مشاهده اطلاعات نماد : نفتای کامل پالايش نفت لاوان در رينگ بين الملل

Tick 0.01000
حداکثر حجم خرید 32000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 239: 28737:-3448451
نماد تجاری IFNLNPRBFO0020313
نام تولید کننده شركت پالايش نفت لاوان
محل تحویل فوب
تاریخ عرضه 1402/03/06
نام تجاری کالا نفتای کامل پالايش نفت لاوان در رينگ بين الملل
حجم عرضه 32000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله کشف پريميوم
قیمت پایه -33.0000
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف بين الملل
حداقل قیمت مجاز -33033.00
حداکثر قیمت مجاز 32967.00
حداقل حجم خرید 32000
حداقل خرید جهت کشف قیمت 3200
تعداد حجم قیمت
تعداد حجم قیمت
1 32000 -33
تاریخ حجم قیمت
تاريخ حجم قيمت
1401/12/13 32000 تن -22.9
1401/09/23 32000 تن -12.14
1401/07/20 32000 تن -47.18
1401/07/20 32000 تن -47.18
1401/04/01 32000 تن -60