اطلاعيه هاي معاملاتي بازار مشتقه

تاریخ عنوان فایل
1402/09/13 فهرست نمادهای معاملاتی دارای بازارگردان در بازار مشتقه دریافت فایل
1402/09/13 اطلاعیه معاملاتی قرارداد آتی نفت خام سنگین سررسید اسفند ماه 1402 دریافت فایل
1402/09/13 اطلاعیه معاملاتی قرارداد آتی میعانات گازی پارس جنوبی سررسید اسفند ماه 1402 دریافت فایل
1402/09/13 پیام ناظر: آخرین روز معاملاتی نماد «سکوثر021» و نحوه ارسال درخواست تسویه نقدی، اعمال اختیار فروش تبعی و تحویل فیزیکی دارایی پایه دریافت فایل
1402/09/11 اطلاعیه تحویل قراردادهای آتی نفت خام سنگین سررسید1402/09/15 دریافت فایل
1402/09/11 اطلاعیه تحویل قراردادهای آتی میعانات گازی سررسید 1402/09/15 دریافت فایل
1402/09/08 اطلاعیه اتمام دوره بازارگردانی شرکت تامین سرمایه سپهر از طریق کارگزاری خبرگان سهام برای نماد "سکوثر021" دریافت فایل
1402/09/07 اطلاعیه نحوه ارائه درخواست تسویه نقدی، اعمال اختیار فروش تبعی و تحویل فیزیکی دارایی پایه در نماد "سکوثر021" دریافت فایل
1402/09/05 اطلاعیه تغییر ساعت پایان معاملات تابلوی قراردادهای آتی دریافت فایل
1402/07/25 نیروگا ه های دارای قابلیت عرضه در بورس انرژی ایران دریافت فایل
1402/07/23 اطلاعیه امکان حضور شرکت های خرده فروش در معاملات برق سبز دریافت فایل
1402/07/23 اطلاعیه امکان حضور شرکت‌های خرده‌فروش در معاملات تالار برق سبز بورس انرژی ایران دریافت فایل
1402/07/23 امکان حضور شرکت‌های خرده‌فروش در معاملات تالار برق سبز بورس انرژی ایران دریافت فایل
1402/07/09 اطلاعیه فرايند جديد فعال‌سازي خدمات حساب‌هاي وكالتي ويژه معاملات در بورس انرژي ایران دریافت فایل
1402/07/09 اطلاعیه مهم در خصوص اتمام ششمین سال معاملاتی گواهی‌های سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا (نماد پرند) دریافت فایل
1402/06/28 پیام ناظر: آخرین روز معاملاتی قراردادهای سلف موازی استاندارد برق در نماد «ساباد021» دریافت فایل
1402/06/26 اطلاعیه نحوه ارائه درخواست تسویه نقدی، اعمال اختیار فروش تبعی و تحویل فیزیکی دارایی پایه در نماد "ساباد021" دریافت فایل
1402/06/22 اطلاعیه اتمام دوره بازارگردانی شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان از طریق کارگزاری پارسیان برای نماد "ساباد021" دریافت فایل
1402/06/19 پیام ناظر: آخرین روز معاملاتی قراردادهای سلف موازی استاندارد نفت خام سنگین صادراتی در نماد «سنفت014» دریافت فایل
1402/06/19 پیام ناظر: آخرین روز معاملاتی قراردادهای سلف موازی استاندارد نفت خام سنگین صادراتی در نماد «سنفت013» دریافت فایل
1402/06/19 پیام ناظر: آخرین روز معاملاتی قراردادهای سلف موازی استاندارد نفت خام سنگین صادراتی در نماد «سنفت009» دریافت فایل
1402/06/19 پیام ناظر: آخرین روز معاملاتی قراردادهای سلف موازی استاندارد نفت خام سنگین صادراتی در نماد «سنفت008» دریافت فایل
1402/06/18 اطلاعیه نحوه ارائه درخواست تسویه نقدی، اعمال اختیار فروش تبعی و تحویل فیزیکی دارایی پایه در نماد "سنفت014" دریافت فایل
1402/06/18 اطلاعیه نحوه ارائه درخواست تسویه نقدی، اعمال اختیار فروش تبعی و تحویل فیزیکی دارایی پایه در نماد "سنفت013" دریافت فایل
1402/06/18 اطلاعیه نحوه ارائه درخواست تسویه نقدی، اعمال اختیار فروش تبعی و تحویل فیزیکی دارایی پایه در نماد "سنفت009" دریافت فایل
1402/06/18 اطلاعیه نحوه ارائه درخواست تسویه نقدی، اعمال اختیار فروش تبعی و تحویل فیزیکی دارایی پایه در نماد "سنفت008" دریافت فایل
1402/06/14 پیام ناظر: آخرین روز معاملاتی قراردادهای سلف موازی استاندارد نفت خام سنگین صادراتی در نماد «سنفت012» دریافت فایل
1402/06/14 پیام ناظر: آخرین روز معاملاتی قراردادهای سلف موازی استاندارد نفت خام سنگین صادراتی در نماد «سنفت011» دریافت فایل
1402/06/14 پیام ناظر: آخرین روز معاملاتی قراردادهای سلف موازی استاندارد نفت خام سنگین صادراتی در نماد «سنفت010» دریافت فایل
1402/06/14 پیام ناظر: آخرین روز معاملاتی قراردادهای سلف موازی استاندارد نفت خام سنگین صادراتی در نماد «سنفت007» دریافت فایل
1402/06/14 پیام ناظر: آخرین روز معاملاتی قرارداد آتی نفت خام سنگین صادراتی در نماد "جنفتگ206" دریافت فایل
1402/06/14 پیام ناظر: آخرین روز معاملاتی قرارداد آتی میعانات گازی پارس جنوبی در نماد "جمیعا206" دریافت فایل
1402/06/13 اطلاعیه اتمام دوره بازارگردانی شرکت تامین سرمایه سپهر از طریق کارگزاری خبرگان سهام برای نماد "سنفت014" دریافت فایل
1402/06/13 اطلاعیه اتمام دوره بازارگردانی شرکت تامین سرمایه نوین از طریق کارگزاری تامین سرمایه نوین برای نماد "سنفت013" دریافت فایل
1402/06/13 اطلاعیه اتمام دوره بازارگردانی شرکت تامین سرمایه امید از طریق کارگزاری بانک سپه برای نماد "سنفت009" دریافت فایل
1402/06/13 اطلاعیه اتمام دوره بازارگردانی شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان از طریق کارگزاری پارسیان برای نماد "سنفت008" دریافت فایل
1402/06/12 اطلاعیه معاملاتی قرارداد آتی میعانات گازی پارس جنوبی سررسید آذر ماه 1402 دریافت فایل
1402/06/12 اطلاعیه معاملاتی قرارداد آتی نفت خام سنگین سررسید آذر ماه 1402 دریافت فایل
1402/06/12 اطلاعیه نحوه ارائه درخواست تسویه نقدی، اعمال اختیار فروش تبعی و تحویل فیزیکی دارایی پایه در نماد "سنفت012" دریافت فایل
1402/06/12 اطلاعیه نحوه ارائه درخواست تسویه نقدی، اعمال اختیار فروش تبعی و تحویل فیزیکی دارایی پایه در نماد "سنفت011" دریافت فایل
1402/06/12 اطلاعیه نحوه ارائه درخواست تسویه نقدی، اعمال اختیار فروش تبعی و تحویل فیزیکی دارایی پایه در نماد "سنفت010" دریافت فایل
1402/06/12 اطلاعیه نحوه ارائه درخواست تسویه نقدی، اعمال اختیار فروش تبعی و تحویل فیزیکی دارایی پایه در نماد "سنفت007" دریافت فایل
1402/06/11 اطلاعیه تحویل قراردادهای آتی میعانات گازی سررسید 1402/06/17 دریافت فایل
1402/06/11 اطلاعیه تحویل قراردادهای آتی نفت خام سنگین سررسید1402/06/17 دریافت فایل
1402/06/11 اطلاعیه اتمام دوره بازارگردانی شرکت تامین سرمایه سپهر از طریق کارگزاری خبرگان سهام برای نماد "سنفت012" دریافت فایل
1402/06/11 اطلاعیه اتمام دوره بازارگردانی شرکت تامین سرمایه نوین از طریق کارگزاری تامین سرمایه نوین برای نماد "سنفت011" دریافت فایل
1402/06/11 اطلاعیه اتمام دوره بازارگردانی شرکت تامین سرمایه امید از طریق کارگزاری بانک سپه برای نماد "سنفت010" دریافت فایل
1402/06/11 اطلاعیه اتمام دوره بازارگردانی شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان از طریق کارگزاری پارسیان برای نماد "سنفت007" دریافت فایل
1402/05/29 اطلاعیه تغییر حداقل میزان معاملات جهت کشف نرخ در اوراق گواهی ظرفیت نقدی دریافت فایل
1402/05/14 اطلاعیه تحویل قراردادهای آتی متانول سررسید 1402/06/17 دریافت فایل
1402/05/14 اطلاعیه تحویل قراردادهای آتی نفتای سبک سررسید 1402/06/17 دریافت فایل
1402/03/28 "اطلاعیه مهم در خصوص نحوه ارسال درخواست معافیتی مالیاتی 143 قانون مالیات های مستقیم " دریافت فایل
1402/03/24 نیروگا ه های دارای قابلیت عرضه در بورس انرژی ایران دریافت فایل
1402/03/17 پیام ناظر: آخرین روز معاملاتی نماد «سنفت004» و نحوه ارسال درخواست تسویه نقدی، اعمال اختیار فروش تبعی و تحویل فیزیکی دارایی پایه دریافت فایل
1402/03/16 اطلاعیه نحوه ارائه درخواست تسویه نقدی، اعمال اختیار فروش تبعی و تحویل فیزیکی دارایی پایه در نماد "سنفت004" دریافت فایل
1402/03/16 پیام ناظر: آغاز معاملات قرارداد آتی میعانات گازی پارس جنوبی در نماد "جمیعا206" دریافت فایل
1402/03/16 پیام ناظر: آغاز معاملات قرارداد آتی نفت خام سنگین صادراتی در نماد "جنفتگ206" دریافت فایل
1402/03/10 اطلاعیه در خصوص اتمام دوره بازارگردانی تامین سرمایه ملت از طریق کارگزاری بانک ملت برای نماد «سنفت004» دریافت فایل
1402/03/09 اطلاعیه معاملاتی قرارداد آتی میعانات گازی پارس جنوبی سررسید شهریور ماه 1402 دریافت فایل
1402/03/09 اطلاعیه معاملاتی قرارداد آتی نفت خام سنگین سررسید شهریور ماه 1402 دریافت فایل
1402/03/06 اطلاعیه تمدید ساعات معاملاتی برق سبز 14020306 دریافت فایل
1402/03/03 اطلاعیه معاملاتی در بازار مشتقه (سماه041) دریافت فایل
1402/02/31 اطلاعیه در خصوص نحوه ثبت سفارش در تالار برق سبز بورس انرژی ایران دریافت فایل
1402/02/31 اطلاعیه معاملاتی در تالار برق سبز بورس انرژی ایران (گشایش نماد بار پایه ماهانه تحویل 01 / 04 / 1402 ) دریافت فایل
1402/02/31 اطلاعيه آغاز معاملات تالار برق سبز بورس انرژی ایران دریافت فایل
1402/02/12 اطلاعیه تحویل قراردادهای آتی متانول سررسید 1402/03/17 دریافت فایل
1402/02/12 اطلاعیه تحویل قراردادهای آتی نفتای سبک سررسید 1402/03/017 دریافت فایل
1402/01/21 نیروگا ه های دارای قابلیت عرضه در بورس انرژی ایران دریافت فایل
1402/01/21 پیام ناظر: آخرین روز معاملاتی نماد «سمیعا002» و نحوه ارسال درخواست تسویه نقدی، اعمال اختیار فروش تبعی و تحویل فیزیکی دارایی پایه دریافت فایل
1402/01/16 اطلاعیه نحوه ارائه درخواست تسویه نقدی، اعمال اختیار فروش تبعی و تحویل فیزیکی دارایی پایه در نماد "سمیعا002" دریافت فایل
1402/01/15 اطلاعیه در خصوص اتمام دوره بازارگردانی تامین سرمایه امین از طریق کارگزاری امین آوید برای نماد «سمیعا002» دریافت فایل
1401/12/28 اطلاعیه معاملاتی در بازار مشتقه (سحرا031) دریافت فایل
1401/12/23 اطلاعیه معاملاتی در بازار مشتقه (سنیرو041) دریافت فایل
1401/12/23 پیام ناظر: اطلاعیه آخرین روز معاملاتی نماد «سبرق021» و نحوه ارسال درخواست تسویه نقدی، اعمال اختیار فروش تبعی و تحویل فیزیکی دارایی پایه دریافت فایل
1401/12/23 اطلاعیه ساعات معاملاتی در ایام نوروز 1402 دریافت فایل
1401/12/22 اطلاعیه نحوه ارائه درخواست تسویه نقدی، اعمال اختیار فروش تبعی و تحویل فیزیکی دارایی پایه در نماد "سبرق021" دریافت فایل
1401/12/20 پیام ناظر: آغاز معاملات قرارداد آتی نفتای سبک در نماد "نسب0206" دریافت فایل
1401/12/20 پیام ناظر: آغاز معاملات قرارداد آتی متانول در نماد "متا0206" دریافت فایل
1401/12/20 اطلاعیه در خصوص اتمام دوره بازارگردانی تامین سرمایه بانک ملت از طریق کارگزاری بانک ملت برای نماد "سبرق021" دریافت فایل
1401/12/14 اطلاعیه معاملاتی قرارداد آتی نفتای سبک سررسید شهریور ماه 1402 دریافت فایل
1401/12/14 اطلاعیه معاملاتی قرارداد آتی متانول سررسید شهریورماه 1402 دریافت فایل
1401/12/10 اطلاعیه تحویل قراردادهای آتی نفتای سبک سررسید 1402/01/17 دریافت فایل
1401/12/10 اطلاعیه تحویل قراردادهای آتی متانول سررسید 1402/01/17 دریافت فایل
1401/12/10 پیام ناظر: اطلاعیه آخرین روز معاملاتی نماد «سمتا011 » و نحوه ارسال درخواست تسویه نقدی، اعمال اختیار فروش تبعی و تحویل فیزیکی دارایی پایه دریافت فایل
1401/12/08 اطلاعیه تمدید ساعت معاملاتی در تابلوی قراردادهای آتی بازار مشتقه بورس انرژی ایران دریافت فایل
1401/12/08 اطلاعیه نحوه ارائه درخواست تسویه نقدی، اعمال اختیار فروش تبعی و تحویل فیزیکی دارایی پایه در نماد "سمتا011" دریافت فایل
1401/12/07 اطلاعیه تعیین محدودیت حجم سفارش معاملات اوراق گواهی ظرفیت در بورس انرژی ایران دریافت فایل
1401/12/03 پیام ناظر: اطلاعیه آخرین روز معاملاتی نماد «سحرا022 » و نحوه ارسال درخواست تسویه نقدی، اعمال اختیار فروش تبعی و تحویل فیزیکی دارایی پایه دریافت فایل
1401/12/02 "اطلاعیه ساعات آغاز و پایان دوره‏ های مختلف مصرف برق در قراردادهای سلف موازی استاندارد برق در دوره های مصرف معین و دوره ‏های تحویل مشخص در سال 1402" دریافت فایل
1401/11/30 اطلاعیه نحوه ارائه درخواست تسویه نقدی، اعمال اختیار فروش تبعی و تحویل فیزیکی دارایی پایه در نماد "سحرا022" دریافت فایل
1401/11/26 اطلاعیه در خصوص اتمام دوره بازارگردانی تامین سرمایه امین از طریق کارگزاری امین آوید برای نماد «سحرا022» دریافت فایل
1401/11/26 پیام ناظر: آخرین روز معاملاتی نماد «سماه021» و نحوه ارسال درخواست تسویه نقدی، اعمال اختیار فروش تبعی و تحویل فیزیکی دارایی پایه دریافت فایل
1401/11/23 اطلاعیه نحوه ارائه درخواست تسویه نقدی، اعمال اختیار فروش تبعی و تحویل فیزیکی دارایی پایه در نماد "سماه021" دریافت فایل
1401/11/17 اطلاعیه نحوه ارائه درخواست تسویه نقدی، اعمال اختیار فروش تبعی و تحویل فیزیکی دارایی پایه در نماد "سنفت005" دریافت فایل
1401/11/17 اطلاعیه نحوه ارائه درخواست تسویه نقدی، اعمال اختیار فروش تبعی و تحویل فیزیکی دارایی پایه در نماد "سنفت006" دریافت فایل
1401/11/08 تغییرات حداقل حجم و ضریب حجم هر سفارش در نماد "سمتا011" دریافت فایل
1401/10/28 پیام ناظر: آخرین روز معاملاتی نماد «سنفت4003» و نحوه ارسال درخواست تسویه نقدی، اعمال اختیار فروش تبعی و تحویل فیزیکی دارایی پایه دریافت فایل
1401/10/26 اطلاعیه نحوه ارائه درخواست تسویه نقدی، اعمال اختیار فروش تبعی و تحویل فیزیکی دارایی پایه در نماد "سنفت4003" دریافت فایل
1401/10/21 پیام ناظر: آخرین روز معاملاتی نماد «سحرا021 » و نحوه ارسال درخواست تسویه نقدی، اعمال اختیار فروش تبعی و تحویل فیزیکی دارایی پایه دریافت فایل
1401/10/18 اطلاعیه نحوه ارائه درخواست تسویه نقدی، اعمال اختیار فروش تبعی و تحویل فیزیکی دارایی پایه در نماد "سحرا021" دریافت فایل
1401/10/13 اطلاعیه در خصوص اتمام دوره بازارگردانی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم از طریق کارگزاری سهم آشنا برای نماد سحرا021 دریافت فایل
1401/09/27 اطلاعیه تعیین محدودیت حجم سفارش در معاملات اوراق سلف موازی استاندارد با سررسید یکسال و بیشتر دریافت فایل
1401/09/19 پیام ناظر:آغاز معاملات قرارداد آتی نفتای سبک در نماد "نسب0203" دریافت فایل
1401/09/19 پیام ناظر: آغاز معاملات قرارداد آتی متانول در نماد "متا0203" دریافت فایل
1401/09/14 اطلاعیه معاملاتی قرارداد آتی متانول سررسید خرداد ماه 1402 دریافت فایل
1401/09/14 اطلاعیه معاملاتی قرارداد آتی نفتای سبک سررسید خرداد ماه 1402 دریافت فایل
1401/09/12 اطلاعیه تحویل قراردادهای آتی متانول سررسید 1401/10/17 دریافت فایل
1401/09/12 اطلاعیه تحویل قراردادهای آتی نفتای سبک سررسید 1401/10/17 دریافت فایل
1401/09/08 پیام ناظر: آغاز معاملات ثانویه قرارداد سلف موازی استاندارد برش پنتان صادراتی شرکت پتروپالایش کنگان(نماد سپنتا033) دریافت فایل
1401/09/08 پیام ناظر: آغاز معاملات ثانویه قرارداد سلف موازی استاندارد برش پنتان صادراتی شرکت پتروپالایش کنگان(نماد سپنتا032) دریافت فایل
1401/09/08 پیام ناظر: آغاز معاملات ثانویه قرارداد سلف موازی استاندارد برش پنتان صادراتی شرکت پتروپالایش کنگان(نماد سپنتا031) دریافت فایل
1401/09/05 اطلاعیه شروع دوره بازارگردانی قرارداد سلف موازی استاندارد برش پنتان صادراتی پتروپالایش کنگان در نماد سپنتا033 دریافت فایل
1401/09/05 اطلاعیه شروع دوره بازارگردانی قرارداد سلف موازی استاندارد برش پنتان صادراتی پتروپالایش کنگان در نماد سپنتا032 دریافت فایل
1401/09/05 اطلاعیه شروع دوره بازارگردانی قرارداد سلف موازی استاندارد برش پنتان صادراتی پتروپالایش کنگان در نماد سپنتا031 دریافت فایل
1401/09/01 پیام ناظر: عرضه اولیه قرارداد سلف موازی استاندارد برش پنتان صادراتی شرکت پتروپالایش کنگان (نماد سپنتا033) دریافت فایل
1401/09/01 پیام ناظر: عرضه اولیه قرارداد سلف موازی استاندارد برش پنتان صادراتی شرکت پتروپالایش کنگان (نماد سپنتا032) دریافت فایل
1401/09/01 پیام ناظر: عرضه اولیه قرارداد سلف موازی استاندارد برش پنتان صادراتی شرکت پتروپالایش کنگان (نماد سپنتا031) دریافت فایل
1401/08/29 اطلاعیه عرضه سلف موازی استاندارد برش پنتان صادراتی پتروپالایش کنگان (نماد سپنتا033) دریافت فایل
1401/08/29 اطلاعیه عرضه سلف موازی استاندارد برش پنتان صادراتی پتروپالایش کنگان (نماد سپنتا032) دریافت فایل
1401/08/29 اطلاعیه عرضه سلف موازی استاندارد برش پنتان صادراتی پتروپالایش کنگان(نماد سپنتا031) دریافت فایل
1401/08/18 اطلاعیه معاملاتی در بازار مشتقه (سپنتا031، سپنتا032 و سپنتا033) دریافت فایل
1401/08/18 پیام ناظر:آغاز معاملات قرارداد آتی نفتای سبک در نماد "نسب0201" دریافت فایل
1401/08/18 پیام ناظر: آغاز معاملات قرارداد آتی متانول در نماد "متا0201" دریافت فایل
1401/08/15 اطلاعیه معاملاتی قرارداد آتی نفتای سبک سررسید فروردین ماه 1402 دریافت فایل
1401/08/15 اطلاعیه معاملاتی قرارداد آتی متانول سررسید فروردین ماه 1402 دریافت فایل
1401/08/14 اطلاعیه تحویل قراردادهای آتی متانول سررسید1401/09/17 دریافت فایل
1401/08/14 اطلاعیه تحویل قراردادهای آتی نفتای سبک سررسید1401/09/17 دریافت فایل
1401/07/20 پیام ناظر: آخرین روز معاملاتی نماد «سنفت101» و نحوه ارسال درخواست تسویه نقدی، اعمال اختیار فروش تبعی و تحویل فیزیکی دارایی پایه دریافت فایل
1401/07/20 پیام ناظر: آخرین روز معاملاتی نماد «سنفت102» و نحوه ارسال درخواست تسویه نقدی، اعمال اختیار فروش تبعی و تحویل فیزیکی دارایی پایه دریافت فایل
1401/07/17 اطلاعیه نحوه ارائه درخواست تسویه نقدی، اعمال اختیار فروش تبعی و تحویل فیزیکی دارایی پایه در نماد "سنفت101" دریافت فایل
1401/07/17 اطلاعیه نحوه ارائه درخواست تسویه نقدی، اعمال اختیار فروش تبعی و تحویل فیزیکی دارایی پایه در نماد "سنفت102" دریافت فایل
1401/07/12 اطلاعیه مهم در خصوص بازارگردانی در ششمین سال معاملاتی گواهی های سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری پروژه آرمان پرند مپنا (نماد پرند)" دریافت فایل
1401/07/11 اطلاعیه تحویل قراردادهای آتی نفتای سبک سررسید 1401/08/17 دریافت فایل
1401/07/11 اطلاعیه تحویل قراردادهای آتی متانول سررسید1401/08/17 دریافت فایل
1401/07/11 اطلاعیه مهم در خصوص اتمام پنجمین سال معاملاتی گواهی‌های سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا (نماد پرند) دریافت فایل
1401/07/11 اطلاعیه در خصوص اتمام دوره بازارگردانی شرکت تامین سرمایه نوین از طریق کارگزاری تامین سرمایه نوین برای نماد سنفت102 دریافت فایل
1401/07/11 اطلاعیه در خصوص اتمام دوره بازارگردانی شرکت تامین سرمایه تمدن از طریق کارگزاری بانک توسعه صادرات برای نماد سنفت101 دریافت فایل
1401/06/30 پیام ناظر: آخرین روز معاملاتی نماد «سنفت4002» و نحوه ارسال درخواست تسویه نقدی، اعمال اختیار فروش تبعی و تحویل فیزیکی دارایی پایه دریافت فایل
1401/06/27 اطلاعیه نحوه ارائه درخواست تسویه نقدی، اعمال اختیار فروش تبعی و تحویل فیزیکی دارایی پایه در نماد "سنفت4002" دریافت فایل
1401/06/23 پیام ناظر: آخرین روز معاملاتی نماد «سمیعا102 » و نحوه ارسال درخواست تسویه نقدی، اعمال اختیار فروش تبعی و تحویل فیزیکی دارایی پایه دریافت فایل
1401/06/20 اطلاعیه نحوه ارائه درخواست تسویه نقدی، اعمال اختیار فروش تبعی و تحویل فیزیکی دارایی پایه در نماد "سمیعا102" دریافت فایل
1401/06/19 پیام ناظر: آغاز معاملات قرارداد آتی متانول در نماد "متا0110" دریافت فایل
1401/06/19 پیام ناظر: آغاز معاملات قرارداد آتی نفتای سبک در نماد "نسب0110" دریافت فایل
1401/06/14 اطلاعیه معاملاتی قرارداد آتی نفتای سبک سررسید دی ماه 1401 دریافت فایل
1401/06/14 اطلاعیه معاملاتی قرارداد آتی متانول سررسید دی ماه 1401 دریافت فایل
1401/06/13 اطلاعیه تحویل قراردادهای آتی نفتای سبک سررسید 1401/07/017 دریافت فایل
1401/06/13 اطلاعیه تحویل قراردادهای آتی متانول سررسید1401/07/17 دریافت فایل
1401/06/13 اطلاعیه اتمام دوره بازارگردانی شرکت تامین سرمایه کاردان از طریق کارگزاری بانک تجارت برای نماد "سمیعا102" دریافت فایل
1401/06/02 اطلاعیه نحوه ارائه درخواست تسویه نقدی، اعمال اختیار فروش تبعی و تحویل فیزیکی دارایی پایه در نماد "سمیعا101" دریافت فایل
1401/05/29 اطلاعیه اتمام دوره بازارگردانی شرکت تامین سرمایه کاردان از طریق کارگزاری بانک تجارت برای نماد "سمیعا101" دریافت فایل
1401/05/18 پیام ناظر: آغاز معاملات قرارداد آتی متانول در نماد "متا0109" دریافت فایل
1401/05/18 پیام ناظر: آغاز معاملات قرارداد آتی نفتای سبک در نماد "نسب0109" دریافت فایل
1401/05/11 اطلاعیه معاملاتی قرارداد آتی متانول سررسید آذرماه 1401 دریافت فایل
1401/05/11 اطلاعیه معاملاتی قرارداد آتی نفتای سبک سررسید آذرماه 1401 دریافت فایل
1401/05/10 اطلاعیه تحویل قراردادهای آتی نفتای سبک سررسید 1401/06/017 دریافت فایل
1401/05/10 اطلاعیه تحویل قراردادهای آتی متانول سررسید1401/06/17 دریافت فایل
1401/04/20 پیام ناظر: آغاز معاملات ثانویه قرارداد سلف موازی استاندارد متانول پتروشیمی مرجان(نماد سمتا031) دریافت فایل
1401/04/18 پیام ناظر: آغاز معاملات قرارداد آتی متانول در نماد "متا0108" دریافت فایل
1401/04/18 پیام ناظر: آغاز معاملات قرارداد آتی نفتای سبک در نماد "نسب0108" دریافت فایل
1401/04/14 اطلاعیه شروع دوره بازارگردانی قرارداد سلف موازی استاندارد متانول پتروشیمی مرجان در نماد سمتا031 دریافت فایل
1401/04/13 اطلاعیه معاملاتی قرارداد آتی نفتای سبک سررسید آبان ماه 1401 دریافت فایل
1401/04/13 اطلاعیه معاملاتی قرارداد آتی متانول سررسید آبان ماه 1401 دریافت فایل
1401/04/11 اطلاعیه تحویل قراردادهای آتی نفتای سبک سررسید 1401/05/017 دریافت فایل
1401/04/11 اطلاعیه تحویل قراردادهای آتی متانول سررسید1401/05/17 دریافت فایل
1401/04/11 پیام ناظر: عرضه اولیه قرارداد سلف موازی استاندارد متانول پتروشیمی مرجان (نماد سمتا031) دریافت فایل
1401/04/07 اطلاعیه عرضه سلف موازی استاندارد متانول پتروشیمی مرجان (نماد سمتا031) دریافت فایل
1401/04/06 اطلاعیه معاملاتی در بازار مشتقه (سمتا031) دریافت فایل
1401/03/18 پیام ناظر: آغاز معاملات قرارداد آتی نفتای سبک در نماد "نسب0107" دریافت فایل
1401/03/18 پیام ناظر: آغاز معاملات قرارداد آتی متانول در نماد "متا0107" دریافت فایل
1401/03/11 اطلاعیه معاملاتی قرارداد آتی نفتای سبک سررسید مهر ماه 1401 دریافت فایل
1401/03/11 اطلاعیه معاملاتی قرارداد آتی متانول سررسید مهر ماه 1401 دریافت فایل
1401/03/10 اطلاعیه تحویل قراردادهای آتی نفتای سبک سررسید 1401/04/17 دریافت فایل
1401/03/10 اطلاعیه تحویل قراردادهای آتی متانول سررسید 1401/04/17 دریافت فایل
1401/02/28 " اطلاعيه امكان انجام معاملات بلوكي اوراق گواهي ظرفيت در بورس انرژي ايران" دریافت فایل
1401/02/18 اطلاعیه امکان انجام معاملات بلوکی اوراق گواهی ظرفیت در بورس انرژی دریافت فایل
1401/02/18 پیام ناظر: آغاز معاملات قرارداد آتی نفتای سبک در نماد "نسب0106" دریافت فایل
1401/02/18 پیام ناظر: آغاز معاملات قرارداد آتی متانول در نماد "متا0106" دریافت فایل
1401/02/10 اطلاعیه معاملاتی قرارداد آتی نفتای سبک سررسید شهریورماه 1401 دریافت فایل
1401/02/10 اطلاعیه معاملاتی قرارداد آتی متانول سررسید شهریورماه 1401 دریافت فایل
1401/02/10 اطلاعیه تحویل قراردادهای آتی نفتای سبک سررسید 1401/03/17 دریافت فایل
1401/02/10 اطلاعیه تحویل قراردادهای آتی متانول سررسید 1401/03/17 دریافت فایل
1401/01/17 نیروگا ه های دارای قابلیت عرضه در بورس انرژی ایران دریافت فایل
1401/01/10 پیام ناظر: آغاز معاملات ثانویه قرارداد سلف موازی استاندارد برق شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران (نماد سنیرو021) دریافت فایل
1401/01/09 پیام ناظر: آغاز معاملات ثانویه قرارداد سلف موازی استاندارد متانول پتروشیمی بوشهر (نماد سمتا025) دریافت فایل
1401/01/07 اطلاعیه شروع دوره بازارگردانی قرارداد سلف موازی استاندارد برق شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران در نماد سنیرو021 دریافت فایل
1401/01/06 اطلاعیه شروع دوره بازارگردانی قرارداد سلف موازی استاندارد متانول پتروشیمی بوشهر در نماد سمتا025 دریافت فایل
1400/12/28 پیام ناظر: عرضه اولیه قرارداد سلف موازی استاندارد برق شرکت توسعه منابع آب ونیروی ایران (نماد سنیرو021) دریافت فایل
1400/12/25 اطلاعیه تمدید ساعت معاملاتی در بازار سلف موازی استاندارد دریافت فایل
1400/12/24 اطلاعیه عرضه سلف موازی استاندارد برق شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران (نماد سنیرو021) دریافت فایل
1400/12/24 پیام ناظر: عرضه اولیه قرارداد سلف موازی استاندارد متانول پتروشیمی بوشهر (نماد سمتا025) دریافت فایل
1400/12/22 اطلاعیه عرضه سلف موازی استاندارد متانول پتروشیمی بوشهر (نماد سمتا025) دریافت فایل
1400/12/21 اطلاعیه معاملاتی در بازار مشتقه (سمتا025) دریافت فایل
1400/12/18 اطلاعیه معاملاتی در بازار مشتقه (سنیرو021) دریافت فایل
1400/12/18 پیام ناظر: آغاز معاملات ثانویه قرارداد سلف موازی استاندارد برق شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی (نمادهای سحرا023 و سحرا024) دریافت فایل
1400/12/17 پیام ناظر: آغاز معاملات قرارداد آتی متانول در نمادهای "متا0103"، "متا0104" و "متا0105" دریافت فایل
1400/12/17 پیام ناظر: آغاز معاملات قرارداد آتی نفتای سبک در نمادهای "نسب0103"، "نسب0104" و "نسب0105" دریافت فایل
1400/12/15 مشخصات قرارداد آتی نفتای سبک دریافت فایل
1400/12/15 مشخصات قرارداد آتی متانول دریافت فایل
1400/12/15 اطلاعیه معاملاتی قرارداد آتی نفتای سبک مرداد ماه 1401 دریافت فایل
1400/12/15 اطلاعیه معاملاتی قرارداد آتی نفتای سبک تیر ماه 1401 دریافت فایل
1400/12/15 اطلاعیه معاملاتی قرارداد آتی نفتای سبک خرداد ماه 1401 دریافت فایل
1400/12/15 اطلاعیه معاملاتی قرارداد آتی متانول مرداد ماه 1401 دریافت فایل
1400/12/15 اطلاعیه معاملاتی قرارداد آتی متانول تیر ماه 1401 دریافت فایل
1400/12/15 اطلاعیه معاملاتی قرارداد آتی متانول خرداد ماه 1401 دریافت فایل
1400/12/15 پیام ناظر: آغاز معاملات ثانویه قرارداد سلف موازی استاندارد نفت خام سنگین صادراتی شرکت توسعه نفت و گاز صبا اروند (نماد سنفت021) دریافت فایل
1400/12/15 پیام ناظر: آغاز معاملات ثانویه قرارداد سلف موازی استاندارد برق صادراتی شرکت برق منطقه ای گیلان (نماد سبرق022) دریافت فایل
1400/12/14 اطلاعیه شروع دوره بازارگردانی قرارداد سلف موازی استاندارد برق شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی در نماد سحرا024 دریافت فایل
1400/12/14 اطلاعیه شروع دوره بازارگردانی قرارداد سلف موازی استاندارد برق شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی در نماد سحرا023 دریافت فایل
1400/12/08 اطلاعیه شروع دوره بازارگردانی قرارداد سلف موازی استاندارد برق صادراتی شرکت برق منطقه‌ای گیلان در نماد سبرق022 دریافت فایل
1400/12/08 اطلاعیه شروع دوره بازارگردانی قرارداد سلف موازی استاندارد نفت خام سنگین صادراتی شرکت توسعه نفت و گاز صبا اروند در نماد سنفت021 دریافت فایل
1400/12/08 پیام ناظر: عرضه اولیه قرارداد سلف موازی استاندارد برق شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی در نماد سحرا024 دریافت فایل
1400/12/08 پیام ناظر: عرضه اولیه قرارداد سلف موازی استاندارد برق شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی در نماد سحرا023 دریافت فایل
1400/12/04 اطلاعیه عرضه سلف موازی استاندارد برق مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی (نماد سحرا 024) دریافت فایل
1400/12/04 اطلاعیه عرضه سلف موازی استاندارد برق مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی (نماد سحرا 023) دریافت فایل
1400/12/04 پیام ناظر: عرضه اولیه قرارداد سلف موازی استاندارد نفت خام سنگین صادراتی صبا اروند در نماد سنفت021 دریافت فایل
1400/12/03 پیام ناظر: آغاز معاملات ثانویه قرارداد سلف موازی استاندارد متانول پتروشیمی بوشهر (نماد سمتا024) دریافت فایل
1400/12/02 اطلاعیه عرضه سلف موازی استاندارد نفت خام سنگین صادراتی صبا اروند (نماد سنفت021) دریافت فایل
1400/12/02 اطلاعیه معاملاتی در بازار مشتقه (سحرا 023 و سحرا 024) دریافت فایل
1400/12/02 پیام ناظر: عرضه اولیه قرارداد سلف موازی استاندارد برق صادراتی گیلان در نماد سبرق022 دریافت فایل
1400/11/30 اطلاعیه عرضه سلف موازی استاندارد برق صادراتی گیلان (نماد سبرق 022) دریافت فایل
1400/11/30 اطلاعیه شروع دوره بازارگردانی قرارداد سلف موازی استاندارد متانول پتروشیمی بوشهر در نماد سمتا024 دریافت فایل
1400/11/25 پیام ناظر: عرضه اولیه قرارداد سلف موازی استاندارد متانول پتروشیمی بوشهر (نماد سمتا024) دریافت فایل
1400/11/24 اطلاعیه معاملاتی در بازار مشتقه (سنفت021) دریافت فایل
1400/11/24 اطلاعیه معاملاتی در بازار مشتقه (سبرق022) دریافت فایل
1400/11/23 اطلاعیه عرضه سلف موازی استاندارد متانول پتروشیمی بوشهر (نماد سمتا024) دریافت فایل
1400/11/20 اطلاعیه معاملاتی در بازار مشتقه (سمتا 024) دریافت فایل
1400/11/03 پیام ناظر: آغاز معاملات ثانویه قرارداد سلف موازی استاندارد متانول پتروشیمی بوشهر (نماد سمتا023) دریافت فایل
1400/10/28 اطلاعیه شروع دوره بازارگردانی قرارداد سلف موازی استاندارد متانول پتروشیمی بوشهر در نماد سمتا023 دریافت فایل
1400/10/27 پیام ناظر: عرضه اولیه قرارداد سلف موازی استاندارد متانول پتروشیمی بوشهر (نماد سمتا023) دریافت فایل
1400/10/25 اطلاعیه عرضه سلف موازی استاندارد متانول پتروشیمی بوشهر (نماد سمتا 023) دریافت فایل
1400/10/22 اطلاعیه معاملاتی در بازار مشتقه (سمتا 023) دریافت فایل
1400/10/07 پیام ناظر: آغاز معاملات ثانویه قرارداد سلف موازی استاندارد متانول پتروشیمی مرجان (نماد سمتا021 و سمتا022) دریافت فایل
1400/10/04 اطلاعیه شروع دوره بازارگردانی قرارداد سلف موازی استاندارد متانول پتروشیمی مرجان در نماد سمتا022 دریافت فایل
1400/10/04 اطلاعیه شروع دوره بازارگردانی قرارداد سلف موازی استاندارد متانول پتروشیمی مرجان در نماد سمتا021 دریافت فایل
1400/10/01 پیام ناظر: عرضه اولیه قرارداد سلف موازی استاندارد متانول پتروشیمی مرجان در نماد سمتا 022 دریافت فایل
1400/09/30 پیام ناظر: عرضه اولیه قرارداد سلف موازی استاندارد متانول پتروشیمی مرجان درنماد سمتا 021 دریافت فایل
1400/09/29 اطلاعیه عرضه سلف موازی استاندارد متانول پتروشیمی مرجان (نماد سمتا 022) دریافت فایل
1400/09/28 اطلاعیه عرضه سلف موازی استاندارد متانول پتروشیمی مرجان (نماد سمتا021) دریافت فایل
1400/09/27 اطلاعیه معاملاتی در بازار مشتقه (سمتا 021 و سمتا 022) دریافت فایل
1400/09/20 آغاز معاملات ثانویه قرارداد سلف موازی استاندارد برق شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر (نماد سکوثر 021) دریافت فایل
1400/09/15 اطلاعیه شروع دوره بازارگردانی شرکت تأمین سرمایه سپهر از طریق کارگزاری خبرگان سهام برای قرارداد سلف موازی استاندارد برق شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر در نماد (سکوثر 021) دریافت فایل
1400/09/13 عرضه اولیه قرارداد سلف موازی استاندارد برق شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر (نماد سکوثر 021) دریافت فایل
1400/09/09 اطلاعیه عرضه سلف موازی استاندارد برق شركت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر دریافت فایل
1400/09/09 اطلاعیه تغییر ساعت معاملاتی در تابلوی سلف موازی استاندارد بازار مشتقه بورس انرژی ایران از تاریخ 1400/09/15 دریافت فایل
1400/09/07 اطلاعیه معاملاتی در بازار مشتقه (سکوثر 021) دریافت فایل
1400/08/26 نیروگا ه های دارای قابلیت عرضه در بورس انرژی ایران دریافت فایل
1400/08/26 اطلاعیه تمدید ساعات معاملاتی برای قراردادهای سلف موازی استاندارد برق در بورس انرژی ایران در تاریخ 1400/08/26 دریافت فایل
1400/08/09 اطلاعیه تمدید ساعات معاملاتی برای قراردادهای سلف موازی استاندارد برق در بورس انرژی ایران در تاریخ 1400/08/09 دریافت فایل
1400/07/25 اطلاعیه امکان انجام معامله برق بر روی نمادهای با دوره تحویل فصلی در بازار مشتقه بورس انرژی ایران دریافت فایل
1400/07/12 " اطلاعیه تمدید ساعات معاملاتی برای قراردادهای سلف موازی استاندارد برق در بورس انرژی ایران در تاریخ12/07/1400" دریافت فایل
1400/07/12 اطلاعیه تمدید ساعات معاملاتی برای قراردادهای سلف موازی استاندارد برق در بورس انرژی ایران در تاریخ12/07/1400 دریافت فایل
1400/07/12 اطلاعیه مهم در خصوص بازارگردانی در پنجمین سال معاملاتی گواهی‌های سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا دریافت فایل
1400/07/11 آغاز معاملات ثانویه قرارداد سلف موازی استاندارد برق شرکت تولید نیروی برق آبادان (نماد ساباد 021) دریافت فایل
1400/07/10 " اطلاعیه مهم در خصوص اتمام چهارمین سال معاملاتی گواهی‌های سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا (نماد پرند)" دریافت فایل
1400/07/06 اطلاعیه شروع دوره بازارگردانی شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان از طریق کارگزاری پارسیان برای قراردادهای سلف موازی استاندارد برق شرکت تولید نیروی برق آبادان (نماد ساباد021) دریافت فایل
1400/06/29 تخصیص منابع مالی به شرکت‏های توزیع نیروی برق جهت انجام معامله در بازار برق بورس انرژی ایران دریافت فایل
1400/06/28 اطلاعیه عرضه سلف موازی استاندارد نفت خام سبک داخلی دریافت فایل
1400/06/27 مظنه یابی قرارداد سلف موازی استاندارد نفت خام سبک داخلی دریافت فایل
1400/06/27 عرضه اولیه قرارداد سلف موازی استاندارد برق شرکت تولید نیروی برق آبادان (نماد "ساباد 021) دریافت فایل
1400/06/27 عرضه اولیه قرارداد سلف موازی استاندارد بار پایه سالانه برق شرکت تولید نیروی برق آبادان در نماد "ساباد 021" دریافت فایل
1400/06/24 اطلاعیه معاملاتی در بازار مشتقه (ساباد 021) دریافت فایل
1400/06/24 اطلاعيه مظنه‌گيري اوراق سلف موازی استاندارد نفت خام سبک داخلی دریافت فایل
1400/05/17 اطلاعیه در خصوص اتمام دوره بازارگردانی در نمادهای سمیعا 001 و سنفت 001 دریافت فایل
1400/04/28 اطلاعیه در خصوص حداقل میزان معاملات جهت کشف نرخ در معاملات اوراق گواهی ظرفیت نقدی دریافت فایل
1400/04/20 اطلاعیه تغییر ساعات معاملاتی برای بازار های سلف عمده‌فروشی برق و مصرف‌کنندگان بزرگ برق در بورس انرژی ایران دریافت فایل
1400/02/12 اطلاعیه معاملاتی در بازار مشتقه (گشایش کلیه نمادهای با دوره تحویل روزانه و هفتگی )-بازار خرده فروشی برق(ویژه مصرف‌کنندگان نهایی و سایر خریداران مجاز) دریافت فایل
1399/12/27 " اطلاعیه تغییر ساعات معاملاتی برای قراردادهای سلف موازی استاندارد برق در بورس انرژی ایران در تاریخ 27/12/99" دریافت فایل
1399/12/24 اطلاعیه شروع دوره بازارگردانی شرکت تامین سرمایه بانک ملت از طریق کارگزاری بانک ملت برای قراردادهای سلف موازی استاندارد برق صادراتی شركت برق منطقه‌ای گیلان در (نماد سبرق 021)" دریافت فایل
1399/12/24 عرضه اولیه قرارداد سلف موازی استاندارد برق صادراتی شركت برق منطقه‌ای گیلان در نماد سبرق 021 دریافت فایل
1399/12/20 اطلاعيه عرضه اولیه قرارداد سلف موازی استاندارد برق صادراتی شركت برق منطقه‌ای گیلان (نماد "سبرق 021") با شروع دوره تحویل 1/2/1402 به روش حراج ناپیوسته دریافت فایل
1399/12/20 اطلاعيه مظنه‌گيري اوراق سلف موازی استاندارد نفت خام سبک داخلی دریافت فایل
1399/12/19 اطلاعیه شروع دوره بازارگردانی در نماد سنفت 014 دریافت فایل
1399/12/19 اطلاعیه شروع دوره بازارگردانی در نمادهای سنفت 008، سنفت 009و سنفت 013 دریافت فایل
1399/12/17 اطلاعیه شروع دوره بازارگردانی در نمادهای سنفت 007، سنفت 010، سنفت 011 و سنفت 012 دریافت فایل
1399/12/17 اطلاعیه عرضه اولیه اوراق سلف موازی استاندارد در نماد سنفت 008 دریافت فایل
1399/12/17 اطلاعیه عرضه اولیه اوراق سلف موازی استاندارد در نماد سنفت 009 دریافت فایل
1399/12/17 اطلاعیه عرضه اولیه اوراق سلف موازی استاندارد در نماد سنفت 013 دریافت فایل
1399/12/17 اطلاعیه عرضه اولیه اوراق سلف موازی استاندارد در نماد سنفت 014 دریافت فایل
1399/12/17 اطلاعیه معاملاتی در بازار مشتقه (سبرق 021) دریافت فایل
1399/12/13 اطلاعیه عرضه اولیه اوراق سلف موازی استاندارد در نماد سنفت 012 دریافت فایل
1399/12/13 اطلاعیه عرضه اولیه اوراق سلف موازی استاندارد در نماد سنفت 011 دریافت فایل
1399/12/13 اطلاعیه عرضه اولیه اوراق سلف موازی استاندارد در نماد سنفت 010 دریافت فایل
1399/12/13 اطلاعیه عرضه اولیه اوراق سلف موازی استاندارد در نماد سنفت 007 دریافت فایل
1399/12/13 اطلاعيه مظنه‌گيري اوراق سلف موازی استاندارد نفت خام سبک داخلی دریافت فایل
1399/12/13 اطلاعیه شروع دوره بازارگردانی اوراق سلف موازی استاندارد در نماد سمتا 011 دریافت فایل
1399/12/12 آغاز معاملات ثانویه قرارداد سلف موازی استاندارد برق شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی در نماد سحرا022 دریافت فایل
1399/12/09 اطلاعیه عرضه اولیه اوراق سلف موازی استاندارد در نماد "سمتا 011" دریافت فایل
1399/12/09 "اطلاعیه شروع دوره بازارگردانی شرکت تامین سرمایه تمدن از طریق کارگزاری بانک توسعه صادرات برای قراردادهای سلف موازی استاندارد برق شرکت تولیدی آرین ماهتاب گستر در (نماد سماه 021)" دریافت فایل
1399/12/09 "اطلاعیه شروع دوره بازارگردانی شرکت تامین سرمایه امین از طریق کارگزاری امین آوید برای قراردادهای سلف موازی استاندارد برق شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی (نماد سحرا 022)" دریافت فایل
1399/12/06 اطلاعیه معاملاتی قرارداد سلف موازی استاندارد در نماد سمتا011 دریافت فایل
1399/12/06 " اطلاعیه آخرین روز معاملاتی نماد "سماه 001 " و نحوه ارسال درخواست تسویه نقدی، اعمال اختیار فروش تبعی و تحویل فیزیکی دارایی پایه" دریافت فایل
1399/12/05 " عرضه اولیه قرارداد سلف موازی استاندارد برق شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی در نماد سحرا022 " دریافت فایل
1399/12/04 " عرضه اولیه قرارداد سلف موازی استاندارد برق شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی در نماد سحرا022 " دریافت فایل
1399/12/03 " اطلاعیه مهم در خصوص نحوه ارائه درخواست تسویه نقدی، اعمال اختیار فروش تبعی و تحویل فیزیکی دارایی پایه برای قراردادهای سلف موازی استاندارد برق شرکت تولیدی آرین ماهتاب گستر (نماد سماه 001) " دریافت فایل
1399/12/03 " اطلاعیه در خصوص اتمام دوره بازارگردانی شرکت تأمین سرمایه تمدن از طریق کارگزاری بانک توسعه صادرات برای قرارداد سلف موازی استاندارد برق شرکت تولیدی آرین ماهتاب گستر (نماد سماه 001)" دریافت فایل
1399/12/03 "اطلاعيه عرضه اولیه قرارداد سلف موازی استاندارد بار پایه سالانه برق شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی (نماد "سحرا 022") با شروع دوره تحویل 01/01/1402 به روش حراج ناپیوسته" دریافت فایل
1399/12/02 اطلاعیه معاملاتی قرارداد سلف موازی استاندارد نفت خام سبک داخلی دریافت فایل
1399/12/02 اطلاعیه در خصوص مظنه‌یابی اوراق سلف موازی استاندارد نفت خام سبک داخلی دریافت فایل
1399/12/02 "اطلاعیه ساعات آغاز و پایان دوره‏ های مختلف مصرف برق در قراردادهای سلف موازی استاندارد برق در دوره های مصرف معین و دوره ‏های تحویل مشخص در سال 1400" دریافت فایل
1399/11/29 عرضه اولیه قرارداد سلف موازی استاندارد برق شرکت تولیدی آرین ماهتاب گستر در نماد سماه 021 دریافت فایل
1399/11/28 عرضه اولیه قرارداد سلف موازی استاندارد برق شرکت تولیدی آرین ماهتاب گستر در نماد سماه 021 دریافت فایل
1399/11/27 اطلاعيه عرضه اولیه قرارداد سلف موازی استاندارد بار پایه سالانه برق شركت توليدي آرين ماهتاب گستر(سهامی خاص) (نماد "سماه 021") دریافت فایل
1399/11/27 اطلاعیه در خصوص اتمام دوره بازارگردانی در نماد سمیعا 992 دریافت فایل
1399/11/27 اطلاعیه در خصوص سررسید قرارداد‌های سلف موازی استاندارد نفت خام سبک داخلی دریافت فایل
1399/11/26 اطلاعیه معاملاتی در بازار مشتقه (سماه021) دریافت فایل
1399/11/25 اطلاعیه معاملاتی در بازار مشتقه (سحرا 022) دریافت فایل
1399/11/12 اطلاعیه اتمام دوره بازارگردانی در نماد ساذر 991 دریافت فایل
1399/11/07 " آغاز معاملات ثانویه قرارداد سلف موازی استاندارد برق شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی در نماد سحرا021" دریافت فایل
1399/11/04 "اطلاعیه شروع دوره بازارگردانی قراردادهای سلف موازی استاندارد برق شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی (نماد سحرا 021)" دریافت فایل
1399/10/23 " عرضه اولیه قرارداد سلف موازی استاندارد برق شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی در نماد سحرا021 " دریافت فایل
1399/10/21 عرضه اولیه قرارداد سلف موازی استاندارد برق شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی در نماد سحرا021 دریافت فایل
1399/10/21 اطلاعيه عرضه اولیه قرارداد سلف موازی استاندارد بار پایه سالانه برق شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی (نماد "سحرا 021") دریافت فایل
1399/10/15 اطلاعیه معاملاتی در بازار مشتقه (سحرا 021) دریافت فایل
1399/09/29 اطلاعیه شروع دوره بازارگردانی اوراق سلف موازی استاندارد در نماد سمیعا 102 دریافت فایل
1399/09/23 اطلاعیه عرضه اولیه اوراق سلف موازی استاندارد در نماد "سمیعا 102" دریافت فایل
1399/09/15 اطلاعیه شروع معاملات ثانویه سمیعا 101 دریافت فایل
1399/09/10 اطلاعیه آغاز معاملات ثانویه قرارداد سلف موازی استاندارد در نماد سمیعا 101 دریافت فایل
1399/09/05 اطلاعیه شروع عرضه اولیه قرارداد سلف موازی استاندارد در نماد "سمیعا 101" دریافت فایل
1399/09/04 اطلاعیه عرضه اولیه اوراق سلف موازی استاندارد در نماد سمیعا 101 دریافت فایل
1399/08/21 اطلاعیه آغاز معاملات ثانویه قرارداد سلف موازی استاندارد نفت خام سنگین صادراتی شرکت توسعۀ نفت و گاز صبا اروند در نماد سنفت 006 دریافت فایل
1399/08/21 اطلاعیه آغاز معاملات ثانویه قرارداد سلف موازی استاندارد نفت خام سنگین صادراتی شرکت توسعۀ نفت و گاز صبا اروند در نماد سنفت 005 دریافت فایل
1399/08/18 اطلاعیه عرضه اولیه اوراق سلف موازی استاندارد در نماد سنفت 006 دریافت فایل
1399/08/18 اطلاعیه عرضه اولیه اوراق سلف موازی استاندارد در نماد سنفت 005 دریافت فایل
1399/07/23 اطلاعیه در خصوص شروع معاملات ثانویه قرارداد سلف موازی استاندارد میعانات گازی شرکت توسعه نفت و گاز صبای کنگان در نماد "سمیعا 002 " دریافت فایل
1399/07/23 اطلاعیه آغاز معاملات ثانویه قرارداد سلف موازی استاندارد نفت خام سنگین صادراتی شرکت ملی نفت ایران در نماد "سنفت 102" دریافت فایل
1399/07/23 اطلاعیه آغاز معاملات ثانویه قرارداد سلف موازی استاندارد نفت خام سنگین صادراتی شرکت ملی نفت ایران در نماد "سنفت 101" دریافت فایل
1399/07/20 اطلاعیه عرضه اولیه سنفت 102 دریافت فایل
1399/07/20 اطلاعیه عرضه اولیه سنفت 101 دریافت فایل
1399/07/19 اطلاعیه عرضه اولیه سمیعا 002 دریافت فایل
1399/07/13 اطلاعیه مهم در خصوص اتمام سومین سال معاملاتی گواهی‌های سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا (نماد پرند) دریافت فایل
1399/07/13 اطلاعیه مهم در خصوص بازارگردانی در چهارمین سال معاملاتی گواهی‌های سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا (نماد پرند) دریافت فایل
1399/07/07 اطلاعیه در خصوص اتمام معاملات ثانویه نماد‌های سنفت 992 ، سنفت 994 و سنفت 996 دریافت فایل
1399/07/07 اطلاعیه در خصوص اتمام معاملات ثانویه نماد‌های سنفت 991 ، سنفت 993 و سنفت 995 دریافت فایل
1399/06/23 اتمام دوره بازارگردانی شرکت تامین سرمایه ملت از طریق کارگزاری بانک ملت برای نماد "سمیعا 991" دریافت فایل
1399/06/19 اطلاعیه شروع دوره بازارگردانی سنفت 004 دریافت فایل
1399/06/02 اطلاعیه تغییر ساعات معاملاتی برای قراردادهای سلف موازی استاندارد برق در بورس انرژی ایران در تاریخ 02/06/99 دریافت فایل
1398/12/28 اطلاعیه در خصوص ضوابط افشاي اطلاعات عرضه‌كنندگان و عرضه كالا در بازار برق بورس انرژي ايران دریافت فایل
1398/12/25 " اطلاعیه آخرین روز معاملاتی نماد "سماه 991 " و نحوه ارسال درخواست تسویه نقدی، اعمال اختیار فروش تبعی و تحویل فیزیکی دارایی پایه" دریافت فایل
1398/12/24 " آغاز معاملات ثانویه قرارداد سلف موازی استاندارد برق شرکت تولیدی آرین ماهتاب گستر(نماد سماه 001)" دریافت فایل
1398/12/20 " اطلاعیه مهم در خصوص نحوه ارائه درخواست تسویه نقدی، اعمال اختیار فروش تبعی و تحویل فیزیکی دارایی پایه برای قراردادهای (نماد سماه 991) " دریافت فایل
1398/12/20 " اطلاعیه در خصوص اتمام دوره بازارگردانی (نماد سماه 991)" دریافت فایل
1398/12/19 اطلاعیه معاملاتی در بازار مشتقه (گشایش کلیه نمادهای با دوره تحویل ماهانه )-بازارعمده فروشی برق دریافت فایل
1398/12/17 اطلاعیه شروع دوره بازارگردانی نماد "سماه 001" دریافت فایل
1398/12/14 اطلاعیه در خصوص سررسید قراردادهای سلف موازی استاندارد نمادهای سنفت 981 و سنفت 982 دریافت فایل
1398/12/14 اطلاعیه اتمام دوره بازارگردانی قرارداد سلف موازی استاندارد نماد سمانک 982 دریافت فایل
1398/12/07 عرضه اولیه قرارداد سلف موازی استاندارد برق شرکت تولیدی آرین ماهتاب گستر در نماد سماه 001 دریافت فایل
1398/12/06 اطلاعیه شروع دوره بازارگردانی سمیعا 992 دریافت فایل
1398/12/05 اطلاعیه در خصوص عرضه اولیه نماد سماه 001 دریافت فایل
1398/12/05 اطلاعيه عرضه اولیه قرارداد سلف موازی استاندارد بار پایه سالانه برق شرکت تولیدی آرین ماهتاب گستر (نماد "سماه 001") دریافت فایل
1398/12/04 اطلاعیه معاملاتی در بازار مشتقه (سماه 001) دریافت فایل
1398/12/03 اطلاعیه در خصوص عرضه اولیه نماد سمیعا 992 دریافت فایل
1398/11/30 اطلاعیه شروع عرضه اولیه سمیعا 992 دریافت فایل
1398/11/30 اطلاعیه اتمام دوره بازارگردانی قرارداد سلف موازی استاندارد نماد سمانک 981 دریافت فایل
1398/11/28 اطلاعیه عرضه اولیه نماد سمیعا 992 دریافت فایل
1398/11/23 گشایش نماد اوراق گواهی ظرفیت نقدی دریافت فایل
1398/11/21 اطلاعیه معاملاتی در بازار سایر اوراق بهادار قابل معامله تابلوی اوراق گواهی ظرفیت دریافت فایل
1398/11/20 اطلاعیه شروع دوره بازارگردانی ساذر 991 دریافت فایل
1398/11/19 "اطلاعیه ساعات آغاز و پایان دوره‏ های مختلف مصرف برق در قراردادهای سلف موازی استاندارد برق در دوره های مصرف معین و دوره ‏های تحویل مشخص در سال 1399" دریافت فایل
1398/11/13 اطلاعیه عرضه اولیه نماد ساذر 991 دریافت فایل
1398/11/12 اطلاعیه معاملاتی در بازار مشتقه (ساذر 991) دریافت فایل
1398/11/12 " اطلاعیه تغییر ساعات معاملاتی برای قراردادهای سلف موازی استاندارد برق در بورس انرژی ایران در تاریخ 12/11/98" دریافت فایل
1398/09/27 " اطلاعیه تغییر ساعات معاملاتی برای قراردادهای سلف موازی استاندارد برق در بورس انرژی ایران در تاریخ 27/09/98" دریافت فایل
1398/09/27 " اطلاعیه تغییر ساعات معاملاتی برای قراردادهای سلف موازی استاندارد برق در بورس انرژی ایران در تاریخ 27/09/98" دریافت فایل
1398/09/09 اطلاعیه‌ در خصوص الزامات قانونی متقاضیان ملزم به خرید اوراق گواهی ظرفیت در بورس انرژی ایران دریافت فایل
1398/08/27 فرم درخواست معامله خارج از ساعت از طریق بازار بورس انرژی ایران دریافت فایل
1398/08/27 اطلاعیه تغییر ساعات معاملاتی برای قراردادهای سلف موازی استاندارد برق در بورس انرژی ایران در تاریخ 27/08/98 دریافت فایل
1398/08/18 اطلاعیه در خصوص مراحل لازم جهت دریافت کد معاملاتی خریداران اوراق گواهی ظرفیت دریافت فایل
1398/07/13 اطلاعیه مهم در خصوص اتمام دومین سال معاملاتی گواهی‌های سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا (نماد پرند) دریافت فایل
1398/07/13 اطلاعیه مهم در خصوص بازارگردانی در سومین سال معاملاتی گواهی‌های سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا (نماد پرند) دریافت فایل
1398/07/13 اطلاعیه شروع معاملات ثانویه در نمادهای سنفت2991، 2992، 2993، 2994، 2995، 2996 و 2997 دریافت فایل
1398/07/08 اطلاعیه شروع معاملات ثانویه در نمادهای سنفت2991، 2992، 2993، 2994، 2995، 2996 و 2997 دریافت فایل
1398/07/03 اطلاعیه شروع عرضه اولیه اوراق سلف موازی استاندارد در نمادهای سنفت 2991، 2992، 2993 و 2994 دریافت فایل
1398/07/01 اطلاعیه شروع عرضه اولیه نماد های" سنفت 2991، سنفت 2992، سنفت 2993، سنفت 2994، سنفت 2995 ، سنفت 2996 وسنفت 2997" دریافت فایل
1398/07/01 اطلاعیه عرضه سنفت 2997 دریافت فایل
1398/07/01 اطلاعیه عرضه سنفت 2996 دریافت فایل
1398/07/01 اطلاعیه عرضه سنفت 2995 دریافت فایل
1398/07/01 اطلاعیه عرضه سنفت 2994 دریافت فایل
1398/07/01 اطلاعیه عرضه سنفت 2993 دریافت فایل
1398/07/01 اطلاعیه عرضه سنفت 2992 دریافت فایل
1398/07/01 اطلاعیه عرضه سنفت 2991 دریافت فایل
1398/06/31 اطلاعیه شروع بازارگردانی سمیعا 991 دریافت فایل
1399/06/31 اطلاعیه معاملاتی نمادهای سنفت 2991، 2992، 2993، 2994، 2995، 2996، 2997 دریافت فایل
1398/06/26 اطلاعیه شروع عرضه اولیه سمیعا 991 دریافت فایل
1398/06/25 اطلاعیه عرضه اولیه نماد سمیعا 991 دریافت فایل
1398/06/23 آغاز معاملات ثانویه سنفت 991، سنفت992، سنفت993، سنفت994، سنفت995 و سنفت 996 دریافت فایل
1398/06/20 اطلاعیه معاملاتی نمادهای سمیعا 991، سمیعا 992 و سمیعا 993 دریافت فایل
1398/06/17 اطلاعیه شروع معاملات ثانویه سنفت 991، سنفت992، سنفت993، سنفت994، سنفت995 و سنفت 996 دریافت فایل
1398/06/13 اطلاعیه روز شروع عرضه اولیه نمادهای سنفت 992، سنفت 994 و سنفت 996 دریافت فایل
1398/06/12 اطلاعیه روز شروع عرضه اولیه نمادهای سنفت 991، سنفت 993 و سنفت 995 دریافت فایل
1398/06/11 اطلاعیه شروع عرضه اولیه نمادهای سنفت 991، سنفت 992، سنفت 993، سنفت 994، سنفت 995 و سنفت 996 دریافت فایل
1398/06/10 اطلاعیه عرضه اولیه سنفت 996 دریافت فایل
1398/06/10 اطلاعیه عرضه اولیه سنفت 995 دریافت فایل
1398/06/10 اطلاعیه عرضه اولیه سنفت 994 دریافت فایل
1398/06/10 اطلاعیه عرضه اولیه سنفت 993 دریافت فایل
1398/06/10 اطلاعیه عرضه اولیه سنفت 992 دریافت فایل
1398/06/10 اطلاعیه عرضه اولیه سنفت 991 دریافت فایل
1398/06/09 اطلاعیه معاملاتی نمادهای سنفت 991- 992-993-994-995-996 دریافت فایل
1398/05/20 اطلاعیه در خصوص فرآیند ثبت سفارش در سامانه مظنه‌یابی بورس انرژی ایران دریافت فایل
1398/05/20 اطلاعیه در خصوص مظنه گیری تعهد پذیره نویسی اوراق مالی اسلامی دولت دریافت فایل
1398/02/25 اطلاعیه شروع دوره بازارگردانی سمانک 991 دریافت فایل
1398/02/24 اطلاعیه شروع معاملات ثانویه سمانک 991 دریافت فایل
1398/02/22 اطلاعیه شروع عرضه اولیه سمانک 991 دریافت فایل
1398/02/22 اطلاعیه شروع عرضه اولیه سمانک 991 دریافت فایل
1398/02/18 اطلاعیه عرضه اولیه نماد سمانک 991 دریافت فایل
1398/02/16 اطلاعیه معاملاتی نماد سمانک 991 دریافت فایل
1398/02/04 " اطلاعیه آخرین روز معاملاتی نماد "سماه 981 " و نحوه ارسال درخواست تسویه نقدی، اعمال اختیار فروش تبعی و تحویل فیزیکی دارایی پایه" دریافت فایل
1398/01/31 " اطلاعیه مهم در خصوص نحوه ارائه درخواست تسویه نقدی، اعمال اختیار فروش تبعی و تحویل فیزیکی دارایی پایه برای قراردادهای سلف موازی استاندارد برق شرکت تولیدی آرین ماهتاب گستر (نماد سماه 981) " دریافت فایل
1398/01/28 اطلاعیه در خصوص اتمام دوره بازارگردانی شرکت تأمین سرمایه تمدن از طریق کارگزاری شهر برای قرارداد سلف موازی استاندارد برق شرکت تولیدی آرین ماهتاب گستر (نماد سماه 981) دریافت فایل
1398/01/07 آغاز معاملات ثانویه قرارداد سلف موازی استاندارد برق شرکت تولیدی آرین ماهتاب گستر(نماد سماه 991)" دریافت فایل
1397/12/28 اطلاعیه شروع دوره بازارگردانی شرکت تامین سرمایه تمدن از طریق کارگزاری شهر برای قراردادهای سلف موازی استاندارد برق شرکت تولیدی آرین ماهتاب گستر (نماد سماه 991) دریافت فایل
1397/12/26 " عرضه اولیه قرارداد سلف موازی استاندارد برق شرکت تولیدی آرین ماهتاب گستر در نماد سماه 991" دریافت فایل
1397/12/25 اطلاعیه شروع معاملات ثانویه سمانک 982 دریافت فایل
1397/12/22 " عرضه اولیه قرارداد سلف موازی استاندارد برق شرکت تولیدی آرین ماهتاب گستر در نماد سماه 991" دریافت فایل
1397/12/22 "اطلاعيه عرضه اولیه قرارداد سلف موازی استاندارد بار پایه سالانه برق شرکت تولیدی آرین ماهتاب گستر (نماد "سماه 991") با شروع دوره تحویل 01/02/99 به روش حراج ناپیوسته" دریافت فایل
1397/12/21 اطلاعیه شروع دوره بازارگردانی سمانک 982 دریافت فایل
1397/12/21 اطلاعیه روز شروع عرضه اولیه سنفت 985 دریافت فایل
1397/12/21 اطلاعیه روز شروع عرضه سنفت 986 دریافت فایل
1397/12/21 اطلاعیه روز شروع عرضه اولیه سنفت 981 دریافت فایل
1397/12/20 اطلاعیه شروع عرضه اولیه سنفت 981 دریافت فایل
1397/12/20 اطلاعیه شروع عرضه اولیه سنفت 986 دریافت فایل
1397/12/20 اطلاعیه شروع عرضه اولیه سنفت 985 دریافت فایل
1397/12/20 اطلاعیه روز شروع عرضه اولیه سنفت 984 دریافت فایل
1397/12/20 اطلاعیه روز شروع عرضه اولیه سنفت 983 دریافت فایل
1397/12/19 اطلاعیه عرضه اولیه نماد سنفت 981 دریافت فایل
1397/12/19 اطلاعیه شروع عرضه اولیه سنفت 984 دریافت فایل
1397/12/19 اطلاعیه شروع عرضه اولیه سنفت 983 دریافت فایل
1397/12/19 اطلاعیه شروع عرضه اولیه سنفت 982 دریافت فایل
1397/12/19 اطلاعیه شروع عرضه اولیه سنفت 981 دریافت فایل
1397/12/18 اطلاعیه عرضه اولیه نماد سنفت 986 دریافت فایل
1397/12/18 اطلاعیه عرضه اولیه نماد سنفت 985 دریافت فایل
1397/12/18 اطلاعیه عرضه اولیه نماد سنفت 984 دریافت فایل
1397/12/18 اطلاعیه شروع عرضه اولیه سمانک 982 دریافت فایل
1397/12/15 اطلاعیه معاملاتی سنفت 986 دریافت فایل
1397/12/15 اطلاعیه معاملاتی سنفت 985 دریافت فایل
1397/12/15 اطلاعیه معاملاتی سنفت 984 دریافت فایل
1397/12/15 اطلاعیه عرضه اولیه نماد سنفت 983 دریافت فایل
1397/12/15 اطلاع رسانی عرضه اولیه اوراق سلف موازی استاندارد دریافت فایل
1397/12/15 اطلاعیه شروع معاملات ثانویه سمانک 981 دریافت فایل
1397/12/14 اطلاعیه معاملاتی نماد سنفت983 دریافت فایل
1397/12/14 اطلاعیه عرضه اولیه نماد سنفت 981 دریافت فایل
1397/12/14 اطلاعیه عرضه اولیه نماد سنفت 982 دریافت فایل
1397/12/13 اطلاعیه معاملاتی نماد سنفت981 دریافت فایل
1397/12/13 اطلاعیه عرضه اولیه سمانک 982 دریافت فایل
1397/12/13 اطلاعیه معاملاتی سنفت 982 دریافت فایل
1397/12/13 اطلاعیه معاملاتی سمانک 982 دریافت فایل
1397/12/13 اطلاعیه معاملاتی در بازار مشتقه (سماه 991) دریافت فایل
1397/12/12 اطلاعیه شروع دوره بازارگردانی سمانک 981 دریافت فایل
1397/12/05 اطلاعیه شروع عرضه اولیه سمانک 981 دریافت فایل
1397/12/04 اطلاعیه افزایش سقف اعتباری کارگزاران در عرضه اولیه اوراق سلف موازی استاندارد نفت کوره 380 دریافت فایل
1397/12/01 عرضه اولیه قرارداد سلف موازی استاندارد نفت کوره 380 سانتی استوک عرضه شده توسط شرکت ملی نفت ایران در نماد "سمانک 981" دریافت فایل
1397/12/01 اطلاعیه عرضه اولیه سمانک 981 دریافت فایل
1397/11/30 اطلاعیه معاملاتی در بازار مشتقه (نماد سمانک 981) دریافت فایل
1397/11/06 اطلاعیه در خصوص نحوه ارائه درخواست تسویه نقدی، اعمال اختیار فروش تبعی و تحویل فیزیکی دارایی پایه برای قرارداد های سلف موازی استاندارد در نماد "سبندر971" دریافت فایل
1397/11/03 اطلاعیه در خصوص اتمام دوره بازارگردانی نماد "سبندر971" دریافت فایل
1397/11/03 اطلاعیه آخرین روز معاملاتی نماد "سنفت 971 " دریافت فایل
1397/10/30 اطلاعیه در خصوص اتمام دوره بازارگردانی قرارداد سلف موازی استاندارد نفت خام سبک داخلی در نماد "سنفت 971" دریافت فایل
1397/08/29 " اطلاعیه مهم در خصوص نحوه ارائه درخواست تسویه نقدی، اعمال اختیار فروش تبعی و تحویل فیزیکی دارایی پایه برای قراردادهای سلف موازی استاندارد برق شرکت گروه مپنا (نماد سمپنا 971) " دریافت فایل
1397/07/28 "اطلاعیه مهم در خصوص تغییر شرایط بازارگردانی گواهی‌های سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا (نماد پرند)" دریافت فایل
1397/07/08 "اطلاعیه مهم در خصوص دومین سال معاملاتی گواهی‌های سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا (نماد پرند)" دریافت فایل
1397/02/11 اطلاعیه شروع دوره بازارگردانی سماه 981 دریافت فایل
1397/02/03 اطلاعيه عرضه اولیه قرارداد سلف موازی استاندارد بار پایه سالانه برق شرکت تولیدی آرین ماهتاب گستر (نماد "سماه 981") دریافت فایل
1397/01/28 اطلاعیه معاملاتی در بازار مشتقه (سماه 981) دریافت فایل
1396/12/22 اطلاعیه شروع دوره بازارگردانی سماه 971 دریافت فایل
1396/12/09 " عرضه اولیه قرارداد سلف موازی استاندارد برق شرکت تولیدی آرین ماهتاب گستر در نماد سماه 971" دریافت فایل
1396/12/09 اطلاعيه عرضه اولیه قرارداد سلف موازی استاندارد بار پایه سالانه برق شرکت تولیدی آرین ماهتاب گستر (نماد "سماه 971") دریافت فایل
1396/12/02 اطلاعیه معاملاتی در بازار مشتقه (سماه 971) دریافت فایل
1396/11/07 اطلاعیه عرضه اولیه اوراق سلف موازی استاندارد گاز مایع پتروشیمی بندر امام در نماد سبندر 971 دریافت فایل
1396/11/04 اطلاعیه معاملاتی اوراق سلف موازی استاندار گاز مایع شرکت پتروشیمی بندر امام دریافت فایل
1396/11/02 اطلاعیه عرضه اولیه قرارداد سلف موازی استاندارد نفت خام سبک داخلی عرضه شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت تامین مالی دولت دریافت فایل
1396/11/01 اطلاعیه معاملاتی اوراق سلف موازی استاندارد نفت خام سبک داخلی دریافت فایل
1396/09/21 اطلاعیه شروع دوره بازارگردانی سمپنا 971 دریافت فایل
1396/09/11 " تمديد دوره پيش گشايش عرضه اوليه قراردادهاي سلف موازي استاندارد گروه مپنا" دریافت فایل
1396/09/11 " عرضه اولیه قرارداد سلف موازی استاندارد برق شرکت گروه مپنا در نماد سمپنا 971" فایل ندارد
1396/09/08 " عرضه اولیه قرارداد سلف موازی استاندارد برق شرکت گروه مپنا در نماد سمپنا 971" دریافت فایل
1396/09/07 اطلاعيه عرضه اولیه قرارداد سلف موازی استاندارد بار پایه سالانه برق شرکت گروه مپنا (نماد "سمپنا 971") دریافت فایل
1396/08/22 اطلاعیه معاملاتی در بازار مشتقه (سمپنا 971) دریافت فایل
1396/08/17 " اطلاعیه مهم در خصوص نحوه ارائه درخواست تسویه نقدی، اعمال اختیار فروش تبعی و تحویل فیزیکی دارایی پایه برای قراردادهای سلف موازی استاندارد برق شرکت تولید نیروی برق سنندج مپنا (نماد سنندج 961) " دریافت فایل
1396/08/17 " اطلاعیه در خصوص اتمام دوره بازارگردانی قرارداد سلف موازی استاندارد برق شرکت تولید نیروی برق سنندج مپنا (نماد سنندج 961) " دریافت فایل
1396/08/10 "اطلاعیه شروع دوره بازارگردانی گواهی‌های سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا (نماد پرند)" دریافت فایل
1396/07/15 اطلاعیه مهم درخصوص شرایط پذیره نویسی صندوق سرمایه‌گذاری آرمان پرند مپنا در نماد "پرند" به روش ثبت سفارش در بازار سایر اوراق بهادار قابل معامله بورس انرژی ایران دریافت فایل
1396/07/12 اطلاعيه پذيره‌نويسي گواهی‌های سرمایه‌گذاری (واحدهاي) صندوق سرمايه‌گذاري پروژه آرمان پرند مپنا (قابل معامله در بورس انرژی ایران) از روز یکشنبه مورخ 16/07/96 تا 19/07/96 به مدت 4 روز كاري دریافت فایل
1396/06/01 اطلاعیه آخرین روز معاملاتی نماد "ستاره 961 " دریافت فایل
1396/05/25 اطلاعیه معاملاتی در خصوص نحوه ارائه درخواست تسویه نقدی، اعمال اختیار فروش تبعی و تحویل فیزیکی دارایی پایه برای ستاره 961 دریافت فایل
1396/05/25 اطلاعیه معاملاتی در بازار مشتقه (گشایش نماد میان باری ماهانه تحویل 01/07/96)-بازارخرده فروشی برق دریافت فایل
1396/05/25 اطلاعیه معاملاتی در بازار مشتقه (گشایش نماد کم باری ماهانه تحویل 01/07/96)-بازارخرده فروشی برق دریافت فایل
1396/05/25 اطلاعیه معاملاتی در بازار مشتقه (گشایش نماد بار پیک ماهانه تحویل 01/07/96)-بازارخرده فروشی برق دریافت فایل
1396/05/25 اطلاعیه معاملاتی در بازار مشتقه (گشایش نماد بار پایه ماهانه تحویل 01/07/96)-بازارخرده فروشی برق دریافت فایل
1396/05/25 اطلاعیه اتمام دوره بازارگردانی نماد ستاره 961 دریافت فایل
1396/03/30 اطلاعیه معاملاتی در بازار مشتقه (گشایش نماد میان باری هفتگی تحویل 07/05/96)-بازارعمده فروشی برق دریافت فایل
1396/03/30 اطلاعیه معاملاتی در بازار مشتقه (گشایش نماد کم باری هفتگی تحویل 07/05/96)-بازارعمده فروشی برق دریافت فایل
1396/03/30 اطلاعیه معاملاتی در بازار مشتقه (گشایش نماد بار پیک هفتگی تحویل 07/05/96)-بازارعمده فروشی برق دریافت فایل
1396/03/30 اطلاعیه معاملاتی در بازار مشتقه (گشایش نماد بار پایه هفتگی تحویل 07/05/96)-بازارعمده فروشی برق دریافت فایل
1396/03/30 اطلاعیه معاملاتی در بازار مشتقه (گشایش نماد میانباری روزانه تحویل 01/05/96)-بازارعمده فروشی برق دریافت فایل
1396/03/30 اطلاعیه معاملاتی در بازار مشتقه (گشایش نماد کمباری روزانه تحویل 01/05/96)-بازارعمده فروشی برق دریافت فایل
1396/03/30 اطلاعیه معاملاتی در بازار مشتقه (گشایش نماد بار پیک روزانه تحویل 01/05/96)-بازارعمده فروشی برق دریافت فایل
1396/03/30 اطلاعیه معاملاتی در بازار مشتقه (گشایش نماد بار پایه روزانه تحویل 01/05/96)-بازارعمده فروشی برق دریافت فایل
1396/03/29 گشایش نمادهای میان باری روزانه قراردادهای سلف موازی استاندارد برق دریافت فایل
1396/03/28 گشایش نمادهای کم باری روزانه قراردادهای سلف موازی استاندارد برق دریافت فایل
1396/03/22 اطلاعیه شروع دوره بازارگردانی سنندج 961 دریافت فایل
1396/03/22 اطلاعیه شروع دوره بازارگردانی سماه 961 دریافت فایل
1396/03/22 اطلاعیه شروع دوره بازارگردانی سماه 951 دریافت فایل
1396/03/21 اطلاعیه معاملاتی در بازار مشتقه (گشایش نماد میان باری هفتگی تحویل 08/08/95) دریافت فایل
1396/03/21 اطلاعیه معاملاتی در بازار مشتقه (گشایش نماد کم باری هفتگی تحویل 08/08/95) دریافت فایل
1396/03/21 اطلاعیه معاملاتی در بازار مشتقه (گشایش نماد بار پیک هفتگی تحویل 08/08/95) دریافت فایل
1396/03/21 اطلاعیه معاملاتی در بازار مشتقه (گشایش نماد بار پایه هفتگی تحویل 08/08/95) دریافت فایل
1396/03/21 اطلاعیه معاملاتی در بازار مشتقه (سماه951) دریافت فایل
1396/03/21 اطلاعیه معاملاتی در بازار مشتقه (سنندج961) دریافت فایل
1396/03/21 اطلاعیه معاملاتی در بازار مشتقه (سماه 961) دریافت فایل
1395/12/16 " عرضه اولیه قرارداد سلف موازی استاندارد برق شرکت تولیدی آرین ماهتاب گستر در نماد سماه 961" دریافت فایل
1395/12/10 گشایش نماد معاملاتی قرارداد سلف موازی استاندارد برق شرکت پرشیان فولاد در نماد سپرشن 961 دریافت فایل