آمار معاملات قراردادهای سلف موازی استاندارد برق
حجم بار پایه ارزش بار پایه تعداد بار پایه کیلووات ساعت بار پایه حجم کم باری ارزش کم باری تعداد کم باری کیلووات ساعت کم باری حجم میان باری ارزش میان باری تعداد میان باری کیلووات ساعت میان باری حجم پر باری ارزش پر باری تعداد پر باری کیلووات ساعت پر باری
1400/04/28
60,000
757.44 میلیون
1
1.44 میلیون
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1400/04/15
0
0
0
0
0
0
0
0
19,200
212.16 میلیون
2
249,600
0
0
0
0
1400/04/15
0
0
0
0
35,400
150.804 میلیون
2
212,400
0
0
0
0
0
0
0
0
1400/04/13
5,200
100.963 میلیون
4
124,800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1400/04/12
9,000
174.744 میلیون
4
216,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1400/04/09
38,400
745.574 میلیون
4
921,600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1400/04/01
28,800
566.784 میلیون
12
691,200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1400/03/26
48,000
817.92 میلیون
1
1.152 میلیون
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1400/03/24
65,000
1.108 میلیارد
1
1.56 میلیون
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1400/03/12
240,000
3.917 میلیارد
17
5.76 میلیون
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1400/03/05
228,000
3.557 میلیارد
16
5.472 میلیون
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1400/03/01
15,000
244.8 میلیون
3
360,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1400/02/26
130,000
2.028 میلیارد
3
3.12 میلیون
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1400/02/07
20,000
264 میلیون
2
480,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1400/01/15
40,000
331.2 میلیون
5
960,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12345...>>
تاريخ نماد معاملاتی نام قرارداد قيمت آغازين آخرین قیمت کمترین قيمت بیشترین قيمت قیمت پایانی تعداد معاملات (قرارداد)حجم معاملات اندازه قرارداد کیلو وات ساعت (ریال)ارزش معاملات
1400/04/28 DAP00PFBEXD000501 بارپايه روزانه 14000501
526
526
526
526
526
1
60,000
24 1.44 میلیون
757.44 میلیون
1400/04/15 DAP00PFLEXD000428 كم باري روزانه 14000428
710
710
710
710
710
1
17,700
6 106,200
75.402 میلیون
1400/04/15 DAP00PFMEXD000428 ميان باري روزانه 14000428
850
850
850
850
850
1
9,600
13 124,800
106.08 میلیون
1400/04/15 DAP00PFLEXD000429 كم باري روزانه 14000429
710
710
710
710
710
1
17,700
6 106,200
75.402 میلیون
1400/04/15 DAP00PFMEXD000429 ميان باري روزانه 14000429
850
850
850
850
850
1
9,600
13 124,800
106.08 میلیون
1400/04/13 DPI00PFBEXD000428 بارپايه روزانه 14000428
809
809
809
809
809
1
1,300
24 31,200
25.241 میلیون
1400/04/13 DPI00PFBEXD000429 بارپايه روزانه 14000429
809
809
809
809
809
1
1,300
24 31,200
25.241 میلیون
1400/04/13 DPI00PFBEXD000430 بارپايه روزانه 14000430
809
809
809
809
809
1
1,300
24 31,200
25.241 میلیون
1400/04/13 DPI00PFBEXD000431 بارپايه روزانه 14000431
809
809
809
809
809
1
1,300
24 31,200
25.241 میلیون
1400/04/12 DPI00PFBEXD000428 بارپايه روزانه 14000428
809
809
809
809
809
1
2,250
24 54,000
43.686 میلیون
1400/04/12 DPI00PFBEXD000429 بارپايه روزانه 14000429
809
809
809
809
809
1
2,250
24 54,000
43.686 میلیون
1400/04/12 DPI00PFBEXD000430 بارپايه روزانه 14000430
809
809
809
809
809
1
2,250
24 54,000
43.686 میلیون
1400/04/12 DPI00PFBEXD000431 بارپايه روزانه 14000431
809
809
809
809
809
1
2,250
24 54,000
43.686 میلیون
1400/04/09 DPI00PFBEXD000428 بارپايه روزانه 14000428
809
809
809
809
809
1
9,600
24 230,400
186.394 میلیون
1400/04/09 DPI00PFBEXD000429 بارپايه روزانه 14000429
809
809
809
809
809
1
9,600
24 230,400
186.394 میلیون
12345...>>
تاریخ حجم بار پایه ارزش بار پایه تعداد بار پایه کیلووات بار پایه حجم کم باری ارزش کم باری تعداد کم باری کیلووات ساعت کم باری حجم میان باری ارزش میان باری تعداد میان باری کیلووات ساعت میان باری حجم پر باری ارزش پر باری تعداد پر باری کیلووات ساعت پر باری
اطلاعاتی وجود ندارد

تاريخ نماد معاملاتی نام قرارداد قيمت آغازين آخرین قیمت کمترین قيمت بیشترین قيمت قیمت پایانی تعداد معاملات (قرارداد)حجم معاملات اندازه قرارداد کیلو وات ساعت (ریال)ارزش معاملات
اطلاعاتی وجود ندارد