009
1 75 140019
1 75 145009
1 75 147009
1 75 149009
1 75 150019
1 75 151009
1 75 152009
1 75 154009
2 300 115500
تعداد حجم قیمت
1 300 115500
تاریخ حجم قیمت
1402/03/06 75 154,009
1402/03/06 75 تن 152,009
1402/03/06 75 151,009
1402/03/06 75 تن 150,019
تاريخ حجم قيمت
1402/05/30 75 تن 187,119
1402/05/30 75 تن 185,123
1402/04/17 75 تن 152,000
1402/04/17 75 تن 152,000
1402/02/06 75 تن 115,999
1402/02/06 75 تن 115,997
1401/12/07 75 تن 150,009
1401/12/07 75 تن 145,574
1401/12/07 75 تن 145,009
1401/12/07 75 تن 142,009
12345...>>