مشاهده اطلاعات نماد : برق شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا

Tick 1.00000
حداکثر حجم خرید 10000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 985: 118221:-14186557
نماد تجاری DPEPDCAM00W000225
نام تولید کننده شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1400/02/18
نام تجاری کالا برق شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا
حجم عرضه 10000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 545.0000
نام تابلو تابلو برق
بازار هدف داخلي
حداقل قیمت مجاز -544455.00
حداکثر قیمت مجاز 545545.00
حداقل حجم خرید 1000
حداقل خرید جهت کشف قیمت 1000
تعداد حجم قیمت
1 3700 545
تعداد حجم قیمت
1 10000 545
تاریخ حجم قیمت
1400/02/18 3700 545
تاريخ حجم قيمت
1400/02/08 3700 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 545
1400/02/04 3900 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 545
1400/01/28 3400 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 545