مشاهده اطلاعات نماد : گاز مایع مجتمع گاز پارس جنوبی در رینگ بین الملل (شرکت ملی گاز ایران)

Tick 0.01000
حداکثر حجم خرید 20000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 13: 1600:-192036
نماد تجاری ILGPJPRBFC0000129
نام تولید کننده شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی
محل تحویل تحويل کالا به حمل کننده در مبدا
تاریخ عرضه 1400/01/22
نام تجاری کالا گاز مایع مجتمع گاز پارس جنوبی در رینگ بین الملل (شرکت ملی گاز ایران)
حجم عرضه 20000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله کشف پريميوم
قیمت پایه -160.0000
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف بين الملل
حداقل قیمت مجاز -160160.00
حداکثر قیمت مجاز 159840.00
حداقل حجم خرید 500
حداقل خرید جهت کشف قیمت 500
تعداد حجم قیمت
1 2000 -180
2 2000 -170
1 6000 -180
1 10000 -185
تعداد حجم قیمت
1 20000 -160
تاریخ حجم قیمت
تاريخ حجم قيمت
1399/12/19 120000 تن -180
1399/12/16 120000 تن -180
1399/12/16 120000 تن -180
1399/11/01 10000 تن -150
1399/11/01 6000 تن -150
1399/11/01 2000 تن -150
1399/10/30 2000 تن -150
1399/10/17 2000 تن -142.9
1399/10/17 2000 تن -144.8
1399/10/17 2000 تن -144.9
12345...>>