ارتباط با مديران اجرايي

نام نام خانوادگی سمت پست الکترونیکی تماس
علینقویمدیر عامل 88540001
مبینابنی اسدیمعاونت اجراییm.baniasadi@irenex.ir42274-110
حسینحسنقلی پورمعاونت توسعه بازارh.hasangholipour@irenex.ir42274-350
محمودکریمیمدیر عملیات بازار برقm.karimi@irenex.ir42274-240
محمداحمدیرییس اداره عملیات بازار فرآورده های هیدرو کربوریm.ahmadi@irenex.ir42274-220
ریحانهنجاریان هنزاییرییس اداره نظارت، بازرسی و امور اعضا r.najarian@irenex.ir42274-320
ولی الله آینه نگینیرئیس اداره نظارت بر بازارv.negini@irenex.ir42274-340
  امور سهام 88731271