معرفی پذیرش

خلاصه فرآیند پذیرش کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا در شرکت بورس انرژی بر اساس دستورالعمل پذیرش کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا در بورس انرژی، مصوب مورخ 29/07/1391 هیئت مدیرۀ سازمان بورس و اوراق بهادار


لازم به تذکر است که این فایل حاوی خلاصه ای از فرآیند پذیرش در بورس انرژی بوده و کارکرد اطلاع رسانی دارد، بدیهی است که مرجع استناد قانونی مفاد " دستورالعمل پذیرش کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا در بورس انرژی، مصوب مورخ 29/07/1391 هیئت مدیرۀ سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد".


1- بازار های بورس انرژی:

بورس انرژی دارای سه بازار فیزیکی، مشتقه و فرعی می‌باشد. بازار فیزیکی شامل سه تابلوی برق، نفت و گاز، و تابلوی سایر حامل‌های انرژی و بازار مشتقه شامل سه تابلوی قرارداد سلف موازی استاندارد، قرارداد آتی و قرارداد اختیار معامله می‌باشد. (موضوع ماده 4 دستورالعمل)


2- انواع پذيرش ها:

    1- پذيرش كالا در بازار فيزيكي(فصل دو دستورالعمل)    2- پذیرش کالا در بازار فرعی

کالاهای خارج از گونه و تک محموله ای در بازار فرعی پذیرش و عرضه می گردند(ماده 25) لازم به ذکر است که برای هر نوبت عرضه کالا در بازار فرعی باید درخواستی مجزا به بورس ارائه و با رعایت ترتیبات این فصل، موافقت کمیته عرضه اخذ شود (ماده 28)    3- پذیرش اوراق بهادار مبتنی بر کالا در بازار مشتقه

پذیرش اوراق بهادار مبتنی بر کالا (ازجمله قرارداد سلف موازی استاندارد، قرارداد آتی و قرارداد اختیار معامله) در بازار مشتقه به پیشنهاد بورس، به تصویب هیئت پذیرش می‌رسد(ماده43) دارایی پایه از بین کالاهای پذیرفته‌شده در بورس یا کالاهای دارای بازار نقدی قوی انتخاب شده و باید به تشخیص هیئت پذیرش حداقل حائز شرایط زیر باشد:(ماده45) 1- محدودیت قانونی موثر جهت نقل و انتقال دارایی پایه وجود نداشته باشد. 2- مرجع قیمتی روزانۀ قابل اتکا برای بازار نقدی دارایی پایه وجود داشته باشد. 3- امکان تحویل فیزیکی دارایی پایه وجود داشته باشد.    3- کارمزدها:

بورس كارمزدهاي زير را دريافت مي‌كند(ماده 51) 1- كارمزد پذيرش کالا، كه به همراه درخواست پذیرش و تكميل مدارك اوليه از متقاضی دريافت مي‌شود که برابر با 0007/0 ارزش برآوردی معاملات سالانه و تا سقف حداکثر 50 میلیون ریال می‌باشد. 2- كارمزد درج کالا،كه بر اساس آمار سالانه عرضه کالا در بورس از عرضه کننده برای هر سال دريافت مي‌شود که برابر با 0002/0 ارزش معاملات سالانه و تا سقف حداکثر 150 میلیون ریال می‌باشد.با تشکر

اداره پذیرش و بازاریابی شرکت بورس انرژی