مشاهده اطلاعات نماد : رافينت شركت پتروشيمي نوري در رينگ بين الملل

Tick 0.01000
حداکثر حجم خرید 30000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 83: 9991:-1198970
نماد تجاری IRFNOPRBFS0991213
نام تولید کننده شركت پتروشيمي نوري
محل تحویل فوب عسلويه
تاریخ عرضه 1399/12/06
نام تجاری کالا رافينت شركت پتروشيمي نوري در رينگ بين الملل
حجم عرضه 30000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله کشف پريميوم
قیمت پایه -40.0000
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف بين الملل
حداقل قیمت مجاز -40040.00
حداکثر قیمت مجاز 39960.00
حداقل حجم خرید 100
حداقل خرید جهت کشف قیمت 100
تعداد حجم قیمت
تعداد حجم قیمت
1 30000 -40
تاریخ حجم قیمت
تاريخ حجم قيمت
اطلاعاتی وجود ندارد