آمار معاملات قراردادهای سلف موازی استاندارد برق
حجم بار پایه ارزش بار پایه تعداد بار پایه کیلووات ساعت بار پایه حجم کم باری ارزش کم باری تعداد کم باری کیلووات ساعت کم باری حجم میان باری ارزش میان باری تعداد میان باری کیلووات ساعت میان باری حجم پر باری ارزش پر باری تعداد پر باری کیلووات ساعت پر باری
1401/03/02
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1401/03/02
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1401/03/02
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1401/03/02
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1401/03/02
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1401/03/02
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1401/03/02
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1401/03/02
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1401/03/02
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1401/03/02
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1401/03/02
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1401/03/02
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1401/03/02
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1401/03/02
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1401/03/02
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12345...>>
تاريخ نماد معاملاتی نام قرارداد قيمت آغازين آخرین قیمت کمترین قيمت بیشترین قيمت قیمت پایانی تعداد معاملات (قرارداد)حجم معاملات اندازه قرارداد کیلو وات ساعت (ریال)ارزش معاملات
1401/03/02 DAP00PFBEXD010306 بارپايه روزانه 14010306
-
580
-
-
586
-
-
24 -
-
1401/03/02 DPI00PFBEXD010306 بارپايه روزانه 14010306
-
680
-
-
680
-
-
24 -
-
1401/03/02 DAP00PFLEXD010306 كم باري روزانه 14010306
-
222
-
-
222
-
-
6 -
-
1401/03/02 DPI00PFLEXD010306 كم باري روزانه 14010306
-
385
-
-
385
-
-
6 -
-
1401/03/02 DAP00PFMEXD010306 ميان باري روزانه 14010306
-
300
-
-
300
-
-
13 -
-
1401/03/02 DPI00PFMEXD010306 ميان باري روزانه 14010306
-
385
-
-
385
-
-
13 -
-
1401/03/02 DAP00PFPEXD010306 بارپيك روزانه 14010306
-
329
-
-
329
-
-
5 -
-
1401/03/02 DPI00PFPEXD010306 بارپيك روزانه 14010306
-
385
-
-
385
-
-
5 -
-
1401/03/02 DAP00PFBEXD010307 بارپايه روزانه 14010307
-
580
-
-
580
-
-
24 -
-
1401/03/02 DPI00PFBEXD010307 بارپايه روزانه 14010307
-
560
-
-
560
-
-
24 -
-
1401/03/02 DAP00PFLEXD010307 كم باري روزانه 14010307
-
222
-
-
222
-
-
6 -
-
1401/03/02 DPI00PFLEXD010307 كم باري روزانه 14010307
-
385
-
-
385
-
-
6 -
-
1401/03/02 DAP00PFMEXD010307 ميان باري روزانه 14010307
-
300
-
-
300
-
-
13 -
-
1401/03/02 DPI00PFMEXD010307 ميان باري روزانه 14010307
-
385
-
-
385
-
-
13 -
-
1401/03/02 DAP00PFPEXD010307 بارپيك روزانه 14010307
-
329
-
-
329
-
-
5 -
-
12345...>>
تاریخ حجم بار پایه ارزش بار پایه تعداد بار پایه کیلووات بار پایه حجم کم باری ارزش کم باری تعداد کم باری کیلووات ساعت کم باری حجم میان باری ارزش میان باری تعداد میان باری کیلووات ساعت میان باری حجم پر باری ارزش پر باری تعداد پر باری کیلووات ساعت پر باری
اطلاعاتی وجود ندارد

تاريخ نماد معاملاتی نام قرارداد قيمت آغازين آخرین قیمت کمترین قيمت بیشترین قيمت قیمت پایانی تعداد معاملات (قرارداد)حجم معاملات اندازه قرارداد کیلو وات ساعت (ریال)ارزش معاملات
اطلاعاتی وجود ندارد