اطلاعیه عرضه

گروه زیرگروه تولید کننده


از تاریخ
انتخاب تاریخ
تا تاریخ
انتخاب تاریخ
بازار هدف
نام کالا واحد عرضه حجم عرضه حداکثر افزایش عرضه قیمت پایه نوع معاملهکارگزار عرضه کنندهتاريخ عرضهزمان عرضه پیوست
نفت سفید شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ داخلی ليتر 1.2 میلیون - نقدينگاه نوین1400/02/1913:45:00 -
نفت سفید شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ داخلی ليتر 1.8 میلیون - نقديتأمين سرمايه نوين1400/02/1913:30:00 -
نفت سفید شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ داخلی ليتر 1.2 میلیون - نقديبانک ملت1400/02/1913:15:00 -
نفت سفید شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ داخلی ليتر 1.8 میلیون - نقديبانک تجارت1400/02/1913:00:00 -
آیزوریسایکل پالایش نفت شیراز در رینگ بین الملل تن 200 - نقدياقتصاد بیدار1400/02/1912:45:00 -
نفتای سبک شرکت نفت ستاره خلیج فارس در رینگ بین الملل تن 60,000 - کشف پريميومرضوي1400/02/1814:15:00 -
نرمال بوتان پالایش نفت کرمانشاه در رینگ بین الملل تن 3,036 - کشف پريميوممفيد1400/02/1812:50:00 -
رافینت2 شرکت پتروشیمی شیمی بافت در رینگ بین الملل تن 2,000 - نقديصبا تامين1400/02/1812:10:00 -
شرکت پتروشیمی شیمی بافت در رینگ بین الملل MTBE تن 2,400 - نقديصبا تامين1400/02/1812:05:00 -
برق شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 40,000 - نقديآگاه1400/02/1811:40:00 -
برق شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 20,000 - نقديآگاه1400/02/1811:30:00 -
برق شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 10,000 - نقديآگاه1400/02/1811:20:00 -
برق شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 10,000 - نقديآگاه1400/02/1811:10:00 -
برق شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 10,000 - نقديآگاه1400/02/1811:00:00 -