مشاهده اطلاعات نماد : نرمال بوتان پالایش نفت کرمانشاه در رینگ بین الملل

Tick 0.01000
حداکثر حجم خرید 3036
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 982: 117894:-14147297
نماد تجاری INBKSPRBEX0000225
نام تولید کننده شرکت پالایش نفت کرمانشاه
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1400/02/18
نام تجاری کالا نرمال بوتان پالایش نفت کرمانشاه در رینگ بین الملل
حجم عرضه 3036
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله کشف پريميوم
قیمت پایه -175.0000
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف بين الملل
حداقل قیمت مجاز -175175.00
حداکثر قیمت مجاز 174825.00
حداقل حجم خرید 22
حداقل خرید جهت کشف قیمت 22
تعداد حجم قیمت
6 506 -175
تعداد حجم قیمت
1 3036 -175
تاریخ حجم قیمت
1400/02/18 506 -175
1400/02/18 506 تن -175
1400/02/18 506 -175
1400/02/18 506 تن -175
1400/02/18 506 -175
1400/02/18 506 تن -175
تاريخ حجم قيمت
اطلاعاتی وجود ندارد