فرم ها

کد فرم نام فرم توضیحات نوع دانلود فایل
520 تعهد نامه فعالیت شرکت‎های خرده‎فروشی برق تعهد نامه فعالیت شرکت‎های خرده‎فروشی برق در بورس انرژی ایران بازار دانلود
1212 فرم اعلام مشخصات پذیره‌نویسی "فرم اعلام مشخصات پذیره‌نویسی واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری پروژه ............ به روش ثبت سفارش" بازار دانلود
525 فرم مشخصات کالا فرم جهت تغییر یا درج نماد کالا برق در بازار فیزیکی بازار دانلود
IMS-D-11 فرم درخواست معامله خارج از ساعت از طریق بازار بورس فرم درخواست معامله خارج از ساعت از طریق بازار بورس انرژی ایران بازار دانلود
521 مجوز بازارگردانی فرم تقاضای مجوز بازارگردانی در بازار مشتقه و بازار سایر اوراق بهادار قابل معامله بورس انرژی ایران بازار دانلود
02 فرم جهت تغییر یا درج مشخصات کالا این فرم جهت تغییر یا درج نماد کالا در بازار فیزیکی در بازار هیدروکربوری می باشد. بازار دانلود
1 فرم آمادگی تحویل فرم آمادگی تحویل بازار دانلود
524 اقرارنامه و بیانیه ریسک اقرارنامه و بیانیه ریسک بازار دانلود
MS-001 فرم درخواست تسویه خارج از پایاپای معاملات بلوک فرم درخواست تسویه خارج از پایاپای معاملات بلوک بازار دانلود
410 درخواست معافیتی مالیاتی "اطلاعیه مهم در خصوص نحوه ارسال درخواست معافیتی مالیاتی 143 قانون مالیات های مستقیم " بازار دانلود
1100 بانک ملت درخواست استفاده از خدمات ویژه جهت انجام معاملات برق دربورس انرژی بازار دانلود
IMS-D-01 فرم مشخصات پرسنلی پرسشنامه‌ی مشخصات نمایندگان پیشنهادی شرکت های کارگزاری عضو جهت تصدی سمت بازرسی و امور اعضا دانلود
IMS-D-02 راهنمای فعالیت در بازار فیزیکی فرآیند اجرایی نحوه اخذ کد معاملاتی و شرکت در عرضه های بازار فیزیکی بورس انرژی ایران بازرسی و امور اعضا دانلود
IMS-D-03 Trading instruction Executive procedures for obtaining a trading code and participating in physical market supplies of Iran Energy Exchange بازرسی و امور اعضا دانلود
IMS-D-04 فرم درخواست سفارش - بازار مشتقه و سایر اوراق فرم درخواست سفارش خرید و فروش در بازار مشتقه و بازار سایر اوراق بهادار قابل معامله بازرسی و امور اعضا دانلود
IMS-D-05 فرم درخواست سفارش - بازار فیزیکی فرم درخواست فروش/اطلاعیه عرضه در بازار فیزیکی بازرسی و امور اعضا دانلود
IMS-D-06 فرم درخواست سفارش - بازار فیزیکی فرم درخواست خرید کالا در بازار فیزیکی بازرسی و امور اعضا دانلود
IMS-D-07 احراز هویت مشتریان حقیقی فرم مشخصات اشخاص حقیقی ایرانی بازرسی و امور اعضا دانلود
IMS-D-08 احراز هویت مشتریان حقوقی فرم مشخصات اشخاص حقوقی ایرانی بازرسی و امور اعضا دانلود
IMS-D-09 فرم درخواست سفارش - بازار مشتقه و سایر اوراق فرم درخواست سفارش خرید و فروش در بازار مشتقه و بازار سایر اوراق بهادار قابل معامله (به زبان انگلیسی، ویژه مشتریان خارجی) بازرسی و امور اعضا دانلود
IMS-D-10 فرم درخواست سفارش - بازار فیزیکی فرم درخواست فروش/اطلاعیه عرضه در بازار فیزیکی (به زبان انگلیسی، ویژه مشتریان خارجی) بازرسی و امور اعضا دانلود
IMS-D-11 فرم درخواست سفارش - بازار فیزیکی فرم درخواست خرید کالا در بازار فیزیکی (به زبان انگلیسی، ویژه مشتریان خارجی) بازرسی و امور اعضا دانلود
IMS-D-12 مدارک درخواست کد مشتریان خارجی فرم درخواست کد مشتریان حقوقی در بورس انرژی بازرسی و امور اعضا دانلود
IEE-L-08 قرارداد مشاور پذیرش نمونه قرارداد مشاور پذیرش پذیرش دانلود
IEE-L-03-01 امیدنامه امیدنامه بازار فیزیکی پذیرش دانلود
IEE-L-03-02 امیدنامه امیدنامه اوراق بهادار مبتنی بر کالا پذیرش دانلود
IEE-L-13 درخواست پذیرش فرم درخواست پذیرش کالا در بازار فیزیکی بورس انرژی ایران. پذیرش دانلود
IEE-L-13 اظهار نظر مشاور پذیرش برای کالای اصلی اظهار نظر مشاور پذیرش در خصوص پذیرش کالای اصلی در بازار فیزیکی بورس انرژی ایران که ضمیمه درخواست پذیرش کالا می باشد. پذیرش دانلود
IEE-L-13 اظهار نظر مشاور پذیرش برای کالای مشابه اظهار نظر مشاور پذیرش در خصوص پذیرش کالای مشابه در بازار فیزیکی بورس انرژی ایران که ضمیمه درخواست پذیرش کالا می باشد. پذیرش دانلود
333 درخواست پذیرش اوراق سلف موازی استاندارد نامه درخواست پذیرش اوراق سلف موازی استاندارد در بازار مشتقه پذیرش دانلود
3 امیدنامه اوراق گواهی ظرفیت امیدنامه پذیرش اوراق گواهی ظرفیت در بازار سایر اوراق بهادار قابل معامله پذیرش دانلود
22 درخواست گواهی ظرفیت نامه درخواست انتشار اوراق گواهی ظرفیت نقدی به همراه تعهدنامه جبران افت ظرفیت مطمئن نیروگاهی پذیرش دانلود
IEE-L-03-03 بیانیه عرضه بیانیه عرضه بازار فرعی پذیرش دانلود
33 فرم معرفی نامه گواهی ظرفیت فرم معرفی نامه متقاضی انتشار اوراق گواهی ظرفیت نقدی پذیرش دانلود
011 چک لیست پذیرش مدارک و مستندات لازم جهت پذیرش کالا در بازار فیزیکی پذیرش دانلود
01 فرم مشخصات سهامداری فرم مشخصات سهامداری ذینفعان دانلود