مشاهده اطلاعات نماد : بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل

Tick 0.01000
حداکثر حجم خرید 6000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 145: 17418:-2090203
نماد تجاری IGBNDCABEX1000124
نام تولید کننده شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1400/01/17
نام تجاری کالا بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل
حجم عرضه 6000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 440.0000
نام تابلو تابلو نفت و گاز
بازار هدف بين الملل
حداقل قیمت مجاز -439560.00
حداکثر قیمت مجاز 440440.00
حداقل حجم خرید 50
حداقل خرید جهت کشف قیمت 50
تعداد حجم قیمت
1 2000 440
1 4000 400
1 6000 400
تعداد حجم قیمت
1 6000 440
تاریخ حجم قیمت
1400/01/17 2000 440
تاريخ حجم قيمت
1399/12/26 3000 تن 445.51
1399/12/25 22 تن 1,200
1399/11/07 500 تن 407.59
1399/10/09 500 تن 400
1399/10/09 500 تن 400
1399/09/18 3000 تن 250
1399/09/18 3000 تن 250
1399/09/18 3000 تن 250
1399/09/05 20000 تن 255
1399/09/04 20000 تن 255
1234