تابلوی معاملات بازار آتی

ارزش کل معاملات
تعداد کل معاملات
نماد موقعیت های باز اولین قیمت پایین ترین قیمت بالاترین قیمت /اخرین قیمت قسمت تسویه روز قبل قسمت تسویه لحظه ای حجم معامله ارزش
آتي متانول -1401/03/17 0
آتي متانول -1401/04/17 200 943000 943000 943000 943000 943500 943000 100 402.034473496847
آتي متانول -1401/05/17 200 938000 938000 938000 938000 939000 938000 100 399.902795482548
نفتای سبک
نماد موقعیت های باز اولین قیمت پایین ترین قیمت بالاترین قیمت /اخرین قیمت قسمت تسویه روز قبل قسمت تسویه لحظه ای حجم معامله ارزش
آتي نفتاي سبك-1401/03/17 0
آتي نفتاي سبك-1401/04/17 100 2400000 2400000 2400000 2400000 2399500 2400000 100 1023.20544686366
آتي نفتاي سبك-1401/05/17 100 2399000 2399000 2399000 2399000 2398500 2399000 100 1022.7791112608