مشاهده اطلاعات نماد : گاز مایع شرکت نفت ستاره خلیج فارس در رینگ بین الملل (عرضه توسط ستاره خلیج فارس)

Tick 0.01000
حداکثر حجم خرید 10000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 238: 28612:-3433450
نماد تجاری ILGPGPRBEX0020313
نام تولید کننده شرکت نفت ستاره خلیج فارس
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1402/03/06
نام تجاری کالا گاز مایع شرکت نفت ستاره خلیج فارس در رینگ بین الملل (عرضه توسط ستاره خلیج فارس)
حجم عرضه 10000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله کشف پريميوم
قیمت پایه -55.0000
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف بين الملل
حداقل قیمت مجاز -55055.00
حداکثر قیمت مجاز 54945.00
حداقل حجم خرید 1000
حداقل خرید جهت کشف قیمت 300
تعداد حجم قیمت
1 1000 -80
1 1000 -70
4 2000 -70
2 4000 -160
تعداد حجم قیمت
1 10000 -55
تاریخ حجم قیمت
تاريخ حجم قيمت
1402/02/06 2000 تن -18.9
1402/02/06 2000 تن -20.34
1402/02/06 2000 تن -24.9
1402/02/06 2000 تن -25.9
1402/02/06 2000 تن -25.93
1401/12/24 1000 تن -67.8
1401/12/24 5000 تن -69.9
1401/12/24 4000 تن -69.9
1400/05/05 1000 تن -142.9
1400/05/05 4000 تن -144.1
12345...>>