هيئت مديره

اعضای حقوقی هیئت مدیره نماینده عضو حقوقی سمت تماس(دبیرخانه هیئت مدیره)
کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران سلمان خادم الملهرئیس هیئت مدیره 
سرمایه گذاری صنایع برق و آب صباعلیرضا خجسته وهاب زادهنائب رئیس هیئت مدیره 
گروه مالی ملتابوالفضل صمدیعضو هیئت مدیره 
گروه گسترش نفت وگاز پارسیانحسین شهریاری مرغچوئیهعضو هیئت مدیره 
کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادارمیثم باقری کوپاییعضو هیئت مدیره 
شرکت سرمایه گذاری اهدافمحمد رحمانی نصرآبادیعضو هیئت مدیره 
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزاتمرتضی علی اکبریعضو هیئت مدیره