مشاهده اطلاعات نماد : اتانول (الکل طبی اتانول 96 درجه) شرکت خمیرمایه و الکل رازی در رینگ داخلی

Tick 1.00000
حداکثر حجم خرید 576
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 85: 10250:-1230029
نماد تجاری DETRACABEX0991211
نام تولید کننده شرکت خمیرمایه و الکل رازی
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1399/12/06
نام تجاری کالا اتانول (الکل طبی اتانول 96 درجه) شرکت خمیرمایه و الکل رازی در رینگ داخلی
حجم عرضه 576
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 298248.0000
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلي
حداقل قیمت مجاز 208774.00
حداکثر قیمت مجاز 29824800.00
حداقل حجم خرید 24
حداقل خرید جهت کشف قیمت 10
تعداد حجم قیمت
تعداد حجم قیمت
1 576 298248
تاریخ حجم قیمت
تاريخ حجم قيمت
اطلاعاتی وجود ندارد