مشاهده اطلاعات نماد : اکستراکت سبك DAE10 شرکت نفت ایرانول در رینگ بین الملل

Tick 1.00000
حداکثر حجم خرید 520
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 40: 4858:-582987
نماد تجاری ILXIOCABEX0000128
نام تولید کننده شرکت نفت ایرانول
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1400/01/21
نام تجاری کالا اکستراکت سبك DAE10 شرکت نفت ایرانول در رینگ بین الملل
حجم عرضه 520
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 74970.0000
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف بين الملل
حداقل قیمت مجاز -74895030.00
حداکثر قیمت مجاز 75044970.00
حداقل حجم خرید 26
حداقل خرید جهت کشف قیمت 10
تعداد حجم قیمت
تعداد حجم قیمت
1 520 74970
تاریخ حجم قیمت
تاريخ حجم قيمت
اطلاعاتی وجود ندارد