مشاهده اطلاعات نماد : برش سنگین شرکت پتروشیمی نوری در رینگ بین الملل

Tick 0.01000
حداکثر حجم خرید 1500
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 84: 10116:-1213927
نماد تجاری IHCNOCABFC0991213
نام تولید کننده شرکت پتروشیمی نوری
محل تحویل تحويل کالا به حمل کننده در مبدا
تاریخ عرضه 1399/12/06
نام تجاری کالا برش سنگین شرکت پتروشیمی نوری در رینگ بین الملل
حجم عرضه 1500
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 490.0000
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف بين الملل
حداقل قیمت مجاز -489510.00
حداکثر قیمت مجاز 490490.00
حداقل حجم خرید 100
حداقل خرید جهت کشف قیمت 100
تعداد حجم قیمت
1 500 400
1 1000 400
تعداد حجم قیمت
1 1500 490
تاریخ حجم قیمت
تاريخ حجم قيمت
اطلاعاتی وجود ندارد