مشاهده اطلاعات نماد : ته مانده برج تقطیر (اتمسفریک) پالایش نفت کرمانشاه در رینگ بین الملل

Tick 0.01000
حداکثر حجم خرید 12000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 19: 2308:-277011
نماد تجاری ITTKSPRBFC0000128
نام تولید کننده شرکت پالایش نفت کرمانشاه
محل تحویل تحويل کالا به حمل کننده در مبدا
تاریخ عرضه 1400/01/21
نام تجاری کالا ته مانده برج تقطیر (اتمسفریک) پالایش نفت کرمانشاه در رینگ بین الملل
حجم عرضه 12000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله کشف پريميوم
قیمت پایه -29.0000
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف بين الملل
حداقل قیمت مجاز -29029.00
حداکثر قیمت مجاز 28971.00
حداقل حجم خرید 1000
حداقل خرید جهت کشف قیمت 700
تعداد حجم قیمت
1 6000 -29
تعداد حجم قیمت
1 12000 -29
تاریخ حجم قیمت
1400/01/21 6000 -29
تاريخ حجم قيمت
1399/12/17 7000 تن -29
1399/12/17 7000 تن -29
1399/11/18 6000 تن -29
1399/11/18 6000 تن -29
1399/09/12 6000 تن -29
1399/09/08 6000 تن -29