مشاهده اطلاعات نماد : رافینت2 شرکت پتروشیمی شیمی بافت در رینگ بین الملل عمده

Tick 0.01000
حداکثر حجم خرید 3500
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 238: 28560:-3427209
نماد تجاری IR2SBCABFC0020313
نام تولید کننده شرکت پتروشیمی شیمی بافت
محل تحویل تحويل کالا به حمل کننده در مبدا
تاریخ عرضه 1402/03/06
نام تجاری کالا رافینت2 شرکت پتروشیمی شیمی بافت در رینگ بین الملل عمده
حجم عرضه 3000
حداکثر حجم عرضه 500
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 435.1000
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف بين الملل
حداقل قیمت مجاز -434664.90
حداکثر قیمت مجاز 435535.10
حداقل حجم خرید 500
حداقل خرید جهت کشف قیمت 100
تعداد حجم قیمت
تعداد حجم قیمت
1 3000 435.1
تاریخ حجم قیمت
تاريخ حجم قيمت
1402/02/13 500 تن 482
1402/02/12 500 تن 482
1402/02/12 500 تن 482
1402/02/12 500 تن 482
1402/02/12 500 تن 482
1402/02/12 500 تن 482
1402/01/27 500 تن 480
1402/01/27 500 تن 480
1402/01/19 500 تن 487
1402/01/19 500 تن 481
12