مشاهده اطلاعات نماد : برق شرکت افق تامین انرژی طوس-نیروگاه طوس

Tick 1.00000
حداکثر حجم خرید 76000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 84: 10122:-1214685
نماد تجاری DPETOCAB00W991216
نام تولید کننده شرکت افق تامین انرژی طوس-نیروگاه طوس
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1399/12/06
نام تجاری کالا برق شرکت افق تامین انرژی طوس-نیروگاه طوس
حجم عرضه 76000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 600.0000
نام تابلو تابلو برق
بازار هدف داخلي
حداقل قیمت مجاز -599400.00
حداکثر قیمت مجاز 600600.00
حداقل حجم خرید 1000
حداقل خرید جهت کشف قیمت 1000
تعداد حجم قیمت
1 4000 558
1 6000 558
1 8000 558
2 10000 558
1 15000 558
1 23000 558
تعداد حجم قیمت
1 76000 558
تاریخ حجم قیمت
1399/12/06 10000 558
1399/12/06 10000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 558
1399/12/06 15000 558
1399/12/06 23000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 558
1399/12/06 6000 558
1399/12/06 8000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 558
1399/12/06 4000 558
تاريخ حجم قيمت
1399/11/29 10000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 558
1399/11/29 10000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 558
1399/11/29 15000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 558
1399/11/29 23000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 558
1399/11/29 4000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 558
1399/11/29 9000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 558
1399/11/21 10000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 558
1399/11/21 10000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 558
1399/11/21 23000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 558
1399/11/21 4000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 558
12345