هيئت مديره

اعضای حقوقی هیئت مدیره نماینده عضو حقوقی سمت تماس(دبیرخانه هیئت مدیره)
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي مسعود اسمخانيرئیس هیئت مدیره 
کانون نهادهاي سرمايه گذاري ايرانجعفر جولانائب رئیس هیئت مدیره 
کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار وحيد حسن پوردبيرعضو هیئت مدیره 
شرکت سرمایه گذاری اهدافمحمد رحمانی نصرآبادیعضو هیئت مدیره