آمار معاملات
از تاریخ
انتخاب تاریخ
تا تاریخ
انتخاب تاریخ
تار یخ نماد بازار هدف نام کالا تولید کننده نام كارگزار ارزش ریالی کل حجم معامله شده واحد عرضه حجم تقاضا متوسط قیمت تقاضا بیشترین قیمت معامله کمترین قیمت معامله متوسط قیمت معامله تعداد دفعات معامله قیمت پایه واحد قیمت نوع قرارداد حجم عرضه حداکثر افزایش حجم عرضه زمان انجام معامله تابلو
1399/12/18 DSOSZCABEX0991218 داخلي سی اس او پالایش نفت شازند (عرضه توسط شازند) در رینگ داخلی شرکت پالایش نفت امام خمینی شازند بانک رفاه کارگران
87.454 میلیارد
1,000
تن
1,000
87,454
87,454
87,454
87,454
1
87,454
ریال نقد
-
-
عرضه مازاد تابلو ساير حامل هاي انرژي
1399/12/18 DSVTBCABEX0991224 داخلي حلال 402 پالايش نفت تبريز در رينگ داخلي شركت پالايش نفت تبريز بانک رفاه کارگران
14.729 میلیارد
150,000
ليتر
150,000
98,193
98,193
98,193
98,193
2
98,193
ریال نقد
-
-
عرضه مازاد تابلو ساير حامل هاي انرژي
1399/12/18 DRETBCABEX0991224 داخلي ریفورمیت پالایش نفت تبریز در رینگ داخلی شرکت پالایش نفت تبریز بانک رفاه کارگران
3.27 میلیارد
30,000
ليتر
30,000
109,016
109,016
109,016
109,016
1
109,016
ریال نقد
-
-
عرضه مازاد تابلو ساير حامل هاي انرژي
1399/12/18 DMTZGFWBEX0000107 داخلي متانول پتروشیمی زاگرس در رینگ داخلی شرکت پتروشیمی زاگرس بانک صنعت و معدن
199.402 میلیارد
3,525
تن
8,550
56,556.07
56,568
56,568
56,568
35
56,568
ریال سلف
4,750
-
طول بازار تابلو ساير حامل هاي انرژي
1399/12/18 DHCAKFWBEX0000116 داخلي برش سنگین شرکت پتروشیمی امیرکبیر در رینگ داخلی شرکت پتروشیمی امیرکبیر بانک رفاه کارگران
47.939 میلیارد
575
تن
-
-
83,372
83,372
83,372
6
83,372
ریال سلف
575
-
طول بازار تابلو ساير حامل هاي انرژي
1399/12/18 DHCTZCABEX0991223 داخلي برش سنگین پتروشیمی تبریز در رینگ داخلی شرکت پتروشیمی تبریز بانک تجارت
25.012 میلیارد
300
تن
-
-
83,372
83,372
83,372
2
83,372
ریال نقد
300
-
طول بازار تابلو ساير حامل هاي انرژي
1399/12/18 DLFTZCABEX0991223 داخلي سوخت کوره سبک پتروشیمی تبریز در رینگ داخلی شرکت پتروشیمی تبریز بانک تجارت
11.118 میلیارد
100
تن
100
111,179
111,179
111,179
111,179
2
111,179
ریال نقد
200
-
طول بازار تابلو ساير حامل هاي انرژي
1399/12/18 DHCSAFWBEX0000118 داخلي برش سنگین شرکت پتروشیمی شازند در رینگ داخلی شرکت پتروشیمی شازند بانک ملي ايران
109.301 میلیارد
1,311
تن
-
-
83,372
83,372
83,372
6
83,372
ریال سلف
1,311
-
طول بازار تابلو ساير حامل هاي انرژي
1399/12/18 DMTSHCABEX0991223 داخلي متانول پتروشیمی شيراز در رینگ داخلی شرکت پتروشيمي شيراز بانک ملي ايران
123.526 میلیارد
1,760
تن
-
-
76,568
67,882
70,185.238
22
56,568
ریال نقد
1,760
-
طول بازار تابلو ساير حامل هاي انرژي
1399/12/18 DIRBACABEX0991223 داخلي آيزوريسايكل پالايش نفت بندرعباس در رينگ داخلی شركت پالايش نفت بندرعباس بانک پاسارگاد
204.84 میلیارد
1,600
تن
1,600
128,025
128,025
128,025
128,025
5
128,025
ریال نقد
2,500
-
طول بازار تابلو ساير حامل هاي انرژي
1399/12/18 DIRBACABEX0991223 داخلي آيزوريسايكل پالايش نفت بندرعباس در رينگ داخلی شركت پالايش نفت بندرعباس بانک پاسارگاد
6.401 میلیارد
50
تن
50
128,025
128,025
128,025
128,025
1
128,025
ریال نقد
-
-
عرضه مازاد تابلو ساير حامل هاي انرژي
1399/12/18 DHCJMFWBEX0990117 داخلي برش سنگین پتروشیمی جم در رینگ داخلی شرکت پتروشیمی جم صبا جهاد
58.36 میلیارد
700
تن
-
-
83,372
83,372
83,372
4
83,372
ریال سلف
700
-
طول بازار تابلو ساير حامل هاي انرژي
1399/12/18 DLNTZFWBEX0991228 داخلي نیتروژن مایع پتروشیمی تبریز در رینگ داخلی شرکت پتروشیمی تبریز بانک تجارت
3.092 میلیارد
90
تن
-
-
40,019
31,009
34,360.8
6
23,000
ریال سلف
90
-
طول بازار تابلو ساير حامل هاي انرژي
1399/12/18 DLNGHFWBEX0000115 داخلي نیتروژن مایع پتروشیمی غدیر در رینگ داخلی شرکت پتروشیمی غدیر صبا تامين
1.114 میلیارد
40
تن
-
-
28,339
27,339
27,839
2
23,000
ریال سلف
40
-
طول بازار تابلو ساير حامل هاي انرژي
1399/12/18 DCQABCABEX0991223 داخلي سی او پالايش نفت آبادان در رينگ داخلي شركت پالايش نفت آبادان مفيد
86.17 میلیارد
1,000
تن
1,000
86,170
86,170
86,170
86,170
1
86,170
ریال نقد
4,000
-
طول بازار تابلو ساير حامل هاي انرژي
12تار یخ نماد بازار هدف نام کالا تولید کننده نام كارگزار ارزش ریالی کل حجم معامله شده واحد عرضه حجم تقاضا متوسط قیمت تقاضا بیشترین قیمت معامله کمترین قیمت معامله متوسط قیمت معامله تعداد دفعات معامله قیمت پایه واحد قیمت نوع قرارداد حجم عرضه حداکثر افزایش حجم عرضه زمان انجام معامله تابلو
اطلاعاتی وجود ندارد