گواهی سپرده حامل های انرژی

ارزش کل معاملات
تعداد کل معاملات
نماد نام قیمت دیروز آخرین معامله کمترین قیمت بیشترین قیمت تعداد حجم ارزش
نفتگ0412پ1د گواهي سپرده نفت خام سنگين 81.00 81.00 0.00 0.00 0 0 0.00
ميعا0412پ1د گواهي سپرده ميعانات گازي 65.00 65.00 0.00 0.00 0 0 0.00