تابلوی معاملات بازار آتی

ارزش کل معاملات
تعداد کل معاملات
نماد موقعیت های باز اولین قیمت پایین ترین قیمت بالاترین قیمت اخرین قیمت تسویه روز قبل تسویه لحظه ای حجم معامله ارزش
نماد موقعیت های باز اولین قیمت پایین ترین قیمت بالاترین قیمت اخرین قیمت تسویه روز قبل تسویه لحظه ای حجم معامله ارزش