مشاهده اطلاعات نماد : نفتای سبک شرکت نفت ستاره خلیج فارس در رینگ بین الملل

Tick 0.01000
حداکثر حجم خرید 60000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 983: 117990:-14158829
نماد تجاری INLPGPRBFR0000225
نام تولید کننده شرکت نفت ستاره خلیج فارس
محل تحویل فوب اسکله شهيد رجايي
تاریخ عرضه 1400/02/18
نام تجاری کالا نفتای سبک شرکت نفت ستاره خلیج فارس در رینگ بین الملل
حجم عرضه 60000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله کشف پريميوم
قیمت پایه -45.0000
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف بين الملل
حداقل قیمت مجاز -45045.00
حداکثر قیمت مجاز 44955.00
حداقل حجم خرید 500
حداقل خرید جهت کشف قیمت 100
تعداد حجم قیمت
تعداد حجم قیمت
1 60000 -45
تاریخ حجم قیمت
تاريخ حجم قيمت
1400/03/26 30000 تن -43
1400/03/12 30000 تن -45
1400/02/28 30000 تن -45
1400/02/28 30000 تن -45
1400/01/24 30000 تن -45
1400/01/24 30000 تن -45
1400/01/24 30000 تن -45
1400/01/24 30000 تن -45
1399/12/10 30000 تن -45
1399/12/10 30000 تن -45
12