مشاهده اطلاعات نماد : برق شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا

Tick 1.00000
حداکثر حجم خرید 20000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 983: 118015:-14161835
نماد تجاری DPEPDCAB01W000225
نام تولید کننده شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1400/02/18
نام تجاری کالا برق شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا
حجم عرضه 20000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 565.0000
نام تابلو تابلو برق
بازار هدف داخلي
حداقل قیمت مجاز -564435.00
حداکثر قیمت مجاز 565565.00
حداقل حجم خرید 1000
حداقل خرید جهت کشف قیمت 1000
تعداد حجم قیمت
1 1700 565
1 2800 565
1 8000 565
تعداد حجم قیمت
1 20000 565
تاریخ حجم قیمت
1400/02/18 1700 565
1400/02/18 2800 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 565
1400/02/18 8000 565
تاريخ حجم قيمت
1400/03/11 6900 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 540
1400/03/08 3000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 730
1400/03/08 2700 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 730
1400/03/01 7000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 540
1400/02/25 5000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 555
1400/02/08 8600 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 530
1400/02/04 8600 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 530
1400/01/28 8600 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 530