اطلاعيه هاي معاملاتي بازار مشتقه

تاریخ عنوان فایل
1400/04/28 اطلاعیه در خصوص حداقل میزان معاملات جهت کشف نرخ در معاملات اوراق گواهی ظرفیت نقدی دریافت فایل
1400/04/20 اطلاعیه تغییر ساعات معاملاتی برای بازار های سلف عمده‌فروشی برق و مصرف‌کنندگان بزرگ برق در بورس انرژی ایران دریافت فایل
1400/03/31 " نیروگا ه های دارای قابلیت عرضه در بورس انرژی ایران" دریافت فایل
1400/03/02 اطلاعیه معاملاتی در بازار مشتقه (سکوثر 021) دریافت فایل
1400/02/12 اطلاعیه معاملاتی در بازار مشتقه (گشایش کلیه نمادهای با دوره تحویل روزانه و هفتگی )-بازار خرده فروشی برق(ویژه مصرف‌کنندگان نهایی و سایر خریداران مجاز) دریافت فایل
1399/12/27 " اطلاعیه تغییر ساعات معاملاتی برای قراردادهای سلف موازی استاندارد برق در بورس انرژی ایران در تاریخ 27/12/99" دریافت فایل
1399/12/27 فهرست نمادهای معاملاتی دارای بازارگردان در بازار مشتقه دریافت فایل
1399/12/27 آغاز معاملات ثانویه قرارداد سلف موازی استاندارد برق صادراتی شركت برق منطقه‌ای گیلان (نماد سبرق 021) دریافت فایل
1399/12/25 فهرست نمادهای معاملاتی دارای بازارگردان در بازار مشتقه دریافت فایل
1399/12/24 اطلاعیه شروع دوره بازارگردانی شرکت تامین سرمایه بانک ملت از طریق کارگزاری بانک ملت برای قراردادهای سلف موازی استاندارد برق صادراتی شركت برق منطقه‌ای گیلان در (نماد سبرق 021)" دریافت فایل
1399/12/24 عرضه اولیه قرارداد سلف موازی استاندارد برق صادراتی شركت برق منطقه‌ای گیلان در نماد سبرق 021 دریافت فایل
1399/12/20 اطلاعيه عرضه اولیه قرارداد سلف موازی استاندارد برق صادراتی شركت برق منطقه‌ای گیلان (نماد "سبرق 021") با شروع دوره تحویل 1/2/1402 به روش حراج ناپیوسته دریافت فایل
1399/12/20 اطلاعيه مظنه‌گيري اوراق سلف موازی استاندارد نفت خام سبک داخلی دریافت فایل
1399/12/19 اطلاعیه شروع دوره بازارگردانی در نماد سنفت 014 دریافت فایل
1399/12/19 اطلاعیه شروع دوره بازارگردانی در نمادهای سنفت 008، سنفت 009و سنفت 013 دریافت فایل
1399/12/17 اطلاعیه شروع دوره بازارگردانی در نمادهای سنفت 007، سنفت 010، سنفت 011 و سنفت 012 دریافت فایل
1399/12/17 اطلاعیه عرضه اولیه اوراق سلف موازی استاندارد در نماد سنفت 008 دریافت فایل
1399/12/17 اطلاعیه عرضه اولیه اوراق سلف موازی استاندارد در نماد سنفت 009 دریافت فایل
1399/12/17 اطلاعیه عرضه اولیه اوراق سلف موازی استاندارد در نماد سنفت 013 دریافت فایل
1399/12/17 اطلاعیه عرضه اولیه اوراق سلف موازی استاندارد در نماد سنفت 014 دریافت فایل
1399/12/17 اطلاعیه معاملاتی در بازار مشتقه (سبرق 021) دریافت فایل
1399/12/13 اطلاعیه عرضه اولیه اوراق سلف موازی استاندارد در نماد سنفت 012 دریافت فایل
1399/12/13 اطلاعیه عرضه اولیه اوراق سلف موازی استاندارد در نماد سنفت 011 دریافت فایل
1399/12/13 اطلاعیه عرضه اولیه اوراق سلف موازی استاندارد در نماد سنفت 010 دریافت فایل
1399/12/13 اطلاعیه عرضه اولیه اوراق سلف موازی استاندارد در نماد سنفت 007 دریافت فایل
1399/12/13 اطلاعيه مظنه‌گيري اوراق سلف موازی استاندارد نفت خام سبک داخلی دریافت فایل
1399/12/13 اطلاعیه شروع دوره بازارگردانی اوراق سلف موازی استاندارد در نماد سمتا 011 دریافت فایل
1399/12/12 آغاز معاملات ثانویه قرارداد سلف موازی استاندارد برق شرکت تولیدی آرین ماهتاب گستر(نماد سماه 021) دریافت فایل
1399/12/12 آغاز معاملات ثانویه قرارداد سلف موازی استاندارد برق شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی در نماد سحرا022 دریافت فایل
1399/12/09 اطلاعیه عرضه اولیه اوراق سلف موازی استاندارد در نماد "سمتا 011" دریافت فایل
1399/12/09 "اطلاعیه شروع دوره بازارگردانی شرکت تامین سرمایه تمدن از طریق کارگزاری بانک توسعه صادرات برای قراردادهای سلف موازی استاندارد برق شرکت تولیدی آرین ماهتاب گستر در (نماد سماه 021)" دریافت فایل
1399/12/09 "اطلاعیه شروع دوره بازارگردانی شرکت تامین سرمایه امین از طریق کارگزاری امین آوید برای قراردادهای سلف موازی استاندارد برق شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی (نماد سحرا 022)" دریافت فایل
1399/12/06 اطلاعیه معاملاتی قرارداد سلف موازی استاندارد در نماد سمتا011 دریافت فایل
1399/12/06 " اطلاعیه آخرین روز معاملاتی نماد "سماه 001 " و نحوه ارسال درخواست تسویه نقدی، اعمال اختیار فروش تبعی و تحویل فیزیکی دارایی پایه" دریافت فایل
1399/12/05 " عرضه اولیه قرارداد سلف موازی استاندارد برق شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی در نماد سحرا022 " دریافت فایل
1399/12/04 نیروگا ه های دارای قابلیت عرضه در بورس انرژی ایران دریافت فایل
1399/12/04 " عرضه اولیه قرارداد سلف موازی استاندارد برق شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی در نماد سحرا022 " دریافت فایل
1399/12/03 " اطلاعیه مهم در خصوص نحوه ارائه درخواست تسویه نقدی، اعمال اختیار فروش تبعی و تحویل فیزیکی دارایی پایه برای قراردادهای سلف موازی استاندارد برق شرکت تولیدی آرین ماهتاب گستر (نماد سماه 001) " دریافت فایل
1399/12/03 " اطلاعیه در خصوص اتمام دوره بازارگردانی شرکت تأمین سرمایه تمدن از طریق کارگزاری بانک توسعه صادرات برای قرارداد سلف موازی استاندارد برق شرکت تولیدی آرین ماهتاب گستر (نماد سماه 001)" دریافت فایل
1399/12/03 "اطلاعيه عرضه اولیه قرارداد سلف موازی استاندارد بار پایه سالانه برق شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی (نماد "سحرا 022") با شروع دوره تحویل 01/01/1402 به روش حراج ناپیوسته" دریافت فایل
1399/12/02 اطلاعیه معاملاتی قرارداد سلف موازی استاندارد نفت خام سبک داخلی دریافت فایل
1399/12/02 اطلاعیه در خصوص مظنه‌یابی اوراق سلف موازی استاندارد نفت خام سبک داخلی دریافت فایل
1399/12/02 "اطلاعیه ساعات آغاز و پایان دوره‏ های مختلف مصرف برق در قراردادهای سلف موازی استاندارد برق در دوره های مصرف معین و دوره ‏های تحویل مشخص در سال 1400" دریافت فایل
1399/11/29 عرضه اولیه قرارداد سلف موازی استاندارد برق شرکت تولیدی آرین ماهتاب گستر در نماد سماه 021 دریافت فایل
1399/11/28 عرضه اولیه قرارداد سلف موازی استاندارد برق شرکت تولیدی آرین ماهتاب گستر در نماد سماه 021 دریافت فایل
1399/11/27 اطلاعيه عرضه اولیه قرارداد سلف موازی استاندارد بار پایه سالانه برق شركت توليدي آرين ماهتاب گستر(سهامی خاص) (نماد "سماه 021") دریافت فایل
1399/11/27 اطلاعیه در خصوص اتمام دوره بازارگردانی در نماد سمیعا 992 دریافت فایل
1399/11/27 اطلاعیه در خصوص سررسید قرارداد‌های سلف موازی استاندارد نفت خام سبک داخلی دریافت فایل
1399/11/26 اطلاعیه معاملاتی در بازار مشتقه (سماه021) دریافت فایل
1399/11/25 اطلاعیه معاملاتی در بازار مشتقه (سحرا 022) دریافت فایل
1399/11/12 اطلاعیه اتمام دوره بازارگردانی در نماد ساذر 991 دریافت فایل
1399/11/07 " آغاز معاملات ثانویه قرارداد سلف موازی استاندارد برق شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی در نماد سحرا021" دریافت فایل
1399/11/04 "اطلاعیه شروع دوره بازارگردانی قراردادهای سلف موازی استاندارد برق شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی (نماد سحرا 021)" دریافت فایل
1399/10/23 " عرضه اولیه قرارداد سلف موازی استاندارد برق شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی در نماد سحرا021 " دریافت فایل
1399/10/21 عرضه اولیه قرارداد سلف موازی استاندارد برق شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی در نماد سحرا021 دریافت فایل
1399/10/21 اطلاعيه عرضه اولیه قرارداد سلف موازی استاندارد بار پایه سالانه برق شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی (نماد "سحرا 021") دریافت فایل
1399/10/15 اطلاعیه معاملاتی در بازار مشتقه (سحرا 021) دریافت فایل
1399/09/29 اطلاعیه شروع دوره بازارگردانی اوراق سلف موازی استاندارد در نماد سمیعا 102 دریافت فایل
1399/09/23 اطلاعیه عرضه اولیه اوراق سلف موازی استاندارد در نماد "سمیعا 102" دریافت فایل
1399/09/15 اطلاعیه شروع معاملات ثانویه سمیعا 101 دریافت فایل
1399/09/10 اطلاعیه آغاز معاملات ثانویه قرارداد سلف موازی استاندارد در نماد سمیعا 101 دریافت فایل
1399/09/05 اطلاعیه شروع عرضه اولیه قرارداد سلف موازی استاندارد در نماد "سمیعا 101" دریافت فایل
1399/09/04 اطلاعیه عرضه اولیه اوراق سلف موازی استاندارد در نماد سمیعا 101 دریافت فایل
1399/08/21 اطلاعیه آغاز معاملات ثانویه قرارداد سلف موازی استاندارد نفت خام سنگین صادراتی شرکت توسعۀ نفت و گاز صبا اروند در نماد سنفت 006 دریافت فایل
1399/08/21 اطلاعیه آغاز معاملات ثانویه قرارداد سلف موازی استاندارد نفت خام سنگین صادراتی شرکت توسعۀ نفت و گاز صبا اروند در نماد سنفت 005 دریافت فایل
1399/08/18 اطلاعیه عرضه اولیه اوراق سلف موازی استاندارد در نماد سنفت 006 دریافت فایل
1399/08/18 اطلاعیه عرضه اولیه اوراق سلف موازی استاندارد در نماد سنفت 005 دریافت فایل
1399/07/23 اطلاعیه در خصوص شروع معاملات ثانویه قرارداد سلف موازی استاندارد میعانات گازی شرکت توسعه نفت و گاز صبای کنگان در نماد "سمیعا 002 " دریافت فایل
1399/07/23 اطلاعیه آغاز معاملات ثانویه قرارداد سلف موازی استاندارد نفت خام سنگین صادراتی شرکت ملی نفت ایران در نماد "سنفت 102" دریافت فایل
1399/07/23 اطلاعیه آغاز معاملات ثانویه قرارداد سلف موازی استاندارد نفت خام سنگین صادراتی شرکت ملی نفت ایران در نماد "سنفت 101" دریافت فایل
1399/07/20 اطلاعیه عرضه اولیه سنفت 102 دریافت فایل
1399/07/20 اطلاعیه عرضه اولیه سنفت 101 دریافت فایل
1399/07/19 اطلاعیه عرضه اولیه سمیعا 002 دریافت فایل
1399/07/13 اطلاعیه مهم در خصوص اتمام سومین سال معاملاتی گواهی‌های سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا (نماد پرند) دریافت فایل
1399/07/13 اطلاعیه مهم در خصوص بازارگردانی در چهارمین سال معاملاتی گواهی‌های سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا (نماد پرند) دریافت فایل
1399/07/07 اطلاعیه در خصوص اتمام معاملات ثانویه نماد‌های سنفت 992 ، سنفت 994 و سنفت 996 دریافت فایل
1399/07/07 اطلاعیه در خصوص اتمام معاملات ثانویه نماد‌های سنفت 991 ، سنفت 993 و سنفت 995 دریافت فایل
1399/07/07 " نیروگا ه های دارای قابلیت عرضه در بورس انرژی ایران" دریافت فایل
1399/06/23 اتمام دوره بازارگردانی شرکت تامین سرمایه ملت از طریق کارگزاری بانک ملت برای نماد "سمیعا 991" دریافت فایل
1399/06/19 اطلاعیه شروع دوره بازارگردانی سنفت 004 دریافت فایل
1399/06/05 نیروگا ه های دارای قابلیت عرضه در بورس انرژی ایران دریافت فایل
1399/06/02 اطلاعیه تغییر ساعات معاملاتی برای قراردادهای سلف موازی استاندارد برق در بورس انرژی ایران در تاریخ 02/06/99 دریافت فایل
1399/05/28 نیروگا ه های دارای قابلیت عرضه در بورس انرژی ایران دریافت فایل
1399/04/03 نیروگا ه های دارای قابلیت عرضه در بورس انرژی ایران دریافت فایل
1399/04/01 نیروگا ه های دارای قابلیت عرضه در بورس انرژی ایران دریافت فایل
1398/12/28 اطلاعیه در خصوص ضوابط افشاي اطلاعات عرضه‌كنندگان و عرضه كالا در بازار برق بورس انرژي ايران دریافت فایل
1398/12/25 " اطلاعیه آخرین روز معاملاتی نماد "سماه 991 " و نحوه ارسال درخواست تسویه نقدی، اعمال اختیار فروش تبعی و تحویل فیزیکی دارایی پایه" دریافت فایل
1398/12/24 " آغاز معاملات ثانویه قرارداد سلف موازی استاندارد برق شرکت تولیدی آرین ماهتاب گستر(نماد سماه 001)" دریافت فایل
1398/12/20 " اطلاعیه مهم در خصوص نحوه ارائه درخواست تسویه نقدی، اعمال اختیار فروش تبعی و تحویل فیزیکی دارایی پایه برای قراردادهای (نماد سماه 991) " دریافت فایل
1398/12/20 " اطلاعیه در خصوص اتمام دوره بازارگردانی (نماد سماه 991)" دریافت فایل
1398/12/19 اطلاعیه معاملاتی در بازار مشتقه (گشایش کلیه نمادهای با دوره تحویل ماهانه )-بازارعمده فروشی برق دریافت فایل
1398/12/17 اطلاعیه شروع دوره بازارگردانی نماد "سماه 001" دریافت فایل
1398/12/14 اطلاعیه در خصوص سررسید قراردادهای سلف موازی استاندارد نمادهای سنفت 981 و سنفت 982 دریافت فایل
1398/12/14 اطلاعیه اتمام دوره بازارگردانی قرارداد سلف موازی استاندارد نماد سمانک 982 دریافت فایل
1398/12/07 عرضه اولیه قرارداد سلف موازی استاندارد برق شرکت تولیدی آرین ماهتاب گستر در نماد سماه 001 دریافت فایل
1398/12/06 اطلاعیه شروع دوره بازارگردانی سمیعا 992 دریافت فایل
1398/12/05 اطلاعیه در خصوص عرضه اولیه نماد سماه 001 دریافت فایل
1398/12/05 اطلاعيه عرضه اولیه قرارداد سلف موازی استاندارد بار پایه سالانه برق شرکت تولیدی آرین ماهتاب گستر (نماد "سماه 001") دریافت فایل
1398/12/04 اطلاعیه معاملاتی در بازار مشتقه (سماه 001) دریافت فایل
1398/12/03 اطلاعیه در خصوص عرضه اولیه نماد سمیعا 992 دریافت فایل
1398/11/30 اطلاعیه شروع عرضه اولیه سمیعا 992 دریافت فایل
1398/11/30 اطلاعیه اتمام دوره بازارگردانی قرارداد سلف موازی استاندارد نماد سمانک 981 دریافت فایل
1398/11/28 اطلاعیه عرضه اولیه نماد سمیعا 992 دریافت فایل
1398/11/23 گشایش نماد اوراق گواهی ظرفیت نقدی دریافت فایل
1398/11/21 اطلاعیه معاملاتی در بازار سایر اوراق بهادار قابل معامله تابلوی اوراق گواهی ظرفیت دریافت فایل
1398/11/20 اطلاعیه شروع دوره بازارگردانی ساذر 991 دریافت فایل
1398/11/19 "اطلاعیه ساعات آغاز و پایان دوره‏ های مختلف مصرف برق در قراردادهای سلف موازی استاندارد برق در دوره های مصرف معین و دوره ‏های تحویل مشخص در سال 1399" دریافت فایل
1398/11/13 اطلاعیه عرضه اولیه نماد ساذر 991 دریافت فایل
1398/11/12 اطلاعیه معاملاتی در بازار مشتقه (ساذر 991) دریافت فایل
1398/11/12 " اطلاعیه تغییر ساعات معاملاتی برای قراردادهای سلف موازی استاندارد برق در بورس انرژی ایران در تاریخ 12/11/98" دریافت فایل
1398/09/27 " اطلاعیه تغییر ساعات معاملاتی برای قراردادهای سلف موازی استاندارد برق در بورس انرژی ایران در تاریخ 27/09/98" دریافت فایل
1398/09/27 " اطلاعیه تغییر ساعات معاملاتی برای قراردادهای سلف موازی استاندارد برق در بورس انرژی ایران در تاریخ 27/09/98" دریافت فایل
1398/09/09 اطلاعیه‌ در خصوص الزامات قانونی متقاضیان ملزم به خرید اوراق گواهی ظرفیت در بورس انرژی ایران دریافت فایل
1398/09/06 "اطلاعیه مهم در خصوص نحوه ارسال درخواست معافیتی مالیاتی 143 قانون مالیات های مستقیم " دریافت فایل
1398/08/27 فرم درخواست معامله خارج از ساعت از طریق بازار بورس انرژی ایران دریافت فایل
1398/08/27 اطلاعیه تغییر ساعات معاملاتی برای قراردادهای سلف موازی استاندارد برق در بورس انرژی ایران در تاریخ 27/08/98 دریافت فایل
1398/08/18 اطلاعیه در خصوص مراحل لازم جهت دریافت کد معاملاتی خریداران اوراق گواهی ظرفیت دریافت فایل
1398/07/13 اطلاعیه مهم در خصوص اتمام دومین سال معاملاتی گواهی‌های سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا (نماد پرند) دریافت فایل
1398/07/13 اطلاعیه مهم در خصوص بازارگردانی در سومین سال معاملاتی گواهی‌های سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا (نماد پرند) دریافت فایل
1398/07/13 اطلاعیه شروع معاملات ثانویه در نمادهای سنفت2991، 2992، 2993، 2994، 2995، 2996 و 2997 دریافت فایل
1398/07/08 اطلاعیه شروع معاملات ثانویه در نمادهای سنفت2991، 2992، 2993، 2994، 2995، 2996 و 2997 دریافت فایل
1398/07/03 اطلاعیه شروع عرضه اولیه اوراق سلف موازی استاندارد در نمادهای سنفت 2991، 2992، 2993 و 2994 دریافت فایل
1398/07/01 اطلاعیه شروع عرضه اولیه نماد های" سنفت 2991، سنفت 2992، سنفت 2993، سنفت 2994، سنفت 2995 ، سنفت 2996 وسنفت 2997" دریافت فایل
1398/07/01 اطلاعیه عرضه سنفت 2997 دریافت فایل
1398/07/01 اطلاعیه عرضه سنفت 2996 دریافت فایل
1398/07/01 اطلاعیه عرضه سنفت 2995 دریافت فایل
1398/07/01 اطلاعیه عرضه سنفت 2994 دریافت فایل
1398/07/01 اطلاعیه عرضه سنفت 2993 دریافت فایل
1398/07/01 اطلاعیه عرضه سنفت 2992 دریافت فایل
1398/07/01 اطلاعیه عرضه سنفت 2991 دریافت فایل
1398/06/31 اطلاعیه شروع بازارگردانی سمیعا 991 دریافت فایل
1399/06/31 اطلاعیه معاملاتی نمادهای سنفت 2991، 2992، 2993، 2994، 2995، 2996، 2997 دریافت فایل
1398/06/26 اطلاعیه شروع عرضه اولیه سمیعا 991 دریافت فایل
1398/06/25 اطلاعیه عرضه اولیه نماد سمیعا 991 دریافت فایل
1398/06/23 آغاز معاملات ثانویه سنفت 991، سنفت992، سنفت993، سنفت994، سنفت995 و سنفت 996 دریافت فایل
1398/06/20 اطلاعیه معاملاتی نمادهای سمیعا 991، سمیعا 992 و سمیعا 993 دریافت فایل
1398/06/17 اطلاعیه شروع معاملات ثانویه سنفت 991، سنفت992، سنفت993، سنفت994، سنفت995 و سنفت 996 دریافت فایل
1398/06/13 اطلاعیه روز شروع عرضه اولیه نمادهای سنفت 992، سنفت 994 و سنفت 996 دریافت فایل
1398/06/12 اطلاعیه روز شروع عرضه اولیه نمادهای سنفت 991، سنفت 993 و سنفت 995 دریافت فایل
1398/06/11 اطلاعیه شروع عرضه اولیه نمادهای سنفت 991، سنفت 992، سنفت 993، سنفت 994، سنفت 995 و سنفت 996 دریافت فایل
1398/06/10 اطلاعیه عرضه اولیه سنفت 996 دریافت فایل
1398/06/10 اطلاعیه عرضه اولیه سنفت 995 دریافت فایل
1398/06/10 اطلاعیه عرضه اولیه سنفت 994 دریافت فایل
1398/06/10 اطلاعیه عرضه اولیه سنفت 993 دریافت فایل
1398/06/10 اطلاعیه عرضه اولیه سنفت 992 دریافت فایل
1398/06/10 اطلاعیه عرضه اولیه سنفت 991 دریافت فایل
1398/06/09 اطلاعیه معاملاتی نمادهای سنفت 991- 992-993-994-995-996 دریافت فایل
1398/05/20 اطلاعیه در خصوص فرآیند ثبت سفارش در سامانه مظنه‌یابی بورس انرژی ایران دریافت فایل
1398/05/20 اطلاعیه در خصوص مظنه گیری تعهد پذیره نویسی اوراق مالی اسلامی دولت دریافت فایل
1398/02/25 اطلاعیه شروع دوره بازارگردانی سمانک 991 دریافت فایل
1398/02/24 اطلاعیه شروع معاملات ثانویه سمانک 991 دریافت فایل
1398/02/22 اطلاعیه شروع عرضه اولیه سمانک 991 دریافت فایل
1398/02/22 اطلاعیه شروع عرضه اولیه سمانک 991 دریافت فایل
1398/02/18 اطلاعیه عرضه اولیه نماد سمانک 991 دریافت فایل
1398/02/16 اطلاعیه معاملاتی نماد سمانک 991 دریافت فایل
1398/02/04 " اطلاعیه آخرین روز معاملاتی نماد "سماه 981 " و نحوه ارسال درخواست تسویه نقدی، اعمال اختیار فروش تبعی و تحویل فیزیکی دارایی پایه" دریافت فایل
1398/01/31 " اطلاعیه مهم در خصوص نحوه ارائه درخواست تسویه نقدی، اعمال اختیار فروش تبعی و تحویل فیزیکی دارایی پایه برای قراردادهای سلف موازی استاندارد برق شرکت تولیدی آرین ماهتاب گستر (نماد سماه 981) " دریافت فایل
1398/01/28 اطلاعیه در خصوص اتمام دوره بازارگردانی شرکت تأمین سرمایه تمدن از طریق کارگزاری شهر برای قرارداد سلف موازی استاندارد برق شرکت تولیدی آرین ماهتاب گستر (نماد سماه 981) دریافت فایل
1398/01/07 آغاز معاملات ثانویه قرارداد سلف موازی استاندارد برق شرکت تولیدی آرین ماهتاب گستر(نماد سماه 991)" دریافت فایل
1397/12/28 اطلاعیه شروع دوره بازارگردانی شرکت تامین سرمایه تمدن از طریق کارگزاری شهر برای قراردادهای سلف موازی استاندارد برق شرکت تولیدی آرین ماهتاب گستر (نماد سماه 991) دریافت فایل
1397/12/26 " عرضه اولیه قرارداد سلف موازی استاندارد برق شرکت تولیدی آرین ماهتاب گستر در نماد سماه 991" دریافت فایل
1397/12/25 اطلاعیه شروع معاملات ثانویه سمانک 982 دریافت فایل
1397/12/22 " عرضه اولیه قرارداد سلف موازی استاندارد برق شرکت تولیدی آرین ماهتاب گستر در نماد سماه 991" دریافت فایل
1397/12/22 "اطلاعيه عرضه اولیه قرارداد سلف موازی استاندارد بار پایه سالانه برق شرکت تولیدی آرین ماهتاب گستر (نماد "سماه 991") با شروع دوره تحویل 01/02/99 به روش حراج ناپیوسته" دریافت فایل
1397/12/21 اطلاعیه شروع دوره بازارگردانی سمانک 982 دریافت فایل
1397/12/21 اطلاعیه روز شروع عرضه اولیه سنفت 985 دریافت فایل
1397/12/21 اطلاعیه روز شروع عرضه سنفت 986 دریافت فایل
1397/12/21 اطلاعیه روز شروع عرضه اولیه سنفت 981 دریافت فایل
1397/12/20 اطلاعیه شروع عرضه اولیه سنفت 981 دریافت فایل
1397/12/20 اطلاعیه شروع عرضه اولیه سنفت 986 دریافت فایل
1397/12/20 اطلاعیه شروع عرضه اولیه سنفت 985 دریافت فایل
1397/12/20 اطلاعیه روز شروع عرضه اولیه سنفت 984 دریافت فایل
1397/12/20 اطلاعیه روز شروع عرضه اولیه سنفت 983 دریافت فایل
1397/12/19 اطلاعیه عرضه اولیه نماد سنفت 981 دریافت فایل
1397/12/19 اطلاعیه شروع عرضه اولیه سنفت 984 دریافت فایل
1397/12/19 اطلاعیه شروع عرضه اولیه سنفت 983 دریافت فایل
1397/12/19 اطلاعیه شروع عرضه اولیه سنفت 982 دریافت فایل
1397/12/19 اطلاعیه شروع عرضه اولیه سنفت 981 دریافت فایل
1397/12/18 اطلاعیه عرضه اولیه نماد سنفت 986 دریافت فایل
1397/12/18 اطلاعیه عرضه اولیه نماد سنفت 985 دریافت فایل
1397/12/18 اطلاعیه عرضه اولیه نماد سنفت 984 دریافت فایل
1397/12/18 اطلاعیه شروع عرضه اولیه سمانک 982 دریافت فایل
1397/12/15 اطلاعیه معاملاتی سنفت 986 دریافت فایل
1397/12/15 اطلاعیه معاملاتی سنفت 985 دریافت فایل
1397/12/15 اطلاعیه معاملاتی سنفت 984 دریافت فایل
1397/12/15 اطلاعیه عرضه اولیه نماد سنفت 983 دریافت فایل
1397/12/15 اطلاع رسانی عرضه اولیه اوراق سلف موازی استاندارد دریافت فایل
1397/12/15 اطلاعیه شروع معاملات ثانویه سمانک 981 دریافت فایل
1397/12/14 اطلاعیه معاملاتی نماد سنفت983 دریافت فایل
1397/12/14 اطلاعیه عرضه اولیه نماد سنفت 981 دریافت فایل
1397/12/14 اطلاعیه عرضه اولیه نماد سنفت 982 دریافت فایل
1397/12/13 اطلاعیه معاملاتی نماد سنفت981 دریافت فایل
1397/12/13 اطلاعیه عرضه اولیه سمانک 982 دریافت فایل
1397/12/13 اطلاعیه معاملاتی سنفت 982 دریافت فایل
1397/12/13 اطلاعیه معاملاتی سمانک 982 دریافت فایل
1397/12/13 اطلاعیه معاملاتی در بازار مشتقه (سماه 991) دریافت فایل
1397/12/12 اطلاعیه شروع دوره بازارگردانی سمانک 981 دریافت فایل
1397/12/05 اطلاعیه شروع عرضه اولیه سمانک 981 دریافت فایل
1397/12/04 اطلاعیه افزایش سقف اعتباری کارگزاران در عرضه اولیه اوراق سلف موازی استاندارد نفت کوره 380 دریافت فایل
1397/12/01 عرضه اولیه قرارداد سلف موازی استاندارد نفت کوره 380 سانتی استوک عرضه شده توسط شرکت ملی نفت ایران در نماد "سمانک 981" دریافت فایل
1397/12/01 اطلاعیه عرضه اولیه سمانک 981 دریافت فایل
1397/11/30 اطلاعیه معاملاتی در بازار مشتقه (نماد سمانک 981) دریافت فایل
1397/11/06 اطلاعیه در خصوص نحوه ارائه درخواست تسویه نقدی، اعمال اختیار فروش تبعی و تحویل فیزیکی دارایی پایه برای قرارداد های سلف موازی استاندارد در نماد "سبندر971" دریافت فایل
1397/11/03 اطلاعیه در خصوص اتمام دوره بازارگردانی نماد "سبندر971" دریافت فایل
1397/11/03 اطلاعیه آخرین روز معاملاتی نماد "سنفت 971 " دریافت فایل
1397/10/30 اطلاعیه در خصوص اتمام دوره بازارگردانی قرارداد سلف موازی استاندارد نفت خام سبک داخلی در نماد "سنفت 971" دریافت فایل
1397/08/29 " اطلاعیه مهم در خصوص نحوه ارائه درخواست تسویه نقدی، اعمال اختیار فروش تبعی و تحویل فیزیکی دارایی پایه برای قراردادهای سلف موازی استاندارد برق شرکت گروه مپنا (نماد سمپنا 971) " دریافت فایل
1397/07/28 "اطلاعیه مهم در خصوص تغییر شرایط بازارگردانی گواهی‌های سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا (نماد پرند)" دریافت فایل
1397/07/08 "اطلاعیه مهم در خصوص دومین سال معاملاتی گواهی‌های سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا (نماد پرند)" دریافت فایل
1397/02/11 اطلاعیه شروع دوره بازارگردانی سماه 981 دریافت فایل
1397/02/03 اطلاعيه عرضه اولیه قرارداد سلف موازی استاندارد بار پایه سالانه برق شرکت تولیدی آرین ماهتاب گستر (نماد "سماه 981") دریافت فایل
1397/01/28 اطلاعیه معاملاتی در بازار مشتقه (سماه 981) دریافت فایل
1396/12/22 اطلاعیه شروع دوره بازارگردانی سماه 971 دریافت فایل
1396/12/09 " عرضه اولیه قرارداد سلف موازی استاندارد برق شرکت تولیدی آرین ماهتاب گستر در نماد سماه 971" دریافت فایل
1396/12/09 اطلاعيه عرضه اولیه قرارداد سلف موازی استاندارد بار پایه سالانه برق شرکت تولیدی آرین ماهتاب گستر (نماد "سماه 971") دریافت فایل
1396/12/02 اطلاعیه معاملاتی در بازار مشتقه (سماه 971) دریافت فایل
1396/11/07 اطلاعیه عرضه اولیه اوراق سلف موازی استاندارد گاز مایع پتروشیمی بندر امام در نماد سبندر 971 دریافت فایل
1396/11/04 اطلاعیه معاملاتی اوراق سلف موازی استاندار گاز مایع شرکت پتروشیمی بندر امام دریافت فایل
1396/11/02 اطلاعیه عرضه اولیه قرارداد سلف موازی استاندارد نفت خام سبک داخلی عرضه شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت تامین مالی دولت دریافت فایل
1396/11/01 اطلاعیه معاملاتی اوراق سلف موازی استاندارد نفت خام سبک داخلی دریافت فایل
1396/09/21 اطلاعیه شروع دوره بازارگردانی سمپنا 971 دریافت فایل
1396/09/11 " تمديد دوره پيش گشايش عرضه اوليه قراردادهاي سلف موازي استاندارد گروه مپنا" دریافت فایل
1396/09/11 " عرضه اولیه قرارداد سلف موازی استاندارد برق شرکت گروه مپنا در نماد سمپنا 971" فایل ندارد
1396/09/08 " عرضه اولیه قرارداد سلف موازی استاندارد برق شرکت گروه مپنا در نماد سمپنا 971" دریافت فایل
1396/09/07 اطلاعيه عرضه اولیه قرارداد سلف موازی استاندارد بار پایه سالانه برق شرکت گروه مپنا (نماد "سمپنا 971") دریافت فایل
1396/08/22 اطلاعیه معاملاتی در بازار مشتقه (سمپنا 971) دریافت فایل
1396/08/17 " اطلاعیه مهم در خصوص نحوه ارائه درخواست تسویه نقدی، اعمال اختیار فروش تبعی و تحویل فیزیکی دارایی پایه برای قراردادهای سلف موازی استاندارد برق شرکت تولید نیروی برق سنندج مپنا (نماد سنندج 961) " دریافت فایل
1396/08/17 " اطلاعیه در خصوص اتمام دوره بازارگردانی قرارداد سلف موازی استاندارد برق شرکت تولید نیروی برق سنندج مپنا (نماد سنندج 961) " دریافت فایل
1396/08/10 "اطلاعیه شروع دوره بازارگردانی گواهی‌های سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا (نماد پرند)" دریافت فایل
1396/07/15 اطلاعیه مهم درخصوص شرایط پذیره نویسی صندوق سرمایه‌گذاری آرمان پرند مپنا در نماد "پرند" به روش ثبت سفارش در بازار سایر اوراق بهادار قابل معامله بورس انرژی ایران دریافت فایل
1396/07/12 اطلاعيه پذيره‌نويسي گواهی‌های سرمایه‌گذاری (واحدهاي) صندوق سرمايه‌گذاري پروژه آرمان پرند مپنا (قابل معامله در بورس انرژی ایران) از روز یکشنبه مورخ 16/07/96 تا 19/07/96 به مدت 4 روز كاري دریافت فایل
1396/06/01 اطلاعیه آخرین روز معاملاتی نماد "ستاره 961 " دریافت فایل
1396/05/25 اطلاعیه معاملاتی در خصوص نحوه ارائه درخواست تسویه نقدی، اعمال اختیار فروش تبعی و تحویل فیزیکی دارایی پایه برای ستاره 961 دریافت فایل
1396/05/25 اطلاعیه معاملاتی در بازار مشتقه (گشایش نماد میان باری ماهانه تحویل 01/07/96)-بازارخرده فروشی برق دریافت فایل
1396/05/25 اطلاعیه معاملاتی در بازار مشتقه (گشایش نماد کم باری ماهانه تحویل 01/07/96)-بازارخرده فروشی برق دریافت فایل
1396/05/25 اطلاعیه معاملاتی در بازار مشتقه (گشایش نماد بار پیک ماهانه تحویل 01/07/96)-بازارخرده فروشی برق دریافت فایل
1396/05/25 اطلاعیه معاملاتی در بازار مشتقه (گشایش نماد بار پایه ماهانه تحویل 01/07/96)-بازارخرده فروشی برق دریافت فایل
1396/05/25 اطلاعیه اتمام دوره بازارگردانی نماد ستاره 961 دریافت فایل
1396/03/30 اطلاعیه معاملاتی در بازار مشتقه (گشایش نماد میان باری هفتگی تحویل 07/05/96)-بازارعمده فروشی برق دریافت فایل
1396/03/30 اطلاعیه معاملاتی در بازار مشتقه (گشایش نماد کم باری هفتگی تحویل 07/05/96)-بازارعمده فروشی برق دریافت فایل
1396/03/30 اطلاعیه معاملاتی در بازار مشتقه (گشایش نماد بار پیک هفتگی تحویل 07/05/96)-بازارعمده فروشی برق دریافت فایل
1396/03/30 اطلاعیه معاملاتی در بازار مشتقه (گشایش نماد بار پایه هفتگی تحویل 07/05/96)-بازارعمده فروشی برق دریافت فایل
1396/03/30 اطلاعیه معاملاتی در بازار مشتقه (گشایش نماد میانباری روزانه تحویل 01/05/96)-بازارعمده فروشی برق دریافت فایل
1396/03/30 اطلاعیه معاملاتی در بازار مشتقه (گشایش نماد کمباری روزانه تحویل 01/05/96)-بازارعمده فروشی برق دریافت فایل
1396/03/30 اطلاعیه معاملاتی در بازار مشتقه (گشایش نماد بار پیک روزانه تحویل 01/05/96)-بازارعمده فروشی برق دریافت فایل
1396/03/30 اطلاعیه معاملاتی در بازار مشتقه (گشایش نماد بار پایه روزانه تحویل 01/05/96)-بازارعمده فروشی برق دریافت فایل
1396/03/29 گشایش نمادهای میان باری روزانه قراردادهای سلف موازی استاندارد برق دریافت فایل
1396/03/28 گشایش نمادهای کم باری روزانه قراردادهای سلف موازی استاندارد برق دریافت فایل
1396/03/22 اطلاعیه شروع دوره بازارگردانی سنندج 961 دریافت فایل
1396/03/22 اطلاعیه شروع دوره بازارگردانی سماه 961 دریافت فایل
1396/03/22 اطلاعیه شروع دوره بازارگردانی سماه 951 دریافت فایل
1396/03/21 اطلاعیه معاملاتی در بازار مشتقه (گشایش نماد میان باری هفتگی تحویل 08/08/95) دریافت فایل
1396/03/21 اطلاعیه معاملاتی در بازار مشتقه (گشایش نماد کم باری هفتگی تحویل 08/08/95) دریافت فایل
1396/03/21 اطلاعیه معاملاتی در بازار مشتقه (گشایش نماد بار پیک هفتگی تحویل 08/08/95) دریافت فایل
1396/03/21 اطلاعیه معاملاتی در بازار مشتقه (گشایش نماد بار پایه هفتگی تحویل 08/08/95) دریافت فایل
1396/03/21 اطلاعیه معاملاتی در بازار مشتقه (سماه951) دریافت فایل
1396/03/21 اطلاعیه معاملاتی در بازار مشتقه (سنندج961) دریافت فایل
1396/03/21 اطلاعیه معاملاتی در بازار مشتقه (سماه 961) دریافت فایل
1395/12/16 " عرضه اولیه قرارداد سلف موازی استاندارد برق شرکت تولیدی آرین ماهتاب گستر در نماد سماه 961" دریافت فایل
1395/12/10 گشایش نماد معاملاتی قرارداد سلف موازی استاندارد برق شرکت پرشیان فولاد در نماد سپرشن 961 دریافت فایل