آمار معاملات قراردادهای سلف موازی استاندارد برق




تاریخ حجم بار پایه ارزش بار پایه تعداد بار پایه کیلووات ساعت بار پایه حجم کم باری ارزش کم باری تعداد کم باری کیلووات ساعت کم باری حجم میان باری ارزش میان باری تعداد میان باری کیلووات ساعت میان باری حجم پر باری ارزش پر باری تعداد پر باری کیلووات ساعت پر باری
1402/03/01
53,200
1.213 میلیارد
4
1.277 میلیون
24,000
126.72 میلیون
2
144,000
24,000
287.04 میلیون
2
312,000
0
0
0
0
1402/02/30
159,600
3.639 میلیارد
12
3.83 میلیون
72,000
380.16 میلیون
6
432,000
72,000
861.12 میلیون
6
936,000
0
0
0
0
1401/12/16
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
34,500
84.18 میلیون
3
138,000
1401/10/24
0
0
0
0
14,000
71.82 میلیون
2
126,000
0
0
0
0
0
0
0
0
1401/10/12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17,500
45.85 میلیون
1
70,000
1401/09/08
0
0
0
0
0
0
0
0
14,250
97.185 میلیون
5
156,750
0
0
0
0
1401/07/25
45,000
810 میلیون
6
1.08 میلیون
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1401/06/22
9,000
188.138 میلیون
6
217,500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1401/06/06
4,800
92.64 میلیون
8
115,800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1401/05/26
0
0
0
0
0
0
0
0
40,000
405.6 میلیون
2
520,000
0
0
0
0
1401/05/24
0
0
0
0
0
0
0
0
12,000
121.68 میلیون
1
156,000
0
0
0
0
1401/05/19
0
0
0
0
54,000
243 میلیون
6
324,000
54,000
547.56 میلیون
6
702,000
0
0
0
0
1401/05/18
0
0
0
0
84,900
382.05 میلیون
3
509,400
30,000
292.5 میلیون
3
390,000
0
0
0
0
1401/04/12
3,000
60.84 میلیون
2
72,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1401/02/28
60,000
979.2 میلیون
6
1.44 میلیون
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12345...>>
حجم بار پایه ارزش بار پایه تعداد بار پایه کیلووات ساعت بار پایه حجم کم باری ارزش کم باری تعداد کم باری کیلووات ساعت کم باری حجم میان باری ارزش میان باری تعداد میان باری کیلووات ساعت میان باری حجم پر باری ارزش پر باری تعداد پر باری کیلووات ساعت پر باری
1402/03/09
11,000
1.737 میلیارد
1
1.848 میلیون
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1402/03/08
18,600
3 میلیارد
2
3.125 میلیون
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1402/03/02
24,170
3.858 میلیارد
5
4.061 میلیون
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1402/02/31
16,385
2.643 میلیارد
1
2.753 میلیون
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1402/02/30
108,300
17.285 میلیارد
12
18.194 میلیون
36,000
1.331 میلیارد
3
1.512 میلیون
36,000
2.881 میلیارد
3
3.132 میلیون
0
0
0
0
1402/02/25
11,000
1.7 میلیارد
1
1.848 میلیون
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1402/02/19
15,170
2.115 میلیارد
2
2.549 میلیون
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1402/02/12
11,000
1.571 میلیارد
1
1.848 میلیون
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1402/02/05
15,170
2.141 میلیارد
2
2.549 میلیون
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1402/01/29
11,000
1.571 میلیارد
1
1.848 میلیون
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1402/01/22
11,000
1.497 میلیارد
1
1.848 میلیون
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1402/01/15
11,000
1.497 میلیارد
1
1.848 میلیون
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1401/12/23
33,000
2.932 میلیارد
3
5.533 میلیون
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1401/12/16
15,170
1.376 میلیارد
2
2.549 میلیون
0
0
0
0
0
0
0
0
11,500
196.42 میلیون
1
322,000
1401/12/09
15,170
1.376 میلیارد
2
2.549 میلیون
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12345...>>
تاریخ حجم بار پایه ارزش بار پایه تعداد بار پایه کیلووات ساعت بار پایه حجم کم باری ارزش کم باری تعداد کم باری کیلووات ساعت کم باری حجم میان باری ارزش میان باری تعداد میان باری کیلووات ساعت میان باری حجم پر باری ارزش پر باری تعداد پر باری کیلووات ساعت پر باری
1402/03/10
3,918
59.466 میلیارد
1
2.915 میلیون
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1402/03/09
5,000
76.26 میلیارد
1
3.72 میلیون
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1402/03/08
5,000
75.144 میلیارد
1
3.72 میلیون
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1402/03/07
5,500
82.249 میلیارد
2
4.092 میلیون
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1402/03/06
5,000
74.4 میلیارد
2
3.72 میلیون
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1402/03/03
69
1.052 میلیارد
1
51,336
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1402/03/02
10,661
160.728 میلیارد
10
7.932 میلیون
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1402/03/01
901
13.373 میلیارد
7
670,344
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1402/02/23
820
549.072 میلیون
1
610,080
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1402/01/28
61,600
39.005 میلیارد
9
45.83 میلیون
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1402/01/27
7,300
4.757 میلیارد
3
5.431 میلیون
15,000
3.264 میلیارد
1
4.185 میلیون
12,000
4.062 میلیارد
1
4.836 میلیون
0
0
0
0
1402/01/22
820
518.568 میلیون
1
610,080
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1401/12/24
10,100
3.977 میلیارد
2
7.504 میلیون
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1401/12/23
17,820
7.03 میلیارد
4
13.24 میلیون
15,000
2.168 میلیارد
1
4.17 میلیون
12,000
2.499 میلیارد
1
4.716 میلیون
0
0
0
0
1401/12/22
36,900
14.466 میلیارد
5
27.417 میلیون
11,300
1.665 میلیارد
1
3.141 میلیون
4,500
937.305 میلیون
1
1.768 میلیون
0
0
0
0
12345...>>
تاریخ حجم بار پایه ارزش بار پایه تعداد بار پایه کیلووات ساعت بار پایه حجم کم باری ارزش کم باری تعداد کم باری کیلووات ساعت کم باری حجم میان باری ارزش میان باری تعداد میان باری کیلووات ساعت میان باری حجم پر باری ارزش پر باری تعداد پر باری کیلووات ساعت پر باری
اطلاعاتی وجود ندارد